news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • STALNA SREDSTVA
  • ADMINISTRACIJA
  • BIZNISOFT POS

Najznačajnije unapređenje u novoj verziji 10 između ostalih, predstavlja uvođenje naloga za isplatu.

 

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Uveden je nov tip izveštaja u formi Otkupa poljoprivrednih proizvoda - Pregled otkupa u tabeli:

Obrada dokumenta – Funkcija Pregled otkupa u tabeli Pregled otkupa u tabeli - Izgled tabele

Unapređena je funkcija Definisanje nivoa zaliha - omogućeno je dodavanje prometa iz više poslovnih objekata kao i dodatne kolone u samom pregledu:

Definisanje nivoa zaliha

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Vraćena je prethodna uspravna varijanta Zaključnog lista glavne knjige sa nazivom, bez početnog stanja:

Zaključni list glavne knjige - Varijante izveštaja 

Dodata je još jedna šifra u tabeli računa automatskih knjiženja BSRN0198 – Odloženi poreski rashodi i prihodi. Podrazumevani konto za ovu šifru je 7221 i on (zajedno sa ostalima) ulazi u postupak formiranja FR-1 naloga (utvrđivanje finansijskog rezultata).

FINANSIJSKA OPERATIVA

Usled brojnih zahteva korisnika, u verziji (Build:100-20710 Rel. Date: 28.07.2020) implementirana je funkcija Obrada naloga za prenos/uplatu/isplatu:

Nalog za prenos / Uplatu / Isplatu 

STALNA SREDSTVA

Promenjen je naziv polja u tabeli u Vrsta transakcije. Dorađena je štampa reversa i za ostale vrste transakcije. Dorađena je štampa izveštaja Izdati reversi (ekranski primer u nastavku). Dorađena je štampa izveštaja Popisna lista po lokacijama:

Reversi stalnih sredstava

ADMINISTRACIJA

U funkciji Evidencija poslatih mejlova uvedeno je novo obeležje Broj dokumenta uz napomenu da će se ono popunjavati samo u uslovima kada taj podatak postoji u izveštaju koji se šalje na mail (Faktura, Kalkulacija), ali neće postojati u svim slučajevima (kartice, IOS-i, kompenzacije i sl):

Evidencija poslatih mejlova

U delu BizniSoft statusi i dnevnici, pod nazivom Pregled događaja po planeru koja za definisani period i aktivnog operatera daje specifikaciju događaja (bez obzira da li je događaj za aktivnog operatera ili je aktivni operater zadao događaj drugom operateru). U ovoj tabeli je omogućeno samo eventualno brisanje sloga.

U poslednjim izmanama u verziji, funkcija Nalog za prenos izbačena je iz modula Administracija i dostupna isključivo u modulu Finansijska operativa.

BIZNISOFT POS

Na zahtev korisnika implementiran je novi konfiguracioni parametar 10419 – Onemogući prodaju po ceni manjoj od nabavne. Ukoliko se odobrava rabat na celom POS računu, procedura se odnosi samo na taj artikal.

Uveden je konfiguracioni parametar 10418 – Onemogući proveru iznosa računa za BSFiscal koji može da se iskoristi za potrebe firmi kod kojih je detektovan problem sa BS Fiskalom i proverom iznosa preko 10.000.000 din za Galeb GP-350. Naša preporuka je da ovaj parametar aktiviraju isključivo oni korisnici koji imaju problem sa izdavanjem fiskalnih isečaka u iznosima preko 10.000.000 dinara.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs