news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

GENERALNO

Na našem sajtu postavljena je verzija koja je usklađena sa promenama strukture protokola koji se razmenjuje sa web servisom prilikom registrovanja faktura u CRF. U okviru taba CRF dodato je novo polje u dnu forme Promeni IDF za unos ispravne vrednosti IDF-a:

Promeni IDF za unos ispravne vrednosti IDF

Na zahtev pojedinih klijenata, uvedena je mogućnost štampanja „potvrde“ o registrovanju, klikom na polje Štampaj:

CRF - Štampa potvrde registrovane fakture

Uveden je nov checkbox u šifarniku Matičnih podataka – Firmi čijom aktivacijom pojedine firme možete označiti kao aktivne i obrnuto - hotkey F3 za prikaz svih firmi - klijenata (aktivnih i neaktivnih firmi).

Matični podaci firme - Prikaz aktivnih i neaktivnih firmi

U poslednjoj verziji programa implementirana je funkcionalnost zaključavanja tabele u šifarniku artikla aktivacijom polja u dnu ekrana ili prečicom Alt + F2 Zaključaj aktuelni izbor kojom program pamti prethodno izabrane kriterijume prikaza (F10 pretragu po atributu, F3 pretragu po nazivu i filtriranja – što je najbitnije). Time korisnik Zaključava zadat izbor prema određenom kriterijumu koji važe sve vreme obrade izabranog dokumenta (bilo kog koji konsultuje šifarnik artikala). Izbor je zaključan sve dok korisnik ne promeni aktuelnu firmu ili izloguje iz programa.

Po defaultu, prilikom ulaska u aplikaciju taster nije aktivan. Korisnik najpre filtrira šifarnik, prilagođava kriterijume pretrage i nakon definisanog podešavanja aktivira polje u dnu ekrana kako bi program zaključao zadati poredak:

Šifarnik artikala - Zaključavanje aktuelnog izbora Šifarnik artkala – Aktivacija zaključavanja aktuelnog izbora

ROBNO-TRGOVINSKO/FINANSIJSKO POSLOVANJE

Osim dosadašnjeg, postojećeg polja Šabloni/Učitaj šablon u okviru naprednog pregleda u izveštajima iz Robnog i Finansijskog poslovanja, implementirano je snimanje i ažuriranje šablona u Standardnom pregledu izveštaja iz Robnog i Finansijskog poslovanja uvođenjem tastera Parametri u dnu ekrana. Ovo unapređenje po uzoru na napredni pregled izveštaja je posebno značajno sa stanovišta korisnika koji koriste veliki broj izveštaja čime se ubrzava proces rada i otklanja mogućnost nehotične greške. Snimanje zadatih parametara radi se po istom principu kao u okviru Naprednog pregleda, preko opcije Parametri – Snimi parametar. Prethodno je neophodno dodeliti naziv šablona:

Učitavanje parametara u Izveštajima iz finansijskog prometa Učitavanje parametara u Izveštajima iz robnog prometa

OBRAČUN ZARADA

Uvedeno je obeležje u Isplati licima van radnog odnosa - Datum prestanka ugovora za radnike kojima je prestao ugovor se standardno ne pojavljuju u spisku osim u uslovima kada se aktivira checkbox F3 – Prikaži sve:

Obračun zarada - Isplata licima van radnog odnosa

ADMINISTRACIJA

U skladu sa činjenicom da se cene i rabati mogu definisati za konkretnog poslovnog partnera kao i da prodajne akcije važe za period/kupca smatramo da je u pojedinim implementacijama neophodno onemogućiti izmenu pojedinih podataka iz zaglavlja dokumenta u uslovima kada već postoje stavke i taj dokument će morati da se izbriše ceo i unese ponovo. Jasno je da ukoliko se (na primer) promeni datum u izlaznoj fakturi da više ne važe cene koje su u fakturi ili ukoliko se promeni poslovni partner više ne važe ti rabati i/ili cene. Ukoliko se u internim računima promeni šifra objekta 2, isto ne važe unete cene i slično. Zbog toga je implmentiran parametar 10240 – Onemogući izmenu pojedinih podataka zaglavlja ukoliko postoje stavke dokumenta pa treba razmotriti da se taj parametar aktivira u pojedinim firmama.

Implmentiran je parametar 10239 – Postoji propisana razlika u ceni internih prenosa. Ovo je unapređeno kako bi se ubrzala obrada internih računa kod klijenta koji ne koriste ovu funkcionalnost.

Omogućen je akcijski rabat u funkciji Povraćaj robe kupca. Ovo se omogućava aktivacijom novog parametra 10242 – Omogući unos akcijskog rabata u povraćajima robe kupca.

U novoj verziji je implementiran konfiguracioni parametar 20033 – Omogući postavljanje zadataka za drugog operatera. Ukoliko je ovaj parametar aktivan, operater će moći da zada neki zadatak drugom operateru:

BizniSoft planer - Postavljanje zadataka za drugog operatera

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs