news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • ADMINISTRACIJA

U dopunama verzije realizovanim tokom marta, u najvećoj meri unapređene su funkcionalnosti u modulu Finansijskog poslovanja.

 

GENERALNO

U poslednjim izmenama u verziji, implementirana je nova funkcionalnost slanja i prijema e-Računa.

U štampi fakture dodato je novo dugme eRačuni. Ovo dugme ima funkciju da uskladišti konkretnu fakturu za slanje provajderu uz napomenu da se ono pojavljuje samo prilikom štampanja fakture i nasleđenih logičnih formi (Izlazna faktura sa akcijskim rabatom, faktura repromaterijala i slično):

Štampa fakture - Polje eRačuni

Nakon toga otvara se sama forma za obradu eRačuna koji su primljeni, poslati ili čekaju na slanje i obradu. Ova forma se nalazi i u delu Administracija – Pregled primljenih i poslatih eRačuna. Smatramo da su standardne funkcije ove forme prilično jasne: eRačun se šalje provajderu i tu se može pratiti status zahteva (svaki poslati račun dobija određeni status: Čeka validaciju, Čeka potvrdu, Poslat, Dostavljen, Otkazano, Neuspešno...):

Administracija – Pregled poslatih eRačuna

Administracija – Pregled preuzetih eRačuna

Sličan je postupak i kod provere eRačuna za prijem s tim što se za ovu proceduru vezuje funkcionalnost automatskog formiranja kalkulacije na osnovu istog:

Kalkulacija / Automatsko formiranje na osnovu eRačuna

Ovo je prva, inicijalna verzija tako da će se ova funkcionalnost razvijati u skladu sa potrebama korisnika.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Da bi se skratila procedura unosa nove recepture iz šifarnika artikala dodato je novo dugme Nova aktuelna. Ovo dugme se pojavljuje samo ukoliko ne postoji aktuelna receptura. Ukoliko postoji, onda se ta receptura već pojavljuje u formi aktivnog ekrana:

Šifarnik artikala - Receptura artikla

OBRAČUN ZARADA

U formi Ostalih ličnih primanja - Isplata licu van radnog odnosa postavljena je identična šema knjiženja kao u obračunu zarada - obaveza za porez (konto 489) će u nalogu biti automatski zatvorena i taj iznos će biti knjižen na konto objedinjene naplate 4590 u minusu. Prilikom knjiženja izvoda, ta uplata se knjiži na taj konto. Za konto 463 obaveze za neto, ne važi.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Prilikom formiranja Izveštaja prihoda i rashoda koji obuhvata 2 poslovne godine, u dosadašnjoj postavci izveštaj je generisao i knjiženja zatvaranja prihoda i rashoda, nalog FR-2 iz prethodne godine i prouzrokovao naispravnost izveštaja. Ovaj izveštaj je sada unapređen na način da se ignorišu FR-1 i FR-2 nalozi u prethodnim ali i u tekućoj godini.

U Specifikaciji virmanskih računa funkcije Obrade dnevnih pazara dodata je još jedna kolona Referentni POPDV ID kojom se definiše na koju stavku iz specifikacije pazara se odnosi konkretan virmanski račun. Ovo je neophodno zbog ispravnog knjiženja u PDV evidenciji za neke specifične situacije. Podrazumevano je 3.2 i retko kad ima potrebe da se ovo menja. Izbor se vrši standardno pomoću tastera + iz šifarnika vrste PDV prometa:

Specifikacija dnevnih pazara

U formi funkcije Obrade dnevnih pazara dodate su specifikacije po načinima plaćanja, separator kao i uvođenje tastera Osveži u dnu ekrana kojim se ovi podaci ponovo računaju. Kroz meni koji se dobija desnim klikom, omogućen je eksport i štampa ove tabele:

Taster – Osveži podatke

U delu Obrada izvoda u elektronskom formatu uvedena su brojna unapređenja:

 • Dodato je polje Kontiraj sve u funkciji Obrada uvezenog izvoda kojim se inicira kontiranje svih izvoda koji su u obradi.
 • Dodato je polje Pošalji u GK sve u funkciji Obrada uvezenog izvoda kojom se svi izvodi šalju u glavnu knjigu (konfirmisani u statusu 2 ili 9 u zavisnosti od konfiguracionog parametra 10110 a nekonfirmisani u statusu 1):

Polja Kontiraj sve / Pošalji u GK

 • Omogućeno je brisanje stavke u funkciji Obrada uvezenog izvoda što je neophodno u nekim specifičnim situacijama:

Brisanje stavke izvoda

 • Omogućena je ručna promena statusa izvoda u funkciji Obrade uvezenog izvoda:

obrada.iz.2 thumb

 • Implementirana je nova funkcionalnost Otvori u obradi izvoda u formi obrade naloga glavne knjige kojom je moguće odmah se pozicionirati na konkretan izvod:

Obrada naloga glavne knjige - Otvori u obradi izvoda

 • Dodata je nova kolona Prefiks u Registru računa za obradu izvoda u elektronskom formatu kojim je moguće da se promeni predefinisan prefiks IZ i samim tim omogući obrada izvoda i za firme koje imaju više od jednog poslovnog računa u istoj banci:

Registar računa za obradu izvoda - Kolona Prefiks

 • Dosadašnji Hotkey za prikaz i selektovanje otvorenih stavki u funkciji obrade izvoda u elektronskom formatu promenjen je sa F12 na F8 (analogno identičnoj funkcionalnosti u delu Obrade naloga glavne knjige).

Unapređena je funkcija preknjižavanja prometa finansijskog knjigovodstva – Preknjižavanje prometa. Omogućen je izbor stavki prometa za preknjižavanje i unapređene funkcije pretrage po ovim poljima:

Uveden je checkbox Odaberi naloge Omogućeno je selektovanje stavki prometa za preknjižavanje

FINANSIJSKA OPERATIVA

Unapređena je funkcionalnost Finansijska operativa – Pregled obaveza i potraživanja. Implementirana je tabela u kojoj se mogu zadati proizvoljni periodi za prikaz dospeća, uz ograničenje na tačno 6 (klijent definiše periode u skladu sa poslovnim potrebama):

Finansijska operativa - Tabela dospeća Definisani periodi dospeća

ADMINISTRACIJA

Na zahtev korisnika, implementiran je nov konfiguracioni parametar 10404 - Izlazne fakture - kopiraj prethodni rabat. Istovremeno, unapređena je funkcionalnost parametra 10359 - Narudžbina dobavljačima - kopiraj prethodni rabat uz napomenu da parametar 10404 ima najniži prioritet što znači da će se rabat ponuditi samo ukoliko nema definisanog rabata u uslovima na poslovnom partneru, prodajnih akcija i slično.

Na početku članka, predstavili smo glavne karakteristike nove funkcionalnosti vezane za prijem i slanje eRačuna. U tom kontekstu, dodata su tri nova konfiguraciona parametra:

 • 10399 – eRačuni korisničko ime
 • 10400 – eRačuni lozinka
 • 10401 – eRačuni Software ID

Ove parametre dobijate nakon registracije kod provajdera servisa Moj eRačun. Naravno, uslov u kom sistem funkcioniše je da je i pošiljilac i primalac eRačuna registrovan kod istog provajdera.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs