news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

U prethodnom periodu BizniSoft je izvršio integraciju podataka o poslovnim subjektima APR-a sa novim web servisom za pretragu, pregled i preuzimanje podataka poslovnih partnera.

Implementiran je potpuno nov, unapređeni sistem pretrage partnera radi unosa novog (Shift+F5). Pretragu po starom sistemu možete zahtevati klikom na dugme Web sevis NBS u donjem desnom uglu ove forme:

Pretraga podataka o poslovnim subjektima – Web servis NBS

Omogućene su nove funkcionalnosti ažuriranja osnovnih podataka poslovnih partnera sa podacima sa APR-a:

Elektronski servisi - Ažuriranje osnovnih podataka

S obzirom da se sada preuzima i tačan/pun naziv partnera, promenjen je sistem registrovanja fakture na SEF na način, da ukoliko je unet pun naziv firme, taj naziv će se naći u XML fakturi. Ukoliko tog podatka nema ili iz bilo kog razloga ne preuzimate preko novog web servisa, isti možete popuniti i ručno:

Poslovni partneri - Pun naziv

Omogućen je detaljan pregled podataka o poslovnom partneru jednostavnim klikom na novo dugme u polju matični broj ili koristeći HotKey Shift+F1:

Pretraga podataka o poslovnim subjektima – Web servis NBS

Primena nove funkcionalnosti Web servisa (Shift+F5) i pregled podataka o poslovnom partneru pomoću prečice Shift+F1 omogućena je i prilikom otvaranja nove baze u formi Matični podaci – firme:

Matični podaci - Firme - Web servis Matični podaci - Firme - Detaljan prikaz podataka APR-a za odabranog partnera

Ažuriranje osnovnih podataka - Svi, Matičnih brojeva – Svi, i Ažuriranje tekućih računa – Svi je sada “zaštićeno” novim parametrom 20065 - Omogući ažuriranje podataka svih/selektovanih poslovnih partnera

 

OPŠTI ŠIFARNICI

Implementiran je nov tab Nivoi zaliha u Šifarniku artikala koji nudi prikaz Definisanih nivoa zaliha po objektima. Ovime je omogućeno definisanje nivoa zaliha već u formi šifarnika artikla bez potrebe da se ulazi u posebnu formu namenjenu za te potrebe:

Šifarnik artikala - Nivoi zaliha

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U Izveštajima po specifičnim poslovima, u Naprednom izveštaju prometa po serijskim brojevima dodato je novo polje VP cena:

Pregled prometa po serijskom broju

Uvedena je mogućnost slanja izveštaja svim prikazanim partnerima pomoću nove opcije u formi Periodičnog fakturisanja - Pošalji e-mailom sve:

Periodično fakturisanje - Pošalji e-mailom sve Periodično fakturisanje - Potvrda akcije

PROIZVODNJA

Implementiran je nov parametar 10986 – Proveri prijemnicu/izdatnicu prilikom zatvaranja grupnog radnog naloga. Ukoliko je ovaj parametar čekiran, program neće dozvoliti zatvaranje grupnih naloga ukoliko prethodno nije proknjižena izdatnica repromaterijala i/ili prijemnica proizvoda:

Efekat aktivacije parametra 10986 Proveri prijemnicu izdatnicu prilikom zatvaranja grupnog radnog naloga thumb

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Funkcionalnost prevoda osnovnog/propisanog kontnog plana proširena je uvođenjem dodatne opcije prevoda kontnog plana tekuće firme:

Prevod kontnog plana - Tekući kontni plan

Aktivacijom novog konfiguracionionog parametra 10993 - Omogući unos broja naloga prilikom formiranja finansijskih transakcija, nakon izbora fakture i pravila formiranja biće omogućena ručna promena broja naloga prilikom formiranja Računa troška pomoću Alt+F:

Račun troška - Broj naloga

FINANSIJSKA OPERATIVA

Uvedena je nova opcija u formi formiranja kompenzacije Zbirno po dok.veza:

Evidencija kompenzacija - Zbirno po dok.veza

ELEKTRONSKE FAKTURE

U formi povezivanja artikala prilikom formiranja kalkulacije dodato je još jedno CheckBox polje Iznos rabata je po jedinici mere i ukoliko je čekirano, program će rabat iz fakture pomnožiti sa količinom i dobiti rabat na nivou stavke:

Formiranje kalkulacije na osnovu primljene eFakture - CheckBox polje - Iznos rabata je po jedinici mere

Unapređena je funkcionalnost EEO PDV – Elektronsko evidentiranje PDV. Ukoliko korisnik u nekom periodu nema formirane ni Pojedinačne ni Zbirne evidencije, u programu je omogućeno kreiranje zaglavlja za iste i ručno popunjavanje. Detaljno uputstvo Izmena Pojedinačne i Zbirne EEO PDV dostupno je na ovom linku.

OBRAČUN ZARADA

Omogućen je unos bruto/neto iznosa nula ukoliko je aktiviran nov parametar 10988 - Obračun zarada - omogući iznose 0 u stavkama obračuna:

Obračun zarada - Vrsta zarade sa iznosom nula Vrsta zarade sa iznosom nula – Isplatni listić

Implementiran je nov konfiguracioni parametar 10994 - Omogući unos dana i časova u formi isplate licu van RO. Ukoliko je ovaj parametar uključen, u formi isplate lica van radnog odnosa prikazaće se nova dva polja:

Kolone broj dana i časova u formi isplate licu van RO

Prilikom formiranja PPP-PD obrasca, automatski će se popuniti polja Br.dana i Br. Sati uz mogućnost da ista mogu biti naknadno ažurirana:

Isplata licu van radnog odnosa - Obrazac PPP-PD - Polja Br.dana i Br. Sati

Ova polja će se prikazati i u pregledu obračuna za konkretnog radnika (u zavisnosti od postavke parametra 10994):

Matični podaci lica van RO - Pregled obračuna - Broj dana i časova

Implementirana je nova tabela u delu Matična knjiga radnikaUgovoreni iznosi zaradeObračun zarada. Ovde je moguće uneti bilo koju vrstu zarade:

Obračun zarada - Ugovoreni iznosi zarada - Obračun zarada

Prilikom obračuna je neophodno da takva vrsta zarade postoji u standardnom nalogu za obračun a radi pravilnih postavki obračuna izvršene su sledeće izmene:

  • U Standardnom nalogu za obračun omogućen je unos stavke sa svim nulama. Ovo je neophodno s obzirom da se iz ove nove tabele konsultuju samo šifre koje postoje u standardnom nalogu (da se iste ne bi konsultovale kod akontacija i slično):
  • U tabu Evidencija radnog vremena omogućen je unos stavke sa svim nulama što je neophodan preduslov s obzirom da se iz ove nove tabele konsultuju samo šifre koje postoje u evidenciji radnog vremena (ukoliko se obračun radi preko metode evidencije radnog vremena):

Standardni nalog za obračun - Evidencija radnog vremena

STALNA SREDSTVA

U novim postavkama verzije, u zaglavlju Računovodstvene amortizacije, dodata je nova kolona Proknjiženo. Ukoliko je prethodno formiran finansijski nalog AMSS, polje će automatski biti čekirano. Osim navedenog, u ovoj formi je implementirana provera prilikom knjiženja/storniranja računovodstvene amortizacije da li se ove akcije vrše za amortizaciju koja je u aktivnoj godini:

Računovodstvena amortizacija - Kolona - Proknjiženo

ADMINISTRACIJA

Unapređena je funkcija parametra 10897 – Onemogući štampu nepotvrđene fakture. Ukoliko je pomenuti parametar aktiviran, štampa pratećih nepotvrđenih dokumenata biće onemogućena:

Efekat aktivacije parametra 10897 – Onemogući štampu nepotvrđene fakture - Štampa nepotvrđenog dokumenta

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10992 - Omogući štampu tovarnog lista samo za proknjižene dokumente.

Implementiran je parametar 10989 – Omogući proveru JID-a. Ukolio je ovaj parametar aktiviran, prilikom startovanja POS-a program će proveriti da li JID sa kartice odgovara trenutno deifinisanom u spisku bezbednosnih elemenata za objekat. Ukoliko se JID razlikuje ili ne postoji JID za izabrani objekat, program će javiti grešku i ugasiće BizniSoft POS:

Spisak bezbedonosnih elemenata - Provera JID kartice objekta Poruka o nastaloj grešci - Efekat aktivacije parametra 10989 – Omogući proveru JID-a

BIZNISOFT POS

U formi vraćanja računa sa čekanja dodato je dugme Obriši račun koje je omogućeno samo u slučaju kada nije čekiran parametar 10985 – Onemogući brisanje računa na čekanju:

Brisanje računa je onemogućeno

Implementiran je novi šifarnik u modulu Robno-Trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji, Šifarnik razloga brisanja. Omogućeno je definisanje posebnog tastera za pojedine i/ili sve razloge brisanja u koloni Hotkey:

BizniSoft POS - Šifarnik razloga brisanja

Prilikom brisanja stavke i/ili računa iz BizniSoft POS-a, ukoliko postoje definisani razlozi, od operatera će se bez izuzetka zahtevati da izabere jedan od definisanih razloga brisanja:

BizniSoft POS - Razlog brisanja

Novi konfiguracioni parametar 10990 - Onemogući proveru šifarnika razloga brisanja se može iskoristiti za situacije kada ovu funkcionalnost želimo da ograničimo samo na pojedine objekte i/ili pojedine operatere.

Forma Pregleda brisanih stavki je proširena dodavanjem novog polja eventualno unetih razloga brisanja:

Pregled brisanih stavki - Razlog brisanja

U funkciji knjiženja KASA prometa implementirana je nova funkcija u meniju pod nazivom Pregled brisanih stavki kojom se aktivira filtriranje za zadati period koji je od interesa:

Knjiženje prometa - Pregled brisanih stavki

Novim parametrom 10995 – F7 - Ostale opcije plaćanja su podrazumevane omogućeno je da forma Ostale opcije plaćanja bude podrazumevana.

Dosadašnje forma Izveštaja prodaje po operaterima u novim postavkama verzije preimenovana je u Izveštaj o prodaji u BizniSoft-u i u BizniSoft POS-u u delu Izveštaji statistikeIzveštaj o prodaji. Nova forma pregleda podeljena je u dva taba - Po operaterima i Po danima. Budući da su podaci izveštaja predstvljeni u tabelarnoj formi, omogućen je izvoz tabele u Excel:

Izveštaj o prodaji - Po partnerima - Po danima BizniSoft POS - Izveštaji statistike - Izveštaj o prodaji

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs