news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • STALNA SREDSTVA
 • ADMINISTRACIJA

U novembarskim dopunama verzije, realizovan je značajan broj veoma kompleksnih unapređenja – u modulima robno-trgovinskog poslovanja i finansijske operative; dodat je nov tab Vrste PDV prometa u Šifarniku artikala, omogućeno je formiranje BizniSoft naloga na osnovu podataka iz bilo kog BizniSoft dokumenta, a uvedena je i potpuno nova funkcionalnost – mogućnost slanja IOS-a putem e-maila.

GENERALNO

Značajno je unapređena funkcionalnost u radu sa tzv. Kontejnerom artikla. Ova funkcionalnost aktivira se pritiskom na HotKey Alt+c i pojavljuje kao nezavisna, stalno aktivna forma:

Kontejner artikala

Akcije koje su predviđene za rad sa kontejnerom dobijaju se klikom na dugme Kontejner artikla. Ovo je praktično samo spisak raspoloživih Hotkey-eva koji se mogu koristiti u radu sa kontejnerom (mada imaju i funkcionalnost standardnog dugmeta):

Prikaz raspoloživih Hotkey-eva

Implementirana je i provera o broju artikala koji se prebacuju u kontejner pomoću tastera Alt+s (ukoliko je više od 30 aktiviraće se posebna sistemska potvrda):

Prebacivanje odabranih artikala

Unapređene su sve funkcije formiranja dokumenata (kalkulacije, fakture, nivelacije, interni računi, popis i sve nasleđene forme) na osnovu artikla iz kontejnera (hotkey Alt+r u samom dokumentu).

U poslednjim izmenama verzije između ostalog, omogućen je prikaz INFO panela i u funkcijama:

 • Definisanje nivoa zaliha
 • Definisanje prodajnih akcija

Uvedena je mogućnost uklanjanja panela za štampu klikom na funkciju Sakrij Panel u izveštajima za štampu:

Mogućnost uklanjanja panela za štampu

 

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U poslednjim izmenama verzije, između ostalog, implementirana je vrlo kompleksna funkcionalnost formiranja BizniSoft naloga (kalkulacija, faktura, internih, računa, nivelacija i svih nasleđenih formi), na osnovu podataka iz neke druge firme, objekta i/ili poslovne godine. Podaci mogu biti preuzeti iz bilo kog BizniSoft dokumenta – iz stanja zaliha i prometa zaliha (sa ili bez atributa). Dobar primer ove funkcionalnosti predstavlja situacija prodaje robe iz jedne firme i kreiranja kalkulacije u drugoj (pod uslovom da su oba BizniSoft korisnika na istom serveru) i slično. Ovo može dalje da se nadoveže na funkciju Sinhronizacije tabele, koja je uvedena tokom oktobra. Sinhronizacija šifarnika artikla se u ovom smislu može vršiti na nivou šifre, ali i na nivou barkoda ili kataloškog broja uz automatsko otvaranje šifre (ukoliko postoji). Ovde samo treba obratiti pažnju da li i u kom slučaju koje cene treba kopirati pa možda u tom kontekstu ubuduće ovu funkcionalnost treba modifikovati:

Formiranje naloga na osnovu BizniSoft podataka Forma ekrana za kreiranje dokumenta na osnovu BizniSoft podataka

Klikom na dugme Proveri i otvori moguće je izvršiti određena mapiranja. Ova funkcija će po povezanom entitetu (barkod, šifra artikla ili kataloški broj) automatski otvoriti potrebne artikle, ali će prilikom otvaranja artikla biti aktivirana transakcija praćena sistemskom porukom Otvoreno je n artikala. Potvrdite upis? Ukoliko se ova poruka ne potvrdi izvršiće se rollback tj. biće poništeno otvaranje artikla (ukoliko je veliki broj, nešto sumnjivo i slično):

 

Funkcija Proveri i otvori

Na zahtev korisnika, značajno je unapređena funkcionalnost Izdavanja fakture ru i omogućeno da se iz jednog komisionog objekta radi zbirna faktura za više komisionih objekata iste firme. Omogućen je interni račun iz objekta tipa 04 u objekat tipa 04 preko internog izdavanja robe čime će se skinuti roba iz svakog objekta pojedinačno.

Dosadašnja funkcija Izdavanje fakture komisionaru je premeštena u klasičnu Izlaznu fakturu iz objekta 04 i 05, tako da se sada tamo nalaze sva dokumenta koja su do sada kreirana pomoću funkcije Izdavanje fakture komisionaru.

Implementirana je nova vrsta dokumenta u spisku dokumenata u delu Opšti šifarnici – Propisani šifarnici – BizniSoft dokumenta, KF – Izdavanje fakture komisionaru.

Dosadašnja funkcija Izdavanja fakture komisionaru je dorađena i koristiće novu vrstu dokumenta KF – Izdavanje fakture komisionaru koja, pored standardnih, ima i opciono polje Objekat komisiona. Time je omogućeno da se iz jednog komisionog objekta radi zbirna faktura za više komisionih objekta iste firme. U tom kontekstu su dorađena i knjiženja:

Izdavanje fakture komisionaru - Kolona objekat Izdavanje fakture komisionaru - pregled knjiženja

Za sve korisnike koje obrađuju veliki broj faktura, implementiran je novi konfiguracioni parametar 10438 – Spisak dokumenta konsultuje postavljeni period. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran, u dokumentima Izlaznih računa (i nasleđenih formi) će se u spisku prikazati samo dokumenti za definisani period u zaglavlju BizniSoft-a, što će značajno ubrzati procedure u bazama firmi koje imaju preko 40.000 izlaznih faktura godišnje.

U formi Prijem fakture komitenta dodato je polje Datum valute:

Prijem fakture komitenta – Datum valute

Implementiran je nov tab Vrste PDV prometa u Šifarniku artikala. U okviru ove tabele se mogu definisati vrste PDV prometa po dokumentima i objektima (uz napomenu da, ukoliko se objekat ne unese, podrazumeva se da je za sve objekte). Ove vrste PDV prometa se konsultuju kod izrade kalkulacija i faktura (i njihovih nasleđenih formi). Ova funkcionalnost nalazi konkretnu primenu prilikom fakturisanja prevoznicima i špediterima, gde se operaterima pojednostavljuje rad prilikom izbora poreskog tretmana prevoza u zemlji i inostranstvu, za rezidneta i nerezidenta kao i kod prefakturisanja pdv-a, veterinarskih taksi i sl. i kod svih drugih specifičnih vrsta pdv prometa (sekundarne sirovine, građevina i sl):

Tab Vrste PDV prometa

Omogućeno je kreiranje dokumenata u delu Izvoz robe i usluga za Tip partnera AP Kosovo i Metohija.

U poslednjim izmenama u veziji, implementirana je mogućnost slanja Virmanskih računa iz maloprodaje preko portala moj E-Račun u delu Robno-trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji - Pregled virmanskih računa:

e-Računi - Pregled virmanskih računa Administracija - Pregled primljenih i poslatih e-Računa

Implementiran je novi parametar 10439 – Knjiži avanse po dokumentu veze:

Pregled knjiženja – kolona Dokument veza

OBRAČUN ZARADA

U modulu Obračun zarada u delu Izveštaji za period i po periodima ukoliko je za zaposlenog u Matičnoj knjizi radnika evidentiran Datum prestanka RO i Osnov prestanka RO podaci će biti automatski popunjeni u Potvrdi za NSZ.

BIZNISOFT FORMULARI

U podsistemu BizniSoft formulari, implementiran je na zahtev naših korisnika set formulara za Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja – Croso i forma obrasca za Eko takse:

BizniSoft Formulari

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementiran je Info panel u formi Zatvaranje stavki i Zatvaranje avansa:

Info panel u formi Zatvaranja stavki

Omogućeno je naknadno slanje dnevnih pazara za korisnike BizniSoft Replikacation preko posebne funkcije Pošalji replikacijom:

Obrada dnevnih pazara - Pošalji replikacijom

U verziji (build:bsv100-20837 rel.date:25.11.2020) omogućen je ručni unos dve nove vrste PDV prometa u PDV evidenciji uz napomenu da je za ove vrste predviđen unos negativnih iznosa ukoliko je potrebno umenjenje odbitka:

 • 8e.1.a – 8e.1 – Korekcija srazmernog poreskog odbitka
 • 8e.2.a – 8e.2 – Korekcija srazmernog poreskog odbitka

FINANSIJSKA OPERATIVA

U poslednjim dopunama verzije (build:bsv100-20824, rel.date:21.11.2020.) implementirana je funkcionalnost koja naročito ubrzava proceduru slanja IOS-a. Dodato je novo polje u šifarniku poslovnih partnera pod nazivom E-mail za IOS. Ovo polje će se prilikom startovanja nove verzije automatski popuniti standardnim email-om za poslovnog partnera, a po potrebi se može naknadno ažurirati:

Šifarnik poslovnih partnera - Kolona e-mail za IOS.

U formi IOS-a, dostupno je novo dugme za ovu funkcionalnost kao i opcije za slanje kopije e-mail-a operateru i samoj firmi:

Forma IOS-a slanje kopije firmi i operateru

Osim pomenutih izmena, dorađena je procedura formiranja IOS-a po kriterijumu Sa saldom OD - DO na način da se ne konsultuju pretplate, a uvedena je i mogućnost brisanja IOS-a formiranog za konkretnog/selektovanog partnera klikom na polje Obriši za pratnera:

Brisanje formiranog IOS-a za selektovanog partnera

Modul Finansijske operative, dobio je potpuno novu formu Rekapitulacije po definisanom prometu izvršenih obračuna kamata:

Rekapitulacija po definisanom prometu

STALNA SREDSTVA

U poslednjim unapređenjima verzije omogućeno je formiranje POA obrasca na osnoviu više selektovanih obračuna istovremeno, preko standardne opcije CTRL + Click.

ADMINISTRACIJA

Uveden je konfiguracioni parametar 10440 – Ignoriši težinske barkodove 27 koji je namenjen isključivo korisnicima čiji barkodovi koji počinju sa 27 nisu težinski već standardni barkodovi.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs