news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • TEHNIČKA UNAPREĐENJA
  • PDV EVIDENCIJA
  • OBRAČUN ZARADA
  • STALNA SREDSTVA I INVENTAR
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • BIZNISOFT POS
  • UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH FUNKCIJA
  • ADMINISTRACIJA

TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Implementirana je Provera integriteta podataka na nivou same baze podataka. Ovo je jako bitno tehničko unapređenje i glavni razlog promene verzije na verziju 8. Sve funkcionalnosti su za operatera ostale identične kao u ranijim verzijama osim što su implementirane funkcije koje obaveštavaju operatera ukoliko dođe do narušavanja unapred predviđenog integriteta podataka.

PDV EVIDENCIJA

Ključna izmena u verziji 8 je modifikacija kompletne PDV evidencije u BizniSoft-u. U skladu sa aktuelnim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Sl.glasnik RS“, br.120/2012) došli smo do zaključka da je prethodna PDV evidencija u BizniSoft-u bila nepotpuna i nije mogla da u potpunosti podrži sve vrste PDV prometa za koje se propisuje obaveza vođenja evidencije ovim Pravilnikom. Knjige primljenih i izdatih računa su sada izbačene kao osnov PDV evidencije i postoje samo kao izveštaji. Implementiran je novi šifarnik – Opšti šifarnici – Vrste PDV prometa u kome su specificirane sve specifične transakcije vezane za PDV evidenciju kao i načini njihovih knjiženja u PP PDV obrascu. Prethodni način vođenja PDV evidencije se nalazi u novoj funkciji Finansijsko poslovanje - Poslovne knjige/PDV Evidencija – Prethodna PDV evidencija. „Nova“ PDV evidencija bi trebalo da bude automatski popunjena na osnovu prethodne PDV evidencije prilikom prvog startovanja verzije 8.

1vrste pdv thumb

U svim transakcijama je uvedeno novo polje Vrsta PDV prometa na osnovu koga se kasnije vrši knjiženje u PDV evidenciji. Vrednost polja Vrsta PDV prometa BizniSoft određuje automatski ali operater može da promeni po potrebi. U transakcijama ulaza i izlaza i nasleđenim formama (kalkulacije, fakture i slično), Vrsta PDV prometa koja je definisana u zaglavlju dokumenta predstavlja vrednost koja se nudi u stavkama dokumenta ali se ova vrednost može promeniti čak i za konkretnu stavku (primer - konkretne stavke u kalkulacijama za koje ne postoji pravo odbitka PDV).

 

Implementirano je novo dugme u PDV evidenciji pod nazivom Osveži podatke. Ovo dugme se koristi u uslovima kada se promeni datum u zaglavlju, klikom na opciju Period - Poreski/Finansijski period bez potrebe da se izlazi i ponovo ulazi u ovu formu.

2osvezi pod pdv thumb

Dodato je novo polje u svim BizniSoft transakcijama pod nazivom Datum PDV. PP PDV obrazac se sada formira isključivo po ovom datumu. Datum PDV se nudi automatski ali ga operater može promeniti. Ovo polje je dodato i u finansijskom prometu kao i u okviru Izveštaja iz finansijskog radi efikasnije kontrole PDV evidencije. Vrednost ovog polja se uzima u obzir i prilikom provere integriteta podataka, tj. kontrole slaganja finansijskog prometa sa PDV Evidencijom Administracija – Provera integriteta podataka i ova provera je modifikovana u skladu sa novom strukturom. Datum PDV kao ni polje „Vrsta PDV prometa“ se ne pojavljuju u formama klijenta koji nije u sistemu PDV-a!
U PDV evidenciji je ubačeno polje Ostali podaci po pravilniku u kome se mogu ubaciti dodatni podaci konkretnog PDV prometa (primer: Član 3 Pravilnika vezano za član 24, stav 1 tačka 16 Zakona o PDV-u).

3ostali podaci po pravilniku thumb

Modifikovan je prikaz knjiženja konkretnog BizniSoft dokumenta tako što se sada knjiženje transakcije u PDV evidenciji prikazuje u kontekstu PP PDV obrasca.

Ekranski primeri u nastavku:

4kalk pdv evid thumb  5pdv evid thumb  6pdv evid thumb  

Klikom na novi PP PDV Obrazac moguće je dobiti tabelu u desnom delu forme sa svim stavkama koje su činile iznos konkretne pozicije PPP DV Obrasca. Ovu tabela se može odštampati klikom na dugme Štampaj tabelu u ovoj kartici:

7pppdv evid thumb

Knjiga primljenih i Knjiga izdatih računa sada postoji samo kao izveštaj u novom tabu PDV evidencije. Moguće  je izabrati štampu knjige primljenih ili izdatih računa, klikom na neku od ponuđenih opcija u dnu ekrana. U izveštaju Knjige primljenih računa ulaze vrste PDV prometa koje su u osnovnim šifarniku PDV prometa označene kao ulazni dokumenti, isto važi i za knjigu izdatih računa. Klijent može da izabere da se knjiga primljenih računa štampa bez PDV ID 010005 – Nabavka bez prava odbitka, ili da štampa samo ove transakcije. Filtriranjem bilo kog polja u tabeli za štampu knjige primljenih i/ili izdatih računa, klijent može odštampati konkretnu PDV evidenciju za konkretnu vrstu PDV prometa, prema prethodno unetom periodu.

8nabavpdv evid thumb

U formama prijema (kalkulacije) implementiran je novi checkbox Interni obračun PDV. Dosadašnja funkcionalnost definisanja artikla kao artikal po kome se vrši obrnuto oporezivanje je ostala nepromenjena ali smatramo da je mnogo bolje ovu funkcionalnost definisati na nivou konkretnog dokumenta od varijante u kome se ovo definiše po artiklu:

int pdv

Dorađeno knjiženje računa troška u uslovima kada je u pitanju PDV ID 010003 - Nabavka van teritorije republike sa uključenom opcijom u okviru checkbox-a Obrnuto oporezivanje (primer nabavke/kupovine softvera iz inostranstva).

10ongk pdv thumb

U Računu troškova – Podaci naloga i ostalim funkcijama u Formiranju naloga, ubačeno je novo polje Vrsta PDV prometa i sada se ovim poljem definiše upis u pdv evidenciju. U polju stopa bira se jedna od tri ponuđenih – S1, S2 i S0 (20%, 10% i bez pdv-a).

11nabav pdv thumb   12opor pod pdv thumb 

Obrada avansa

Budući da je sada knjiga primljenih i izdatih računa vezano za prethodne funkcionalnosti – izbačena, ovo je bila prilika da se unapredi evidencija avansnih računa. U prethodnim verzijama se evidencija avansa vezivala isključivo za knjigu primljenih i izdatih avansnih računa što smatramo da nije bilo dobro rešenje. Sada je ova vrsta evidencije potpuno odvojena od PDV evidencije. U ovoj evidenciji se knjiže transakcije izdavanja avansnog računa kao i transakcija prijema avansnog računa. Pregled avansa je u funkciji Finansijsko poslovanje – Pregled avansnih računa. Dodate su nove opcije - checkbox u formama prijema i izdavanja avansnih računa pod nazivom Zaduži avans kojima se omogućuje automatsko knjiženje konta 4350/1500 i/ili 2040/4300.

13prijam avans pdv thumb   14checkbox pdv thumb

Omogućena je izmena i ažuriranje knjiženja u PDV evidenciji u delu pregleda knjiženja naloga:15pdv evid thumb

Izmenjena je funkcija obrade dnevnih pazara, dodata su dva nova polja Tip partnera i Vrsta PDV prometa kojima se identifikuje PDV promet i polje kojim se definiše da li je u pitanju ispravka i koje vrste zbog ispravnog knjiženja u KEP knjigu.

16pdv evid thumb

 

OBRAČUN ZARADA

Modul Obračun zarada je pretrpeo najveće izmene ovom verzijom. Cilj je bio da se pre svega korisnički interfejs funkcija ovog modula unapredi i dovede na nivo ostalih formi u BizniSoft-u. U modulu obračuna zarada izvršen je redizajn forme matične knjige zaposlenih radnika analogno skorašnjem redizajnu šifarnika artikla i poslovnih partnera. Uvedena je integracija sa podsistemom Upravljanja kadrovima, koja omogućuje korisniku da u okviru modula Obračun zarada ima kompletan uvid u podatke koji su uneseni u okviru modula Upravljanje kadrovima.

1maticna kadrovska thumb

Omogućen je pregled svih obračuna zarada kao i pregled obustava za zaposlenog radnika u Matičnoj knjizi radnika:

2pregled obustave thumb

Ugovoreni iznosi zarade su integrisani u okviru Matične knjige radnika

Obustave na procenat, obustave na rate i dodatno osiguranje su ubačeni kao šifarnici u Matičnoj knjizi radnika - za selektovanog radnika. Ove forme su izbačene iz glavnog menija

Integrisan je obračun zarada sa parametrima za obračun zarada. Sada je ova forma u "master-detail" formatu analogno ostalim formama u BizniSoft-u. Sa glavnog menija je izbačena funkcija parametra za obračun zarada

Standardni nalog za obračun je integrisan u novoj formi obračuna zarada. Izbačen je standardni nalog za obračun iz glavnog menija podsistema obračuna zarada

Importovan je fond časova po mesecima do 2030. godine u okviru Ostalih parametara za obračun

Svi izveštaji za obračun uključujući i specifikaciju po radnicima, izradu i obradu naloga za prenos (virmana) kao i formiranje PPP-PD obrasca su sada integrisani u formi obračuna zarada - za selektovan obračun zarada

Svi izveštaji za selektovani obračun zarada su parametarizovani po ugledu na ostale izveštaje u aplikaciji. U novoj verziji, nalaze se u okviru opcije Obrasci/Virmani/Izveštaji klikom na tab Ostali izveštaji za obračun. Kriterijumi odabira su: radnici, objekti, odeljenja, kreditori i vrste zarada. Izveštaji za period i po periodima, nalazi se u okviru glavnog menija modula Obračun zarada

Izbor aktivnog obračuna zarade koji se nalazio na vrhu menija obračuna zarade je izbačen kao nepotreban

pppdv v8 thumb

Parametri za obračun zarada su sada prošireni sledećim formama:

Obračun zarada

Standardni nalog za obračun

Evidencija radnog vremena

Pregled obračuna
Pregled obusatava

Obrasci/Virmani/Izveštaji

Specifikacija obračuna po radnicima
Obrazac PPP-PD
Obrada virmana
Obračun obustava
Ostali izveštaji obračuna

 izvestaji obracun thumb

Matična knjiga radnika objedinjuje sledeće funkcije:

Obračun dodatnog osiguranja

Vrste obustava za obračun

Redosled obračuna minulog rada

Osnovica za stimulaciju

Osnovica za minuli rad

Većina ovih parametra je postojala i u ranijim verzijama, u verziji 8 se ovi parametri čuvaju u bazi i ne unose se prilikom svakog odabira obračuna.


Novi parametri u obračunu zarada

Prilikom unosa zaglavlja u obračunu zarada, izbačena je dosadašnja forma Da li želite da se obračuna dodatno dobrovoljno osiguranje. Ukoliko za radnika postoji definisano dobrovoljno dodatno osiguranje kao obustava, ista će biti automatski obračunata ukoliko je u parametrima obračuna štiklirana opcija Dobrovoljno osiguranje. Obračun osiguranja sa "+" na poljima u zaglavlju obračuna je i dalje ostala kao opcija, ukoliko je korisniku potrebno ili ukoliko se javi greška prilikom obračuna ove obustave.

obust parametri thumb

Ubačeno je novo dugme F8 - Obračun i konfirmacija. Klikom na ovo polje/ili F8 na tastaturi, automatski će biti obračunati porezi i doprinosi kao i obustave i krediti (ukoliko postoje) i obračun za radnika će biti konfirmisan. Ukoliko se ova funkcija startuje u trenutku kad je selektovan poslednji radnik u obračunu, automatski će se otvoriti novo zaglavlje. Ovo je u novoj veziji izmenjeno kako bi se olakšao i ubrzao unos operateru. Sve dosadašnje funkcije su ostale u okviru forme, ukoliko neko želi da ovaj obračun izvrši "ručno".

f8 konfirmacija thumb

Ubačena je funkcija Evidencije radnog vremena. Ideja ove funkcije je da se pruži mogućnost korisnicima da detaljnije definišu elemente obračuna pre samog obračuna i time da se omogući da se svaki naknadni obračun (posle eventualnog brisanja obračuna iz bilo kog razloga: promena vrednosti boda, promena budžeta za isplatu zarada, računanje umanjenja zarade za javna preduzeća i sl.) obradi klikom na taster Obradi sve. Ovo je praktično "Standardni obračun po radnicima" i funkcioniše kao raniji "Standardni obračun".

Evidencija radnog vremena može da se formira za svakog radnika pojedinačno "ručno" ili "automatski" (što je preporuka) na osnovu prethodno unetog standardnog obračuna klikom na Prezmi iz STD. Funkcija evidencije radnog vremena je integrisana u formi obračuna zarada i važi sa selektovanu godinu i mesec (ne i za redni broj obračuna!).

evidencija radnog thumb

U okviru Specifikacije obračuna po radnicima - omogućeno je štampa platne liste samo za selektovanog radnika novim checkbox-om u donjem desnom delu forme.

Obračun ostalih ličnih primanja

Šifarnik ostalih ličnih primanja, Parametri za obračun ostalih ličnih primanja kao i sam Obračun ostalih ličnih primanja su sada integrisani u jednoj formi pod nazivom Obračun ostalih ličnih primanja po istom principu kao Obračun zarada. Izveštaji za ovaj obračun, kao i virmani i PPP-PD obrazac su takođe integrisani u novoj formi obračuna ostalih ličnih primanja i ove funkcije su izbačene iz glavnog menija.

ostala licna pr thumb

Importovane su nove vrste prihoda lica van radnog odnosa čije šifre sada odgovaraju propisanim šiframa PPP-PD obrasca. Vezna tabela za PPP-PD obrazac za obračun isplate licima van RO je sada izbačena kao nepotrebna.

Stara forma Obračuna isplate licima van radnog odnosa je izbačena i kreirana je potpuno nova funkcija obračuna Obračun za isplatu licima van RO. Pojedini tipovi obračuna iz prethodnih verzija (OPJ3, OPJ8) su sada integrisani u ovaj "univerzalni obračun" isplate licima van radnog odnosa. Izveštaji za ovaj obračun, kao i virmani i PPP-PD obrazac su takođe integrisani u ovoj novoj formi.

isplata licu van ro thumb

Izbačene su pređašnje funkcije kreiranja virmana na način kreiranja pre prelaska na sistem objedinjene naplate. Sada se svi virmani kreiraju po sistemu objedinjene naplate čak i ukoliko se ne upiše BOP.

Kao što je već napomenuto, Izveštaji za period i po periodima u modulu obračuna zarada su integrisani u jedinstvenoj formi sa parametrima, analogno izveštajima iz robnog i finansijskog modula.

Forme PPP i M4 obrasca su redizajnirane. U planu je da se kroz buduće verzije potpuno izbaci PPP obrazac kao nepotreban.

Implementirana je funkcionalnost koja automatski preuzima potrebne propisane podatke vezane za obračun zarada sa našeg sajta (minimalna osnovica, maksimalna osnovica, neoporeziv iznos zarade i slično). Minimalna zarada se preuzima na osnovu meseca obračuna, dok se svi ostali podaci preuzimaju u odnosu na unet datum isplate (datum valute).

Ova funkcija se startuje prilikom unosa godine i meseca obračuna.

preuzimanje server thumb

 

STALNA SREDSTVA

Modul Stanlnih sredstava je potpuno redizajniran u skladu sa izgledom svih ostalih modula. Neke funkcionalnosti su izbačene (koje se ne koriste) a ubačene su funkcionalnosti izveštavanja kao u ostalim modulima.

evidencija stalnih sredstava thumb  iz evidencije os thumb  obracun amortizacije thumb

 

BizniSoft POS

Omogućeno je definisanje neograničenog broja nefiskalnih isečaka koji se izdaju nakon izdavanja fiskalnih računa (vaučeri, promocije, reklame). Implementirana je mogućnost definisanja 2 tipa nefiskalnog teksta i to: "fiksni tekstovi" i "slučajni izbor". "Fiksni tekstovi" se uvek štampaju nakon izdavanja fiskalnog isečka. "Slučajni izbor" su nefiskalni tekstovi koji se štampaju po metodu slučajnog izbora. Ovo se može koristiti ukoliko postoje više vrsta vaučera koji se izdaju a želimo da program uvek izda samo jedan iz baze po metodi slučajnog odabira. Ovo je omogućeno novom funkcijom u meniju pod nazivom "Definisanje nefiskalnih isečaka".

ROBNO - TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementirana je nova opcija - checkbox u formi formiranja dokumenta na osnovu profakture/otpremnice kojom je omogućeno da se zapamte prethodno izabrane opcije:

formiraj thumb

Omogućena je štampa dokumenta klikom na taster F4 u Izlaznim fakturama sa akcijskim rabatom (pre je ovo moglo samo na klasičnim izlaznim fakturama).

OSTALA TEHNIČKA UNAPREĐENJA

U ranijim verzijama GroupByBox - gornji deo svake tabele bilo je moguće grupisati. U novoj verziji je GroupByBox sada standardno onemogućen i ne vidi se ni u jednoj tabeli. U zaglavlju BizniSoft-a je ubačeno novo dugme kojom za selektovanu tabelu ova funkcionalnost može da se uključi:

prikazi zaglavlje thumb

Izbačeno je dugme STANJE iz šifarnika poslovnih partnera i zamenjeno novim tabom Stanje po dospećima gde se prikazuju ovi podaci:

stanje po  dospecima thumb

Dodata je nova funkcija u Obradi dokumenta, u meniju forme izlaznih faktura pod nazivom „Obračun nabavke za period“. Ova funkcionalnost vrši automatsko rasknjižavanje svih faktura za izabran period. Period mora biti definisan u zaglavlju BizniSoft-a, zatim kroz Obradu dokumenta pri vrhu ekrana, izborom opcije Obračun nabavke za period.

obracun nabavke period1 thumb   obracun nabavke period2 thumb 

Ubačeno je novo obeležje - polje Tip kursa u okviru Definisanja propisanih veleprodajnih cenovnika:

definisanje cenov thumb

U okviru izveštaja iz robnog, implementirana su dva nova izveštaja: Ostvarena RuC po subjektima i Ostvarena RuC po nalozima:

izv robno RuC thumb

Omogućena je nova funkcionalnost, Univerzalna pretraga Taster - F12 koja pretražuje samo prethodno selektovanu kolonu. Ukoliko korisnik želi da se univerzalnom pretragom pretražuje samo jedna kolona (navodimo čest primer: broj naloga u spisku naloga glavne knjige), potrebno je da klikne mišem na bilo koje polje u tabeli koje pripada toj kloni, pa nakon toga prečicu za pretragu CTRL - F. Time se otvara forma univerzalne pretrage, u okviru koje je moguće klikom na F12 vršiti pretragu F12 - Samo za prethodno selektovanu kolonu. Ovim smo dopunili funkciju Univerzalne pretrage promovisane u verziji 7.

f12 pretraga thumb

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Omogućeno je konsultovanje tabele računa PK1 knjige prilikom knjiženja blagajne (interesantno za klijente koji svoje poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva).

U obradi naloga glavne knjige je implementiran novi „HotKey“ za konfirmisanje naloga F9 - Konfirmiši.

konfirmacija naloga f9 thumb

Dorađena je forma isplate poljoprivrednom proizvođaču. Ubačen je deo sa analitičkom karticom prelaznog računa kao i informacija o stanju ovog računa.

isplata pp cvetkovic thumb

ADMINISTRACIJA

U funkciji obrade dnevnih pazara, ubačene su nove kolone u skladu sa novom PDV evidencijom kao i novo obeležje tipa prometa kojim je moguće jasno definisati ispravku po izdatom Nalogu za ispravku a radi ispravnog knjiženja u KEP knjizi.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10137 – Omogući promenu količine kod automatskih nivelacija, kojim se klijentu omogućava promena količine za nivelaciju prilikom kreiranja automatskih nivelacija u BizniSoft-u.

Izbačena je mogućnost podešavanja tabela u funkcijama obrade naloga glavne knjige prilikom obrade ulaznih i izlaznih dokumenta. Ova funkcionalnost je izbačena iz menija ali su dodati novi konfiguracioni parametri 10141 i 10142 kojim se može definisati prikaz polja „barkod“ u ovim tabelama.

konf param 10141 10142 thumb

Ubačen je novi konfiguracioni parametar 10146 kojim se podrazumevano onemogućuje tajmer koji vrši automatske nivelacije po propisanom cenovniku. Firme koje koriste ovu funkcionalnost bi trebalo ovaj parametar da podese saglasno svojim potrebama.

konf 10146 thumb

Omogućen je novi konfiguracioni parametar 10147 - Onemogući analitiku partnera u sistemu PDV-a za BSRN0032 (24191). Ukoliko uključite ovaj parametar biće vam onemogućeno da na račun predviđen za isplatu poljoprivrednicima unesete kao analitiku partnera koji je u sistemu PDV-a.

konf param 20023 thumb

Implementirana su 3 nova konfiguraciona parametra vezana za programiranje povezanih mernih vaga:

10143 - Merna vaga - lokacija i naziv fajla sa podacima

10144 - Merna vaga - lokacija i naziv programa za programiranje

10145 - Merna vaga - tip

konf param merne vage thumb


U kontekstu ovih novih parametra, izbačene su sve stavke iz menija u delu Robno - Trgovinskog poslovanja - BizniSoft POS - Programiranje mernih vaga i zamenjene jedinstvenom procedurom koja radi u skladu sa definisanim parametrima.

Budući da su u novijim verzijama tzv. „binarni“ podaci (slike, dokumenta) skladište u novoj bazi pod nazivom „biznisoftbinaries“, omogućeno i zasebno arhiviranje samo ove baze, izborom opcije Baza dokumenata i slika a standardno se arhivira prilikom izbora funkcije Svi podaci:

bazadokumenata thumb

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs