news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • OBRAČUN ZARADA
  • PROIZVODNJA
  • ADMINISTRACIJA

U januarskim dopunama verzije uvedene su brojne inovacije. Redizajniranja je forma recepture u modulu Proizvodnja, dodate su nove vrste prihoda u modulu Obračun zarada i modifikovani su izveštaji iz robnog iz finansijskog poslovanja.

OPŠTI ŠIFARNICI

Dodato nova kolona u šifarniku objekata pod nazivom Rezervacije ističu. Podrazumevano, ovo obeležje nije štiklirano što u praksi znači da se podrazumeva da rezervacije nikada ne ističu. Ukoliko ovo obeležje nije štiklirano onda procedura koja rasknjižava rezervacije neće iste rasknjižiti čak i ukoliko se bude iz bilo kojih razloga startovala niti će program tražiti da se unese datum isteka rezervacija. Ukoliko je ovo polje čekirano, onda će program kao i do sad, tražiti datum isteka rezervacije:

Šifarnik objekata

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U tabu Vezni dokumenti, dodate su dve nove kolone Operater dok i Operater pov, tako da se sada vide operateri izvornog dokumenta i operater koji je taj dokument povezao:

Tab Vezni dokumenti - Kolona operater BizniSoft Dokumenta - Nalozi operatera

Prilikom izrade Uvozne kalkulacije, u odeljku Troškovi/Uvozni PDV, prilikom raspoređivanja troškova osim dosadašnjih ponuđenih opcija (po težini, vrednosti, zapremini itd), dodata je opcija za raspoređivanje troškova po komadu:

Uvozna kalkulacija - Način raspodele po količini stavke

Dodata je nova kolona Datum valute u izlaznim fakturama i nasleđenim dokumentima u zaglavlju. Ovo polje se aktivira novim parametrom 10390 - Omogući unos datuma valute u zaglavlju izlaznih dokumenata. Ukoliko se ovo polje popuni onda će se potpuno ignorisati valute plaćanja koje su definisane na bilo koji drugi način u programu (na nivou partnera, artikla ili u uslovima poslovanja) tako da korisnici posebno moraju da obrate pažnju da li žele da koriste ovu funkcionalnost. Tačnije: korisnici koji vrše definisanje valuta plaćanja na jedan od ovih načina ne bi trebalo da koriste ovaj parametar:

Datum valute u zaglavlju izlaznih dokumenata

Dodato je novo polje Analitika u kalkulacijama i nasleđenim formama. Ovo polje služi kako bi se definisala analitika za konto u uslovima kada je račun plaćen na način kao što to funkcioniše u troškovima:

Kolona Analitika u kalkulacijama

U naprednim izveštajima u robnom prometu, dodata su polja Težina i Zapremina artikla ukoliko na primer, korisnik želi iskazan podatak o težini (tonaži) isporučenih artikala za određen period:

Napredni izveštaji iz robnog prometa Težina i zapremina artikla

Svi izveštaji iz dela Izveštaji iz robnog i Izveštaji iz finansijskog su modifikovani na način da uzimaju podatke iz svih dostupnih baza za period koji se unese, bez promene podrazumevane godine:

Period u formi Izveštaja iz robnog prometa Period u formi Izveštaja iz finansijskog prometa

U radu u Carinskom magacinu, omogućena je promena godine u situaciji skladištenja u carinskom magacinu u prethodnoj godini:

Carinski magacin

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U pregledu Primljenih avansa – Izdatih avansnih računa polje Broj dokumenta je uvek prikazivao broj računa. Sada je to unapređeno tako da se tu prikazuje broj dokumenta na osnovu koga je odrađen avasni račun. Ova izmena će važiti samo za avansne račune koji se budu knjižili novom verzijom:

Pregled primljenih / izdatih avansa Pregled primljenih / izdatih avansa - Kolona Broj dokumenta

U PDV Evidenciji dodata je kolona koja upisuje originalnu vrstu PDV prometa (POPDV ID) a koji kasnije može poslužiti za različite evidencije, između ostalog i za dobijanje podatka o osnovicama i iznosima PDV-a bez prava odbitka (što u dosadašnjim verzijama nije moglo – mogao je da se vidi samo ukupan iznos PDV bez prava odbitka ali ne i razbijeno po stopama niti osnovicama):

PDV Evidencija - Kolona PDV ID Izvorni Knjiga primljenih / izdatih računa - PDV ID Izvorni Knjiga primljenih / izdatih računa - Filtriranje kolone

Implementirana je provera postojanja nezatvorenih avansa u specifikaciji virmanskih računa u delu Obrade dnevnih pazara:

Obrada dnevnih pazara

FINANSIJSKA OPERATIVA

Unapređena je tabela u Evidenciji kompenzacija. Kolone Potraživanja i Obaveze su u novoj verziji razdvojene u dve kolone:

Finansijska operativa - Evidencija kompenzacija

OBRAČUN ZARADA

Dodate su neke nove šifre vrste prihoda u Katalogu prihoda iz radnog odnosa u skladu sa izmenom Pravilnika o poreskoj prijavi PPP-PD.

U Matičnoj knjizi radnika, osim postojeće funkcije preko desnog klika Nalepi omogućena je prečica CTL+V (Paste) za polje JMBG, što umanjuje mogućnost greške.

PROIZVODNJA

U poslednjim izmenama u verziji / build: 900-20512 redizajnirana je forma recepture. Receptura u specifikaciji cena i vrednosti prikazuje cenu za objekat definisan recepturom. Ukoliko objekat nije definisan recepturom prikazuje se cena u aktuelnom objektu (do sada se to nije prikazivalo na ovaj način).

Dodat je podatak o zadnjoj nabavnoj ceni i vrednosti na osnovu zadnje nabavne cene u specifikaciji recepture. Zadnja nabavna cena se uzima od zadnje kupovine (ne internog računa) u tekućoj godini. Ukoliko ne postoji uzima se od zadnje kupovine u prethodnoj godini. Ukoliko ne postoji uzima se zadnja nabavna u ovoj godini. Ideja je da se zadnja nabavna cena prikaže što realnije moguće.

Dodate su kolone Operater i Vreme izmene u specifikaciji materijala i radnih operacija:

Proizvodnja - Receprura proizvoda

Omogućeno je formiranje više receptura za jedan proizvod sa različitim statusima: U pripremi, Aktivna, Aktuelna i Arhivirana. U jednom momentu može biti samo jedna Aktuelna receptura ali može biti više Aktivnih, U pripremi i Arhiviranih. Prilikom pregleda recepture iz šifarnika aritkla prikazuje se isključivo Aktuelna receptura. Prilikom sinhronizacije baze na novu verziju sve recepture će dobiti naziv Podrazumevana i status Aktuelna.

Ukinuta je mogućnost Kopiraj recepturu a funkcije Zapamti recepturu i Dodaj na recepturu su modifikovane u funkciji zamene kopiranja recepture. Naravno, prilikom Dodavanja artikla na novu recepturu neophodno je da se ista prvo otvori i da joj se dodeli naziv i status:

Naziv / opis receprure i Status

Modifikovana je štampa recepture na način da se prikazuje broj, naziv i status recepture.

Smatramo da brisanje recepture kao funkcija ne bi trebala da postoji, zato je i onemogućena. Ukoliko zaista nastane potreba za brisanjem recapture, potrebno je obrisati svaki pojedinačni artikal i operaciju iz recepture. Generalno, recepture koje nisu potrebne trebalo bi da budu arhivirane.

Forma Radnog naloga je redizajnirana, promenjen je redosled polja i proširena je za tri nova polja: Broj recepture, vrsta recepture i naziv recepture. Prilikom sinhronizacije, BizniSoft će svim konkretnim radnim nalozima rađenim po recepturi dodeliti adekvatan broj. Ukoliko radni nalog nije rađen po recepturi neće biti dodeljen broj. Ovde program vrši proveru da li uopšte postoji receptura, ako postoji, biće sinhronizovano kao da je ista i korišćena. Prilikom izbora recepture moguće je birati samo Aktuelne i Aktivne recepture. Ukoliko se izabere Aktivna vrsta recepture u radnom nalogu će biti Alternativna. Vrsta recepture može biti: Aktuelna, Alternativna i Bez recepture. Prilikom unosa novog artikla, ukoliko postoji Aktuelna receptura ista će biti i ponuđena. Ovde je bitno napomenuti da se ova 3 polja čuvaju u tabeli radnih naloga i na njih ne utiče naknadno menjanje naziva ili statusa recepture u spisku receptura. Izbor recepture se vrši preko tastera + pri čemu će se prikazivati samo Aktuelne i Aktivne:

Radni nalog - Spisak naloga

Uveden je novi konfiguracioni parametar 10387 – Omogući formiranje više radnih naloga po jednoj fakturi kojim će se ovo omogućiti u situacijama kada je potrebno da se radni nalog nakon prethodnog vraćanja u obradu formira ponovo.

ADMINISTRACIJA

Prilikom obrade virmana, ukoliko je polje svrha plaćanja prazno (nepopunjeno) prilikom unosa šifre plaćanja, ovo polje Svrha plaćanja će se automatski popuniti.

Dodat novi konfiguracioni parametar 10389 - Omogući promenu cene na izlaznim dokumentima na standardni način (bez F9). Ovaj parameter odnosi se na promenu cene u Izlaznim fakturama, Izvoznim fakturama i Knjižnim odobrenjima u Finansijskom (Prijem odob./zad. dobavljača).

10386 – Univerzalna pretraga – razmak je procenat. Da bi ovaj parametar funkcionisao u univerzalnoj pretrazi neophodno je da bude uključen parametar 10133 – Omogući proširenu univerzalnu pretragu. Za standardnu pretragu po nazivu sa F7 ovaj parametar primenjuje se i bez parametra 10133.

Uveden je parametar 10392 – Proveri raspoloživo stanje prilikom rezervisanja robe koji proverava raspoloživo stanje i vrši rezervaciju rapoloživih količina.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs