news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINA
 • OBRAČUN ZARADA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI
 • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama u verziji uvedene su brojne funkcionalnosti, u najvećoj meri u modulima robno-trgovinskog poslovanja i obračuna zarada. Implementiran je nov Info tab sa detaljnim podacima o dokumentu.

GENERALNO

Implementirana funkcionalnost real-time statistike. Ovo znači da će se prilikom korišćenja formi i funkcionalnosti koji imaju podržanu statistiku prikazivati nov tab u desnom delu ekrana pod nazivom Info u kome će se prikazivati podaci o dokumentu i stavkama.

Forme koje sadrže Info statistiku su sledeće:

 • Kalkulacije i sve nasleđene forme
 • Fakture i sve nasleđene forme
 • Interni računi i sve nasleđene forme
 • Obrada radnih naloga (obzirom da su ovo u stvari interni računi)
 • Nivelacije i sve nasleđene forme
 • Popis robe
 • Obrada naloga glavne knjige
 • Sve funkcionalnosti u delu Finansijske transakcije

Info tab 

U zavisnosti od tipa forme u Info tabu, statistike će u realnom vremenu prikazivati podatke o entitetima u okviru forme, na primer, za fakturu će se prikazivati podaci o artiklu, podaci o dospelim dugovanjima partnera, finansijski podaci stavke kao i statistika entiteta (u ovom slučaju artikla) a za nalog glavne knjige i finansijske transakcije entit je konto.

U Info tabu operater može da prilagodi koje delove statistike želi da se prikažu određenim checkbox-ovima i hot key-evima koji su hintom prikazani u podnožju forme:

 • CheckBox 1 / HotKey CTRL + 1 – Prikaz podataka o entitetu: za robne forme entitet je artikal, za finansijske forme entitet je konto
 • CheckBox 2 / HotKey CTRL + 2 – Prikaz finansijskih podataka stavke
 • CheckBox 8 / HotKey CTRL + 8 – Prikaz finansijskih podataka partnera - za ulazna dokumenta prikazuju se obaveze, za izlazna dokumenta prikazuju se potraživanja
 • CheckBox 9 / HotKey CTRL + 9 – Statistika entiteta: za robne forme entitet je artikal, za finansijske forme entitet je konto
 • CheckBox K / HotKey CTRL + K – Prikazuje se kartica entiteta u podnožju osnovnog Tab-a (u okviru robne forme ulaza prikazuje se poslednjih 20 ulaza, u okviru robne forme izlaza prikazuje se poslednjih 20 izlaza, u formi internih računa prikazuje se poslednjih 20 internih računa i u okviru finansijske forme prikazuje se kartica konta sa poslednjih 20 promena a ukoliko je u stavci definisana i analitika, prikazaće se kartica sa analitikom)
 • CheckBox F / HotKey CTRL + I – Obračunava se statistika na nivou firme a ne na nivou poslovnog objekta (za entitete i stavke gde to ima smisla)

U svim tabelama koje se prikazuju, uključujući i eventualno prikazanu tabelu sa karticom CTRL + K, omogućen je dupli klik na stavku tabele:

 • U info tabeli u odeljku 1 – PODACI O ENTITETU otvoriće se odgovarajući entitet (za artikle – šifarnik artikla, za konta – kontni plan)
 • U info tabeli u odeljku 8 – FINANSIJSKI PODACI PARTNERA otvoriće se obaveze i potraživanja konkretnog poslovnog partnera
 • U info tabeli u odeljku 9 – STATISTIKA ENTITETA otvoriće se odgovarajuća kartica entiteta – standardna (artikla ili konta)

Na tabeli kartice koja se pojavljuje u donjem delu duplim klikom će se prikazati nalog glavne knjige ukoliko je u pitanju konto kao entitet, odnoso robni dokument ukoliko je u pitanju artikal kao entitet uz napomenu da se kartica entiteta standardno ne prikazuje u osnovnoj formi, a ukoliko operater želi prikaz, potrebno je da štiklira odgovarajući checkbox ili da koristi prečicu CTRL + K.

U ovaj tab je premeštena i tabela Rekapitulacija poreza iz forme kalkulacije a podaci o eventualno plaćenom računu i kontrastav konto su izmešteni u podnožje forme.
U skladu sa tim, postojanje slične statistike u formi narudžbine dobavljačima je ukinuto kao i parametri vezani za to (10250-10261).

Prikaz rekapitulacije poreza

ROBNO-TRGOVINA

Omogućeno je formiranje grupne narudžbine za velike sisteme koji imaju više maloprodajnih objekata. Komercijalista šalje samo jedno trebovanje na osnovu kog se formiraju ista takva trebovanja za sve poslovne jedinice. Implementiana je nova funkcionalnost u Izlaznim fakturama, kao i narudžbenicama kupca pomoću koje je moguće da se na osnovu stavki iz jednog dokumenta formiraju ostala dokumenta za istog ili različitog partnera Obrada dokumenta - Formiranje naloga na osnovu selektovanog. Program u ovom slučaju nudi dve sistemske poruke – poruku za kopiranje rabata sa tekućeg dokumenta i kopiranje dostava koju je moguće izabrati u novoj formi. U izlaznim fakturama nešto slično je bilo moguće pritiskom na taster F8 (Obrada dokumenta Formiranje naloga na osnovu prethodnog) ali je u najnovijoj verziji ova funkcionalnost značajno dopunjena:

Formiranje naloga na osnovu selektovanog Formiranje narudžbine na osnovu selektovane Formiranje narudžbine

Osim pomenutog unapređenja, uvedena je nova funkcionalnost Pregled definisanih zaliha za dopunu u delu u Izveštaja po specifičnim poslovima koja je namenjena korisnicima za uporedni pregled magacina. U gornjem levom delu pregleda selektuju se objekti iz kojih bi se vršila dopuna. Pregled se odnosi na aktuelni objekat i samim tim taj objekat nije na spisku objekata za dopunu. U levom delu bira se vrsta definisanih zaliha (minimalne, optimalne ili maksimalne):

Pregled definisanih zaliha za dopunu 

Implementiran je potpuno nov opširan pregled Specifikacija spakovanih artikala. Omogućen je pregled po obeležjima Spakovao, Kontrolisao i po obeležju Odgovorna osoba. Omogućen je prikaz dokumenta duplim klikom na stavku (kao i u ostalim izveštajima). Omogućen je izbor vrsta dokumenta i objekta – standardno se nudi tekući objekat i svi dokumenti. Period se bira u zaglavlju BizniSoft-a:

Specifikacija spakovanih artikala

 

Uvedena je nova vrsta pregleda, Specifikacija spakovanih artikala koja je u poslednjim izmenama u verziji dopunjena novom kolonom Realizacija koja predstavlja vrednost bez PDV umanjenu za rabat.

Omogućena štampa i interne napomene prilikom štampe narudžbine.

Omogućen je aktivan prikaz artikala kojima nisu dodeljene nikakve zalihe preko prečice ALT+F1 (prikaz svih kolona).

Uvedena je funkcionalnost pregleda artikala kojima nije dodeljen nikakav atribut:

Artikli bez atributa

Unapređema je funkcionalnost Izveštaji po specifičnim poslovima – Pregled definisanih zaliha za dopunu klijentima je omogućeno da identifikuju koji su artikli pali ispod definisanih a nalaze se na stanju u nekom objektu (i nakon koje se kasnije radi trebovanje, tj. interni račun). Ova funkcionalnost je dorađena tako da se nakon pregleda zaliha može izvršiti filtriranje po atributu:

Pregled definisanih zaliha za dopunu - Filtriranje tabele

Funkcija Formiranja narudžbine dobavljačima po atributu je sada unapređena tako da se iste mogu korigovati za eventualno definisane nivoe zaliha. Program će da pita da li želimo ovu korekciju, da li želimo da se konsultuju zalihe definisane na nivou firme ili na nivou objekta kao i koju vrstu zaliha želimo:

Formiranje narudžbine

U poslednjim izmenama verzije, implementirana je i podrška za specifične tipove statistike za pojedine transakcije što podrazumeva da se za te transakcije ispisuju neki podaci koji su specifični za iste (mimo standardnih) u sledećim funkcijama:

Prikaz količine robe koje kooperant ima na čuvanju (transakcijom Prijema tuđe robe) u funkciji Otkup poljoprivrednih kultura od kooperanta.

Prikaz količine robe koje kooperant ima na čuvanju

Prikaz ukupnog stanja artikla na nivou firme (umanjenog za rezervisanu i neproknjiženu količinu po svim objektima), eventualno definisanih minimalnih zaliha na nivou firme i eventualno definisanih minimalnih zaliha na nivou objekta u transakciji Narudžbine robe dobavljaču:

Narudžbina robe dobavljaču

OBRAČUN ZARADA

Omogućen je izvoz virmana za elektronsko plaćanje za Erste banku.

 Izvoz virmana za Erste banku

Unapređena je funkcionalnost štampe potvrde PPP-PO tako što sada možete da birate da li želite generisanje izveštaja za sve radnike, samo za zaposlene ili posebno štampu za lica van radnog odnosa:

Obrazac PPP-PO

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Umesto dosadašnjeg podatka Dobavljač iz prometa specifičnih podsistema – otkupa, zamenjen je podatkom Vlasnik.

Izveštaj Stanje po vlasnicima u modulu Specifični podsistemi – Otkup poljoprivrednih proizvoda je dorađen tako da nije neophodno uneti atribut partnera za tuđu robu u konfiguracionim parametrima – parametar 10112. Svi partneri koji nisu definisani parametrom 10113 i 10114 smatraju se tuđom robom:

Specifični podsistemi - Promet po vlasnicima Specifični podsistemi - Stanje po vlasnicima

Implementiran je novi parametar 10332 - Otkup proizvoda - Proknjiži promenu vlasnika prilikom otkupa od kooperanta. Ovo u praksi znači da će prilikom knjiženja transakcije otkupa iz dela Poslovanja sa kooperantima automatski biti proknjižena (i/ili rasknjižena) transakcija promene vlasnika u modulu specifičnih podsistema:

Specifični podsistemi - Promet vlasnika

ADMINISTRACIJA

Unapređena je procedura prenosa opštih podataka u novu poslovnu godinu tako da se sada prenose i vezna dokumenta asocirana u matičnoj knjizi radnika kao i vezna dokumenta iz šifarnika artikla, pokretanjem funkcije Administracija – Nova poslovne godina, prenos opštih podataka.

Implementiran je nov parametar 10318 – Konsultuj cene referentnog objekta. Ovaj parametar se odnosi isključivo na korisnike BizniSoft POS-a u situacijama kad u okviru veleprodaje postoji i maloprodaja.

U poslednjim izmenama u verziji, uvedeni su sledeći konfiguracioni parametri:
Uveden je nov konfiguracioni parametar 20043 - Operater sa minimalnim ovlašćenjima. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran onemogućene su sledeće funkcionalnosti:

 • Onemogućeni su izveštaji iz robnog uključujući i robne kartice
 • Onemogućeni su izveštaji iz finansijskog uključujući i karticu konta
 • Onemogućen je pregled dokumenta
 • Onemogućen je prikaz fakturne cene, nabavne cene, ukupnog ulaza i izlaza kao i razlike u ceni u šifarniku artikla
Implementiran je novi parametar 10327 - Narudžbine kupaca - zatvori prilikom kreiranja konačnog dokumenta 10330 - Onemogući otkup iz kooperacije za količinu veću od zalihe vlasnika
10331 - Otkup poljoprivrednih proizvoda - Silosi se vode po SRPS
10333 – Omogući brisanje pojedinačne stavke u knjiženju prometa

Ubrzana je procedura promene firme/godine.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Budući da banke šalju izvode i kad na računu nema prometa, nastala je potreba da se u Obradi glavne knjige omogući unos stavke sa iznosima 0.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs