news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • ROBNO-TRGOVINA
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • ADMINISTRACIJA

Tokom septembra realizovane su brojne dopune verzije - u najvećoj meri u modulima opšti šifarnici, robno-trgovinskog poslovanja, i administracije. Opšti šifarnici dobili su novu tabelu pogonskog knjigovodstva a forma kalkulacije dobila je mogućnost unosa usluge.

GENERALNO

U najnovijoj verziji koja je upravo postavljena na našem sajtu, omogućeno je ažuriranje Matičnog broja za selektovanog partnera, u skladu sa izmenama Zakona o trgovini (čl. 29 Zakona).

Ažuriranje matičnog broja u šifarniku poslovnih partnera

OPŠTI ŠIFARNICI

Modul Opšti šifarnici dobio je novu funkciju pod nazivom Tabela računa pogonskog knjigovodstva. Ova tabela predstavlja vezu između računa troška i stavova knjiženja u pogonskom knjigovodstvu. Prilikom knjiženja izdatnice repromaterijala više se ne konsultuje tabela računa automatskog knjiženja već se konsultuje ova tabela. Prilikom startovanja nove verzije ova tabela je automatski popunjena i da za konto 5110 [BSRN0080] veže račune 9500 [BSRN0124] i 9021 [BSRN0125]:

Tabela računa pogonskog knjigovodstva

Time je omogućeno da za različite vrednosti polja Konto troška koji postoji u izdatnici repromaterijala svaki klijent definiše stav koji će se knjižiti u pogonskom. Prema tome -  za različite račune troškova omogućeno i različito knjiženje u pogonskom. Ova funkcionalnost je implementirana i za funkcije Račun troška u delu Finansijskih transakcija kao i za transakcije isplate iz Blagajničkog poslovanja.

ROBNO-TRGOVINA

U novoj verziji omogućen je unos artikla koji je označen kao Usluga u formi kalkulacija. Potrebno je da otvorite artikal u šifarniku, da definišete da je artikal usluga i da definišete konto na koji želite da knjižite konkretnu vrstu troška. S tim u vezi, izbačen je konfiguracioni parametar 10167 - Omogući unos usluge kod prijema u objektima koji se vode po NBC. Time forma kalkulacije uvek „fiksira“ iznos i procenat razlike u ceni na 0 za stavke koje su usluga kako se ne bi knjižila ukalkulisana razlika u ceni. Knjiženje ovih stavki onemogućeno je u robnom i KEP knjizi.

Povezivanje Uvozne kalkulacije u VP objektu sa uvoznom kalkulacijom u carinskom magacinu vrši se na osnovu šifre dobavljača, broja dokumenta i šifre carinskog magacina u zaglavlju VP uvozne kalkulacije.

Izbačene su procedure koje su automatski formirale uvoznu VP kalkulaciju na osnovu kalkulacije iz carniskog magacina i zamenjene novom formom Formiranje uvozne kalkulacije - Carinjenje robe koja se sada otvara za konkretan slučaj. Namena ove forme je da se izaberu artikli koji se carine i da se specificiraju konkretni serijski brojevi:

Formiranje uvozne kalkulacije - carinjenje robe Carinjenje robe - serijski brojevi

U ovoj formi je potrebno i moguće samo ažuriranje polja Količina. Kao informacija postoji podatak o raspoloživoj količini artikla u objektu o količini koja je bila na izvornom dokumentu. Program će onemogućiti preuzimanje ukoliko je količina veća od raspoložive ili od količine na dokumentu.

Što se tiče serijskih brojeva (u prethodnom ekranskom primeru) forma daje uvid koliko je u objektu ostalo konkretnih serija a kod naknadnog prijema postoji dovoljno informacija da se takvi serijski brojevi adekvatno ažuriraju potrebnim količinama. Program će izvršiti sve provere u smislu ispravnosti unetih serijskih brojeva i po seriji i po količini.

Omogućeno je formiranje više uvoznih kalkulacija na osnovu jednog prijema u carinskom magacinu.

Prilikom formiranja uvozne kalkulacije u VP kopira se nabavna cena sa dokumenta umesto prosečne nabavne cene u objektu kako je to bio slučaj do sada. Nabavna cena se kopira u polje Fakturna cena i ne može se naknadno menjati kao ni procenti i iznosi rabata koji su uvek 0.

  • Dugme Preuzmi sve u donjem delu forme preuzima sve stavke sa dokumenta. Ovo je zgodno kada će se veći deo stavke inicijalnog dokumenta cariniti.
  • Dugme Obriši sve u donjem delu forme stavlja sve potrebne količine na 0 i briše eventualnu specifikaciju serijskih brojeva. Ovo je zgodno ako će se manji deo stavki inicijalnog dokumenta cariniti.
  • Dugme Preuzmi sve u specifikaciji serijskih brojeva preuzima celokupnu količinu raspoloživih serijskih brojeva po dokumentu.
  • Dugme Preuzmi u specifikaciji serijskih brojeva preuzima samo serijske brojeve aktuelnog artikla.
  • Dugme Obriši u speciikaciji serijskih brojeva briše serijske brojeve sa aktuelnog artikla.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Na zahtev više knjigovodstvenih agencija i klijenata implementirana je mogućnost obračuna kamate na osnovu naknadno unetog prometa koji nije vezan za finansijski promet BizniSoft-a što je zgodno za obračun kamate “na zahtev“:

Obračun kamate po definisanom dokumentu Obračun kamate - prikaz u izveštaju

ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama verzije procedure formiranja naloga za prenos – virmana, polja za unos naziva firme, adrese i mesta, dorađene su na način da je na prvom polju naziv (kao što je i bilo), na drugom polju adresa a na trećem polju mesto. Sada je redosled svuda isti.

U novoj verziji između ostalog, implementiran je nov parametar 10362 – Štampaj QR code za plaćanje na fakturi. Ukoliko je ovaj parametar postavljen program će da potraži QR kôd na reportu i da mu dodeli adekvatne vrednosti. Potrebno je samo da klijent ukoliko želi da koristi ovu funkcionalnost napravi novu varjantu štampe fakture u kojoj će da ubaci QR kôd na mestu na kome želi:

Prikaz QR Kôda u formi izveštaja Prilagođavanje izveštaja

Unapređena je procedura forme Prenosa početnog stanja robnog za objekat. Uvedena je opcija (koja je automatski štiklirana) Ignorišu mesta i/ili nosioce troškova u proceduri prenosa početnog stanja.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs