news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • ADMINISTRACIJA
  • BIZNISOFT POS

U poslednjim izmenama u verziji uvedene su brojne funkcionalnosti, u najvećoj meri u modulu robno-trgovinskog poslovanja, unapređenjem funkcionalnosti Evidencije artikala po serijskim brojevima. Tu su i brojna druga unapređenja modula finansijskog poslovanja i restorankog režima, namenjenog korisnicima BizniSoft POS-a.

GENERALNO

Dodate su dve nove funkcionalnosti u meniju podešavanja standardnog Grid-a koji se dobija klikom na desni taster u bilo kojoj tabeli: Automatska širina svih kolona i Automatska širina selektovane kolone. Ove funkcionalnosti podešavaju selektovanu ili sve kolone u gridu u skladu sa poljem koje ima maksimalnu širinu u koloni:

Automatska širina selektovanih kolona

ROBNO-TRGOVINA

Kreiranje dokumenta Periodičnog fakturisanja koristi transakcije i neophodno je da se pažljivo proveri ispravnost kreiranih faktura pre nego što se potvrdi klikom na Upiši izmene. Ukoliko su fakture već prethodno ručno izbrisane onda ne postoji nikakva smetnja da se ponovo formiraju sa istim parametrima s tim što je neophodno da se u delu definisanja ugovora promeni datum sledećeg formiranja (u ekranskom primeru konkretno, vrati na 30.03.2019) kod svih ugovora. Kako bi se prethodno formiranje moglo označi kao neaktivno, implementirana je funkcionalnost označavanja dokumenta:

Periodično fakturisanje - označavanje dokumenata

U poslednjim izmenama u verziji, unapređen je Popis robe, uvođenjem kalkulatora. Nakon upisa artikla i pozicioniranju u popisnoj listi, automatski se otvara kalkulator gde je moguće sledeće:

Aktiviranje kalkulatora u stavkama popisa

  • Ukoliko se unese samo broj, onda je to nova količina (kao i do sada).
  • Ukoliko se pritisne + a zatim unese broj onda će nova količina biti sabrana na postojeću.

U poslednjim izmenama u verziji unapređena je funkcionalnost Evidencije artikala po serijskim brojevima, koja je naročito značajna za poslovanje tekstilnih firmi koje žele da imaju evidenciju robe po modelima, veličinama, bojama i evidenciju artikala po serijskim brojevima. Potrebno je da se za svaki artikal definiše da se isti vodi po serijskim brojevima po principu Jedan serijski broj je više komada. Budući da su ovde u pitanju tzv. "složeni" serijski brojevi koji se sastoje iz više elemenata neophodno je da se prethodno definišu tipovi serijskih brojeva kao i vrednosti koje mogu da imaju grupe brojeva od kojih se sastoje. U narednim ekranskim primerima, prikazan je primer kako za tekstilnu firmu ovo može da izgleda:

Serijski brojevi - Tipovi Serijski brojevi - Specifikacija

Polje Tip unosa u tabeli Serijski brojevi - tipovi označava da li uneti deo serijskog broja mora da postoji u unapred definisanoj specifikaciji ili može biti slobodan unos. U konkretnom primeru smatramo da sva tri dela serijskog broja moraju biti fiksni, istovremeno, mišljenja smo da je možda bolja varjanta da u serijskom broju ne postoji prethodni Model budući da je logično da svaki model ima svoju šifru artikla (i cenu), te se ovaj princip može i promeniti na način da je primarna specifikacija "veličina", sekundarna "boja" a ostala specifikacija da bude neki interni broj serije za koji polje tip unosa ima vrednost "slobodni" u zavisnosti od potreba konkretne firme. Interni tipovi specifikacije u praksi bi trebalo da počinju od broja 2 pa na dalje, kako ne bi došlo do zabune s obzirom da se standardno u šifarniku artikla automatski nudi broj 1:

Evidencija artikala po serijskim brojevima - Šifarnik artikala

Prilikom obrade dokumenata ulaza i izlaza program će automatski da traži da se specificiraju serijski brojevi. Ova forma je sada dorađena tako da se u momentu unosa serijskog broja kao i prikaza specificiranih brojeva odmah vidi opis svakog dela složenog serijskog broja:

Kalkulacija trgovačke robe - Unos serijskog broja

Naknadno izveštavanje po serijskim brojevima vrši se funkcijom Pregled prometa po serijskom broju u delu Izveštaja po specifičnim poslovima. Ova funkcionalnost je sada malo dorađena tako da je moguće da se unese samo jedan deo serijskog broja kao što je to prikazano u narednom ekranskom primeru mail5.jpg ali je moguće implementirati i druge izveštaje prema potrebama i zahtevu specifičnog klijenta.

Pregled prometa po serijskom broju

Sledljivost proizvoda u kontekstu otkupa i prerade voća je takođe rešena kroz serijske brojeve po principu Jedan serijski broj je više komada. Ovde nema potrebe da se definišu tipovi fiksnih serijskih brojeva ali je ostavljena kao opcija koja je na raspolaganju klijentima. U tom kontekstu je bilo više dorada u toku 2018 godine koje su detaljno opisane u članku Novosti po verzijama, Jun 2018.

Jedna od najznačajnijih implementicija u novoj verziji, u modulu Robno-trgovinskog poslovanja, pod nazivom Evidencija lokacija artikla, nudi mogućnost evidencije artikala po magacinskim lokacijama kao jedna od osnovnih funkcija upravljanja skladištima (WMS - Warehouse Management System). Lokacije se odnose na aktuelni poslovni objekat. Neophodno je prvo popuniti šifarnik lokacija po objektima:

Šifarnik lokacija u objektu

Polje Opis/Napomena u ovoj formi je opciono. Osnovna forma Promet po lokacijama služi za unos - ulaz, izlaz robe kao i eventualne relokacija. Predviđeno je da artikal može da ima više lokacija u objektu i u tom kontekstu se za svaku lokaciju označava da li je primarna ili sekundarna. Funkcija koja vraća tekuću lokaciju vraća uvek prvu primarnu lokaciju (ukoliko postoji), ukoliko ne postoji prikazuju se sekundarne lokacije:

Šifarnik lokacija u objektu

Artikal za koji je hronološki zadnji izlaz sa lokacije podrazumeva da više tog artikla nema na zadatoj lokaciji. Forma Pregled artikala po lokacijama nam omogućava uvid u aktuelne lokacije artikala kao i ostale lokacije i istoriju lokacija:

Promet artikla po lokacijama

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementirana je funkcionalnost Prevod finansijskih izveštaja kojom sâm klijent može da prevede izveštaje na bilo koji jezik. Nakon preuzimanja najnovije verzije automatski će se importovati prevod na engleski jezik na koji je preveden najveći broj finansijskih izveštaja.

Prevod finansijskih izveštaja Propisani finansijski izveštaji - prevod na engleski jezik

Implementirana je funkcionalnost uvoza XML-a sa sajta APR-a iz prethodne godine:

Propisani finansijski izveštaji - Uvoz XML fajla

Implementirana je nova funkcija Konsultuj mesto i nosoic troška prilikom formiranja naloga glavne knjige u funkciji Obračuna razlike u ceni. Ova funkcija vrši srazmernu raspodelu iznosa na kontima nabavne vrednosti:

Konsultuj mesto i nosoic troška

ADMINISTRACIJA

Na zahtev korisnika, implementiran je parametar 10319 – Oboji formirane profakture/otpremnice čijom će se aktivacijom dokumenti sa stausom 99 obojiti u crveno.

Implementiran je nov parametar 10318 – Konsultuj cene referentnog objekta. Ovaj parametar se odnosi isključivo na korisnike BizniSoft POS-a u situacijama kad u okviru veleprodaje postoji i maloprodaja.

BIZNISOFT POS

U poslednjim izmenama u verziji između ostalog, unapređen je Restoranski režim uvođenjem novih finkcionalnosti. Implementirano je novo dugme kojim se može dobiti informacija koji konobar je zauzeo koji sto:

Restoranski režim - Evidencija stolova po konobarima

Ubačena je informacija u brzim tasterima o količini konkretnog artikla na tekućem računu - porudžbini:

Količina artikla u tekućoj porudžbini

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs