news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINA
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI
 • ADMINISTRACIJA

U proteklom mesecu realizovane su brojne dopune verzije - u najvećoj meri u modulima robno-trgovinskog poslovanja, finansijske operative i administracije. Unapređen je standardni pregled izveštaja kroz implementaciju novih tastera.

GENERALNO

Implementirani su sledeći tasteri u funkciji lakše manipulacije u radu sa izveštajima:

 • Zoom In + Uvećanje prikaza izveštaja
 • Zoom Out – Umanjenje prikaza izveštaja
 • Home Početak dokumenta – prva strana - pritiskom na taster Home na tastaturi
 • End Kraj dokumenta – poslednja strana - pritiskom na taster End na tastaturi
 • PageUp Prethodna strana - pritiskom na taster Page Up na tastaturi
 • PageDown Sledeća strana - pritiskom na taster Page Down na tastaturi

Tasteri Zoom In/Out

Redizajniran je izgled taba Vezni dokumenti i ubrzan postupak dodavanja dokumenata uklanjanjem dosadašnjih obeležja:

Redizajn forme Vezni dokumenti

 

ROBNO-TRGOVINA

U poslednjim izmenama verzije uvedena je mogućnost naknadnog unosa običnog i akcijskog rabata u formama izlazne fakture i nasleđenim formama klikom na funkciju Dodatni rabat po dokumentu. Rabat koji se unese biće dodat na već postojeći rabat koji eventualno postoji na stavkama dokumenta. Akcijski rabat omogućen je samo u dokumentima koja imaju akcijski rabat (Narudžbine kupcima, Faktura, Nalog za izdavanje i Otpremnica sa akcijskim rabatom). Ukoliko korisnik želi da se umanji rabat za neki procenat, omogućeno je da se unese negativan iznos (na primer: -2):

Dodatni rabat / Dodatni akcijski rabat po veznom dokumentu

U okviru ove forme Narudžbine kupaca na zahtev korisnika implementiran je parametar 10338 – Narudžbine kupca – ne štampaj internu napomenu.

 

 

Na zahtev korisnika, unapređena je forma uvozne kalkulacije uvođenjem kolone Vrednost po fakturi u valuti naročito korisno prilikom obrade dokumenata sa puno stavki:

Uvozna kalkulacija - Vrednost po fakturi u valuti

Dorađena je funkcija Uvozne kalkulacije u Carinskom magacinu, budući da je u ovoj formi bilo problema kada se naknadno uđe u dokument i rasknjiži – iz bilo kojih razloga.

 

Pojavila se potreba u praksi za fakturisanjem direktno iz Carinskog magacina, te su u ovom tipu objekta (03) omogućena sledeća dokumenta:

 • Izlaz robe – račun
 • Otpremnica robe
 • Avansni račun
 • Profaktura – ponuda
 • Nalog za izdavanje robe
 • Izvoz robe i usluga
 • Izvoz – profaktura – rezervacija
 • Izvoz – avansni račun
 • Izlazna faktura sa akcijskim rabatom
 • Otpremnica robe – akcijski rabat
 • Nalog za izdavanje – akcijski rabat

U proteklom mesecu, uveden je nov tip Objekta 03 namenjen robi u carinskom magacinu. O funkcionalnostima vezanim za rad u carinskom magacinu saznajte detaljnije klikom na link.

U poslednjim izmenama u verziji između ostalog, implementirana štampa matičnog broja, registarskog broja i broja poljoprivrednog gazdinstva u sledećim dokumentima:

 • Izlazna faktura i sve propisane varijante ovog izveštaja
 • Otpremnica
 • Nalog za izdavanje
 • Izlazna faktura sa akcijskim rabatom i sve propisane varijante ovog izveštaja
 • Izlazna faktura iz POS-a

Dodata je kolona Oznaka naloga u funkciji filtriranja u funkciji Pregled prometa u objektu:

 Kolona Oznaka naloga

FINANSIJSKA OPERATIVA

Na zahtev klijenata, došli smo do zaključka da Pregled obaveza i potraživanja iz dela finansijske operative za poslovnog partnera - dugme Kartica OP u šifarniku poslovnih partnera može biti nepotpun u uslovima kada ima formiranih a neproknjiženih kompenzacija. U tom kontekstu je u ovoj formi dodata još jedna tabela sa pregledom ovih kompenzacija. Kroz priloženi eksranski primer jasno se vidi da ovaj partner duguje manje za iznos neproknjižene kompenzacije:

Pregled obaveza i potraživanja

Funkcionalnost pregleda neproknjiženih kompenzacija u izveštavanjima iz finansijske operative značajno je modifikovana na način da se sada ova tabela prikazuje samo ukoliko postoje kompenzacije – zbog uštede prostora. Ova funkcionalnost je na isti način implementirana i u pregledu obaveza i potraživanja:

Pregled obaveza i potraživanja Pregled obaveza i potraživanja Pregled obaveza i potraživanja Pregled obaveza i potraživanja

 

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U Izveštajima iz finansijskog poslovanja implementiran je još jedan pregled pod nazivom Pregled prometa po komercijalistima. U pitanju je grupisan pregled u tabeli, praktičan sa stanovišta selektovanja još nekih parametara osim komercijaliste:

Pregled prometa po komercijalistima

Napredni pregled izveštaja

U standardnim izveštajima iz Finansijskog poslovanja izmenjen je redosled kolona:

Redosled kolona u izveštajima iz finansijskog poslovanja

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Ubačena su polja sa prikazom prosečne vrednosti u footer-u kolona u tabeli Pregled svih merenja uz napomenu da je ovo “prost prosek” koji uzima u obzir i stavke koje imaju vrednost 0:

Prikaz prosečne vrednosti u koloni

Izveštaj Stanje i analiza zamenjen je potpuno novim izveštajem i pregledom pod nazivom Pregled prometa i analiza. Ovaj pregled je tehički odrađen kao i ostali pregledi u BizniSoft-u:

Specifični podsistemi - Pregled prometa i analiza Standardni pregled u tabeli Napredni pregled izveštaja

 

ADMINISTRACIJA

Implementiran je novi parametar 10352 – Oznaka štampe iz pregleda dokumenta kojim se može definisati oznaka dokumenata prilikom štampe (ili slanja dokumenata u odeljak za štampu). U konfiguracionim parametrima, podrazumevana vrednost ovog parametra je -1 u tom slučaju oznaka neće biti prikazana. Za prikaz oznake izaberite vrednost u intervalu od 0 do 14 (za 15 predviđenih oznaka). Aktivacija ovog parametra odnosi se isključivo na deo pregleda dokumenata firme/objekta/operatera:

Oznaka dokumenta

O funkcionalnostima vezanim za Označavanje dokumenata, saznajte detaljnije na ovom linku.

Implementirana je mogućnost čuvanja eksternih dokumenta na FTP serveru. Ovo je neophodno u uslovima kada se eksterna dokumenta skladište u dislociranim objektima koji koriste replikaciju iz razloga što se eksterena dokumenta ne repliciraju. U tom smislu implementirani su sledeći konfiguracioni parametri:

 • 10353 – FTP Host – adresa FTP servera
 • 10354 – FTP Port – port FTP servera
 • 10355 – FTP Username – korisničko ime naloga na FTP serveru
 • 10356 – FTP Password – lozinka naloga na FTP serveru
 • 10357 – Eksterna dokumenta se skladište na FTP serveru

Ukoliko je aktiviran parametar 10357 – Eksterna dokumenta se skladište na FTP serveru sva eksterna dokumenta će se automatski skladištiti (otpremiti) na FTP server:

Konfiguracioni paramteri za podešavanje FTP Servera

 

Važna napomena za podešavanje FTP servera je da se prilikom komunikacije sa FTP serverom koristi tzv. Passive File Transfer Protocol (PASV FTP) i u tom kontekstu treba podesiti FTP server i njegov firewall. FTP server će se u budućim verzijama kao opcija koristiti i za arhiviranje ali i za druge potrebe. FTP server je u obavezi da obezbedi klijent koji želi da koristi ovu funkcionalnost. U ovom kontekstu je dorađena i funkcija Potpiši i dodaj u eksterna dokumenta u standardnoj formi za prikaz BizniSoft dokumenta:

Elektronski potpis dokumenta - Skladištenje u veznim dokumentima

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs