news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • ROBNO - TRGOVINA
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA
  • BIZNISOFT POS
  • ADMINISTRACIJA

GENERALNO

Implementiran je tzv. “Integrisani Excel”. Ovo praktično znači da klijent ne mora da ima instaliran ni Excel niti OpenOffice na svom računaru da bi koristio funkcije Excel-a, već je sada to integrisano u BizniSoft-u. Klijent može da bira da li želi da se tabela otvori u integrisanoj formi ili u eksternoj aplikaciji - dodata mogućnost i da se odmah snimi u XLS/XLSX fajl. Sada je klijentu potreban samo Windows i BizniSoft i time će zadovoljiti sve svoje poslovne potrebe. Veliku korist od ove funkcije će imati i BSLIVE klijenti, obzirom da se LibreOffice koji je bio instaliran na BSLIVE-u nije baš najbolje pokazao u uslovima kada na istom serveru rade više osoba, te je u tom smislu otvaranje XLS/XLSX fajla u eksternom programu na BSLIVE-u sada onemogućeno. Imeplementirana funkcija automatskog sabiranja selektovanih ćelija (u donjem desnom uglu) a to je najčešća potreba zbog koje se neka BizniSoft tabela eksportovala u Excel. Takođe, omogućeno je da se ova vrednost (zbir selektovanih tabela) jednim klikom kopira i nalepi u bilo koju ćeliju. Naravno, omogućen je i rad sa svim osnovnim i naprednim Excel funkcijama i sve je to demonstrirano na ekranskim primerima u nastavku.

Eksport tabele u XLS/XLSX   Funkcija automatskog sabiranja selektovanih ćelija 

Dodata je nova interesantna mogućnost kreiranja tzv.„Ponavljajućeg događaja“. Ovo klijentima omogućava da kreiraju događaj/podsetnik koji će se ponavljati u unapred definisanom vremenskom intervalu (recimo: svakog 5-og u mesecu da program obavesti da treba izvršiti određeno plaćanje, svakog 15-og u mesecu da treba da se pošalje PPPDV prijava i slično).

Biznisoft Planer        

U okviru poslednjih izmena verzije, implementirana je mogućnost da svaki klijent (i svaki operater u firmi) za sebe podesi e-Mail/SMTP server. Budući da su se u prethodnim verzijama sporadično javljali problemi sa slanjem mail-a iz programa koji su verovatno posledica nekih Google restrikcija u pogledu količine dvenog slanja, omogućeno je slanje email-a preko našeg Google account-a ali će se ovo u nekom momentu ukinuti i forsirati varijanta da sami klijenti podese svoje email naloge u okviru Konfiguracionih parametara. U ovom kontekstu, ubačeno je 8 novih konfiguracionih parametra kojim se podešava SMTP server. U nastavku su eksranski primeri podešavanja za Gmail i Hotmail naloge.

hotmailSMTPserver thumb   Konfiguracioni parametri 

OPŠTI ŠIFARNICI

Značajno su redizajnirani šifarnici artikala i poslovnih partnera. U prethodnim verzijama ova dva šifarnika (kao najznačajniji i najčešće korišćeni šifarnici u BizniSoft-u) nisu bili vizuelno identični.

Najveću benefit ove izmene imaće korisnici koji koriste High Full HD rezoluciju (1920x1080). Samo u visokoj rezoluciji se otvara pun prikaz ovih formi, a istovremeno ove forme su lepše i praktičnije i u nižoj rezoluciji.

U nastavku su ekranski primeri za izgled novih šifarnika u visokoj i u niskoj rezoluciji:

Šifarnik poslovnih partnera         Šifarnik artikala

Šifarnik poslovnih partnera         Šifarnik artikala

ROBNO-TRGOVINA

Implementiran je još jedan Tab u funkciji izveštaja iz robnog poslovanja pod nazivom – Opcija “Osim izabranih”. Omogućeno je da se izaberu samo kriterijumi koje ne želimo da uključimo u izveštaj. Ukoliko, primera radi, želimo da ograničimo kriterijum pretrage za sve artikle u objektu 1 i 2 osim artikla sa šifrom 3, 4 i 5, potrebno je da se u sekciji “Kriterijumi” izaberu “Za artikal” i “Za objekat”, zatim da se izaberu objekti 1 i 2 i artikli 3, 4 i 5 i da se u sekciji “Osim izabranih” štikliraju artikli (pošto samo za njih važi uslov “osim”, dok za objekte to ne važi).

Modifikovano je i izveštavanje kako bi se u štampi dokimenta naznačilo da je izabran kriterijum “osim”.

Izveštaji iz robnog prometa         Izveštaji iz robnog prometa

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Omogućeno je u formiranju TR naloga umesto da se mišem klikne na Formiraj nalog GK pritisne taster F8.

Nalog glavne knjige

Kod primljenih avansa u Finansijskom poslovanju, kroz opciju Prijem avansnog računa, dodata je opcija da se štiklira ukoliko je avans - obrnuto oporezivanje, npr građevinske usluge po članu 10, gde je potrebno da se komitent zaduži i razduži za pdv.

Primljeni avansni račun

OBRAČUN ZARADA

Omogućena opcija računanja iznosa toplog obroka i regresa srazmerno časovima. Neophodno je za ove stavke u standarnom nalogu upisati broj časova. Kada se u stavci obračuna LD-a unose časovi, program proverava da li postoji stavka sa tom šifrom plaćanja u standardnom nalogu za obračun, zatim da li su u toj stavci uneseni časovi i da li je u pitanju bruto ili neto i saglasno tome program računa proporcionalno. Bitno je napomenuti da ovo nije urađeno samo za topli obrok, već za sve stavke za koje je u standardnom nalogu za polje “časova” uneta vrednost veća od 0. Ukoliko želimo da se neka stavka ne računa ovom proporcionalnom metodom, jednostavno ne treba uneti časove u standardnom nalogu.

Standardni nalog obračuna

BIZNISOFT POS

Omogućeno je asociranje avansnih računa konačnim računima izdatim iz BizniSoft POS-a kao i eventualna naknadna promena valuta plaćanja ovih računa u funkciji knjiženja KASA prometa.

Knjiženje prometa         Knjiženje prometa

ADMINISTRACIJA

U proveri integriteta podataka, dodata je opcija Provera za stalna sredstva, koja upoređuje stanje u registru stalnih sredstava sa stanjem na kontima definisanim u delu Stalna sredstva i inventar – Tabela knjigovodstvenih računa.

Provera integrite podataka

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs