news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • ROBNO - TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • ADMINISTRACIJA
  • UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH FUNKCIJA

OPŠTI ŠIFARNICI

Proširena je tabela u okviru Šifarnika dostava sa 3 dodatna polja:
Vozač
Smena
Registarski broj

Šifarnik dostava

Ovi podaci će se iskoristiti za iveštaje za otprmenu za magacin kao i parking liste koje će biti naknadno implementirane.

Omogućena je pretraga Šifarnika objekta sa F1 što je neophodno u uslovima kada postoji više (stotina) objekata:

Pretraga šifarnika objekata

Ubačena je mogućnost definisanja sopstvenih objekata po terenima (novo polje u šifarniku objekata):

Definisanje sopstvenih objekata po terenima

Dorađene su određene procedure vezane za funkcije evidentiranja ambalaže, sada se konsultuje planska cena ambalaže kod svih transakcija, ispravljeno je knjiženje pojedinih transakcija i omogućeno je da se prilikom prodaje ambalaže konsultuje cena specificirana u polju „VP cena sopstveni proizvod“ u Šifarniku artikla.

Šifarnik Artikala

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Omogućeno je formiranje dokumenta izlaza ili internog računa na osnovu prethodnog dokumenta za zadatog partnera/objekta istog tipa. Ova funkcionalnost se može korisiti u uslovima kada se često za pojedinog kupca ili objekta otpremaju uvek isti artikli (navodimo čest primer: svakondnevna isporuka hleba eksternim kupcima po njihovim mestima isporuke i našim objektima). Ovoj funkciji je dodeljen HotKey F8. Potrebno je da se otvori zaglavlje dokumenta, izabere kupac i eventualno njegovo mesto isporuke i kada se pređe na unos stavki da se koristi F8 ili klikom na Obrada dokumenta u gornjem desnom uglu ekrana, zatim Formiranje naloga na osnovu prethodnog.

Formiranje dokumenta na osnovu prethodnog   Formiranje dokumenta na osnovu prethodnog

U nalogu za izdavanje robe i profakturi je dodat HotKey F3 Rezerviši.

Taster F3 - Rezerviši

Vraćena je i unapređena funkcionalnost pretrage osnovnih dokumenata u svim formama a koja je ukinuta u verziji 7. Univerzalna pretraga kombinacijom tastera CTRL+F je ostala i važi za sve aktivne tabele.

Pretraga dokumenta

Pretraga dokumenta

Ubačena je pretraga po atributu F10. Taster za prikaz svih artikla F9 ili samo za određeni objekat F8 u funkciji definisanja VP cenovnika (neophodno za velike baze).

Unapređenje funkcija VP cenovnika

Ubačeno je vreme izmene i operater u funkciji definisanje VP cenovnika, u okviru stavki cenovnika:

Definisanje VP Cenovnika

Promovisan je parametar 10155 kao i novi izveštaji u modulu Robno-trgovinskog poslovanja – Izveštaji po specifičnim poslovima – Pregled dnevne otpreme (3 izveštaja) koji su potrebni magacionerima za automatizaciju spremanja i pakovanja robe za firme koje vrše isporuku robe sa više transportnih sredstava (kamiona) i više desetine vozača na različitim terenima dostave.

Konfiguriator

Promovisani su novi parametri 10157 i 10158. Ovo je bilo neophodno zbog toga što je, u uslovima kada se koristi šifarnik poslovnih partnera i/ili šifarnik artikala sa više desetina hiljada slogova, posebno na slabijim računarima, Univerzalna pretraga koja je promovisana u verziji 7 pokazala jako spora. Ovim parametrima je praktično integrisan stari sistem pretrage u kombinaciji sa univerzalnom pretragom. Ukoliko su ovi parametri uključeni, automatski će se vršiti pretraga po nazivu po starom sistemu (iz ranijih verzija) a biće omogućeno vršenje univerzalne pretrage na osnovu ovih podataka. Primer: Ukoliko su ovi parametri uključeni i pretražujemo šifarnik artikala sa + u kalkulaciji, prvo će biti ponuđen unos naziva (“coca” za koka-kolu) pa da se na osnovu tako “suženog” izbora primeni univerzalna pretragu kako bi našli artikal “Coca Cola PET 2/1 XX”.

Poslovni partneri - Dodatna pretraga

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Dorađen je prikaz i štampa knjige primljenih i izdatih računa. Uvedena je varijanta grupnog pikaza grupisano po tipu PDV prometa, dorađena je štampa, ubačen naziv firme, datum štampe, kao i naslov izveštaja i naš logo u podnožju izveštaja. Naravno, ukoliko nije štiklirana opcija „Grupno“ (u dnu ekrana) prikazaće se standardni izgled ove tabele. Nadamo se da ćemo ovime izaći u susret klijentima koji se bune zbog čuvenog PDV ID-a 01005 – Nabavka dobara i usluga bez prava odbitka obzirom da bi sada trebalo mnogo lakše da se kroz ove knjige dokaže PDV obrazac, tako što se od ukupnog iznosa PDV oduzmu iznosi po ovom prometu. Ekranski primeri u nastavku.

PDV Evidencija         PDV Evidencija

ADMINISTRACIJA

Implementirano je polje “dostava” i kod internih prenosa što je neophodno za izveštaje iz tačke 1 obzirom da magacionere generalno ne zanima mnogo da li je kupac eksterni ili naš prodajni objekat (bar ne u smislu napred navedenih izveštaja). Polje dostava je sada spoljni ključ što znači da sada i za interne račune mora da postoji šifarnik dostava sa bar jednom stavkom, to je ID dostave definisan konfiguracionim parametrom 10013 – Standardni tip dostave.

Standardni tip dostave

Implementiran je nov konfiguracioni parametar 10149 - Omogući unos dostave u internim prenosima. Ovaj parametar je standardno onemogućen kako polje “dostava” u internim prenosima ne bi smetala našim ostalim korisnicima. Ukoliko se ovaj parameter omogući kroz Konfigurisanje Biznisoft-a poljaviće se kao novo polje u navedenim formama.

Unos dostave u internim prenosima

UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH FUNKCIJA

Implementirana je brza štampa u formi internih računa kao i u nasleđenim formama po ugledu na formu izlazne fakture, preko opcije Obrada dokumenta Omogući brzu štampu.

Brza štampa u formama internih računa

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs