news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

Implementirana je nova funkcionalnost koja omogućuje selektovanje više slogova u stavkama većine BizniSoft dokumenata (standardno sa CTRL+Click, SHIFT+Click ...) i mogućnost brisanja svih selektovanih stavki klikom na dugme Obriši stavke (funkcija iz prethodnih verzija Obriši stavku je preimenovana). Ova funkcionalnost je implementirana u formama obrade naloga glavne knjige, fakturama, kalkulacijama, nivelacijama, internim računima, popisu i svim nasleđenim formama:

Selektovanje više slogova u stavkama dokumenata

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Unapređena je procedura formiranja avansnog računa na osnovu izlaznog dokumenta (Profaktura, Otpremnica, Nalog za izdavanje) na način da program automatski konsultuje šifarnik artikala za izbor artikla za avansni račun (u skladu sa pravilima SEF-a vezano za registrovanje avansnih računa):

Formiranje avansnog računa

Uvedena je nova funkcija u formi Popis robe kojom je omogućeno svođenje količine na 0, ukoliko se artikli vode po serijskim brojevima:

Popis robe - Serijski brojevi

Unapređena je i procedura knjiženja popisne liste sa specificiranim serijskim brojevima. Ukoliko ne postoji nikakva razlika u količini na popisnoj listi niti po jednom artiklu, knjiženje samo ažuriranih serijskih brojeva vrši se na sledeći način:

  • Štiklirati samo opciju za knjiženje u robnom:

Popis robe - Knjiženje dokumenta u robnom

  • Ignorisati grešku koja će se javiti na kraju procesa:

Popis robe - Poruka o nastaloj grešci

Dalja provera knjiženja po serijskim brojevima vrši se kroz tab Serijski brojevi – Proknjiženi serijski brojevi:

Popis robe - Proknjiženi serijski brojevi

Rasknjižavanje proknjiženih serijskih brojeva po popisnoj listi vrši se na sledeći način:

  • Ne štiklirati niti jednu opciju Knjiženja dokumenta:

Popis robe - Knjiženje dokumenta

  • Ignorisati poruku da knjiženja nisu izabrana:

Popis robe - Dokument je već proknjižen

Knjiženje po serijskim brojevima bi zatim trebalo da bude izbrisano iz taba Serijski brojevi – Proknjiženi serijski brojevi:

Popis robe - Brisanje knjiženja iz taba serijski brojevi

Funkcionalnost Dodaj izost. u Popisu robe je proširena uvođenjem novih opcija kojima je omogućeno dodavanje izostavljenih artikala: za sve artikle, za grupu i za atribut. Ovo može biti praktično u uslovima kada se radi parcijalni popis (samo za određenu grupu, atribut i slično):

Popis robe - Dodaj izostavljene

U tabu Napomena, u formi izlaznih dokumenata dodato je novo obeležje za izbor/unos podatka o licu koje je preuzelo robu. Šifarnik lica koja preuzimaju robu se standardno poziva pomoću tastera + u polju Robu preuzeo, odnosno, klikom na dugme koje se nalazi na tom polju kako bi se uneti podaci vezali za konkretnog poslovnog partnera. Za modifikaciju štampe izlaznih dokumenata u cilju prikazivanja ovih podataka obratite se našoj tehničkoj podršci:

Izlaz robe račun - Podaci o licu koje je preuzelo robu Šifarnik lica koja preuzimaju robu

U Info panelu, u sekciji Podaci o entitetu dodata je i informacija o aktuelnom cenovniku. Ova vrednost može biti nema (ukoliko firma uopšte ne radi po propisanom cenovniku ili ne postoji cenovnik koji je označen za ostale kupce), ili Ostali kupci (ukoliko za poslovnog partnera nema definisan cenovnik a postoji cenovnik definisan za ostale kupce) ili naziv konkretnog cenovnika.

Podaci o entitetu - Informacija o aktuelnom cenovniku

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10969 - Omogući upozorenje za prodaju artikla koji se ne nalazi na cenovniku za kupca. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran i ukoliko postoji definisan cenovnik za poslovnog partnera a ne postoji cena u tom cenovniku za konkretnu šifru artikla, pojaviće se odgovarajuće sistemsko upozorenje:

Efekat aktivacije parametra 10969 - Omogući upozorenje za prodaju artikla koji se ne nalazi na cenovniku za kupca

Omogućeno je povezivanje cene i rabata u formi Povraćaj robe kupca sa veznim dokumentom (originalna faktura) pomoću nove funkcije u meniju Obrada dokumenta Ažuriraj cene i rabate po veznom dokumentu. Program će ažurirati cene i rabate po prvoj fakturi koju nađe u tabu Vezni dokumenti:

Obrada dokumenta - Ažuriraj cene i rabate po veznom dokumentu

Omogućena je provera prilikom unosa artikla u kontrolnu listu, da li se konkretan artikal nalazi na dokumentu za koji se formira Kontrolna lista:

Kontrolna lista - Provera prilikom unosa artikla

Proširen je dijalog u formi Definisanje nivoa zaliha, klikom na Odustani program će dodati sve artikle za izabrani atribut i tekući objekat bez obzira da li su artikli imali promet u robnom:

Definisanje nivoa zaliha - Izbor atributa artikla

Implementirana su dva nova polja u formi naprednih pregleda izveštaja iz robnog: Adresa Subjekta - Partnera i PIB Subjekta - Partnera:

Izveštaji iz robnog - Napredni pregled - Adresa Subjekta - Partnera i PIB Subjekta - Partnera

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U štampi naloga GK i dokumenata iz dela finansijskih transakcija ubačen i podatak o Datumu PDV:

Nalog za glavnu knjigu - Datum PDV Račun troška - Datum PDV

Forma Formiranje finansijskih transakcija je proširena dodavanjem dve nove opcije za pravilo Tip artikla: Sadrži i Počinje sa čime je omogućeno selektovanje odgovarajućeg pravila na osnovu unosa naziva ili dela naziva u polju Naziv artikla:

Formiranje finansijskih transakcija - Tip artikla

Omogućena je pretraga po ID-u pravila pomoću prečice F1 u delu Formiranje finansijskih transakcija:

Formiranje finansijskih transakcija - Pretraga po ID-u pravila

Dodata je nova kolona Preostalo u tabeli Pregled avansnih računa u kojoj se prikazuje iznos preostalog – nezatvorenog dela avansa i ukupan zbir po koloni:

Pregled avansnih računa - Kolona Preostalo

U formi Pregled avansnih računa omogućena je istorija izmena koja se prikazuje klikom na dugme Istorija u zaglavlju programa (kako bi se pratile eventualne ručne izmene ove evidencije).

Implementirana je nova šifra u tabeli računa automatskih knjiženja BSRN0224 - RAČUN ZA PREUZIMANJE ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA ukoliko se proizvodnja vodi za tipove objekata 09 i 11 i u magacinima tipa objekta 08 i 10 po prosečnim nabavnim cenama. Zatvaranje klase 9 smešteno je u novi podmeni pod nazivom Finansijski rezultat i zatvaranje klasa. Pokretanje pomenute funkcionalnosti obavestiće operatera da nije u pitanju obračun proizvodnje (cene koštanja) već samo zatvaranje konta klase 9 koje se radi u momentu kada su završena sva knjiženja na toj klasi (a pre prenosa finansijskog stanja u novu godinu). Formirani nalog će dobiti oznaku BSK9-ZK. Osim samog zatvaranja konta na klasi 9, efekat knjiženja ovog naloga je i automatsko otvaranje salda konta 9580, 9600, 9609 i 9003 u narednoj poslovnoj godini funkcijom prenosa finansijskog knjigovodstva u narednu godinu. Ovaj nalog ima status naloga završnog knjiženja i samim tim je omogućeno da se vrati u obradu:

Finansijski rezultat i zatvaranje klasa - Zatvaranje klase

U tabeli Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda, omogućen je Tip provere, Počinje sa:

Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda - Tip provere - Počinje sa

OBRAČUN ZARADA

Opcija PPP – Obrazac PPP je u novijim postavkama verzije izbačena iz menija dok je dosadašnji naziv obrasca PPP-PO preimenovan u Obrazac PPP-PO. U formi Matični podaci lica van RO dodato je polje Email koje se konsultuje prilikom slanja obrasca za lica van RO. Uputstvo za formiranje, štampanje i slanje na mail PPP-PO obrasca dostupno je na linku:

Obrazac PPP-PO

STALNA SREDSTVA

U Izveštajima evidencije stalnih sredstava dodata je mogućnost izbora kriterijuma Za oznaku i izbor kriterijuma Za mesta i Nosioce troška:

Izveštaji evidencije stalnih sredstava - Za oznaku Izveštaji evidencije stalnih sredstava - Za mesta i nosioce troška

ADMINISTRACIJA

Dodata su dva nova polja u tabeli Pregled poslatih mail-ova: eMail klijent (integrisani ili eksterni) i kolona Poruka. Usaglašen je naslov maila (Subject) u situacijama kada se koristi integrisani i eksterni mail klijent. Program će u polju Naslov dokumenta uvek upisati naziv varijante izveštaja + broj naloga koji će se takođe prikazati u tabeli loga poslatih mailova. Implementiran je log i za slučajeve kada se koristi eksterni mail klijent sa napomenom da se u ovom slučaju u tabeli log-a u poljima eMail i Poruka ne prikazuje tekst poruke budući da se već prikazuje u istoriji samog email klijenta:

Pregled poslatih mejlova

Implementiran je novi parametar 10971 – Format izveštaja fiskalnog računa je A4.

Implementirana je nova funkcionalnost Pravila za štampu dokumenata. Suština ove funkcionalnosti je mogućnost definisanja pravila po kojima jedan dokument možemo jednim klikom odštampati na više različitih štampača u mreži (za knjigovodstvo, za magacin i slično ...).

Pravila za štampu dokumenata

U formi Pravila za štampu dokumenata omogućeno je definisanje varijante izveštaja na osnovu tipa dokumenta (moguće je odabrati bilo koju varijantu izveštaja koja je kreirana za konkretan tip dokumenta). Pored toga, potrebno je definisati i štampač za štampu izveštaja:

Tabela BizniSoft izveštaja BizniSoft Report - Naslov izveštaja

U formama Izlaz robe – račun, Izlazna faktura sa akcijskim rabatom, Otpremnica robe, Otpremnica robe – akcijski rabat, Interni račun robe je dodata još jedna opcija štampe Štampaj na osnovu pravila štampe. Pokretanjem ove opcije štampaće se svi izveštaji ranije definisani u formi Pravila za štampu dokumenata - za konkretan dokument na izabranim stampačima u istom ternutku:

Štampa na osnovu pravila štampe

Implementirana je mogućnost prenosa robnog po FIFO nabavnoj ceni. Ovaj način prenosa je specifičan zato što se prenose praktično “otvorene stavke” sa robne kartice.

Redizajnirana je forma pregleda stanja zaliha u tabeli. Implementirana je mogućnost prikaza rekapitulacije nabavne cene po konkretnoj/selektovanoj stavci i to po svim tipovima nabavne cene: prosečna, zadnja i FIFO. Specifikacija se odnosi na datum sa selektovane stavke:

- Prosečna nabavna cena: prikazuju se ukupna nabavna vrednost i stanje na traženi datum. Nab Cena 1 je količnik nabavne vrednosti i stanja. NBC po formuli je nabavna cena primenom aktuelne formule iz BizniSoft-a za količinu 1; formula u BS je kompleksnija od prethodne te se ove dve vrednosti mogu razlikovati. NBC k. XXX je formula iz BS-a za količinu izlaza koja je na aktuelnoj stavci:

Prosečna nabavna cena

- Zadnja nabavna cena

Zadnja nabavna cena

- FIFO nabavna cena: ovo su praktično otvorene stavke na konkretan datum. Nab. cena 1 je nabavna cena po konkretnim fakturama. NBC po formuli je FIFO nabavna cena po formuli iz BizniSoft-a za količinu 1. NBC k. XXX je FIFO nabavna cena po formuli iz BizniSoft-a za količinu izlaza koja je na aktuelnoj stavci:

FIFO nabavna cena

BIZNISOFT POS

Implementiran je nov konfiguracioni parametar 10965 - Unos barkoda ne podrazumeva količinu 1 kojim se uređuje da se kursor nakon unosa barkoda odmah pozicionira na količinu.

Omogućena je univerzalna pretraga u BizniSoft POS-u i nad poljem Naziv artikla / Barkod preko unosa dela naziva, kataloškog broja ili bilo kog drugog elementa iz šifarnika artikla bez potrebe da se isti konsultuje pomoću tastera + . Ovo ponašanje može se onemogućiti novim parametrom 10966 - Onemogući univerzalnu pretragu prilikom unosa barkoda:

BizniSoft POS - Pretraga po delu naziva BizniSoft POS - Šifarnik artikala - Pretraga po delu naziva

Implementirana je statistika artikla i za formu BizniSoft POS-a. Ukoliko se POS koristi iz BizniSoft-a, statistika će se standardno prikazivati u INFO panelu:

BizniSoft POS - Kasa u maloprodaji INFO panel

Ukoliko se koristi aplikacija BizniSoft POS, statistika se aktivira pomoću novog dugmeta u desnom meniju uz napomenu da je aktivacija ove funkcionalnosti omogućena postavkom novog parametara 10967 - Omogući statistiku artikla:

BizniSoft POS - Aktivacija statistike artikla

U skladu sa aktuelnim Tehničkim uputstvom za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a i LPFR-a dodata su nova obeležja za ID kupca:

BizniSoft POS - ID kupca

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10968 - Omogući izbor mesta isporuke za kupce pravna lica. Prilikom naplate računa u POS-u, ukoliko je virmansko plaćanje, nakon izbora kupca koji ima definisana mesta isporuke, pojaviće se prozor za izbor konkretnog mesta isporuke. Izabrano mesto isporuke će se odštampati i na Prilogu uz fiskalni račun ali i proknjižiti u svim pripadajućim podsistemima:

BizniSoft POS - Mesta isporuke

Implementiran je nov panel sa detaljnom specifikacijom iznosa i načina plaćnja prethono izdatog POS računa koji se prikazuje/sakriva štikliranjem opcija prikazanih u ekranskom primeru. Implementiran je i novi konfiguracioni parametar 10970 - Prikaz specifikacije prethodnog računa je podrazumevan:

BizniSoft POS - Prikaz specifikacije prethodnog računa

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs