news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • GENERALNO
  • OPŠTI ŠIFARNICI
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • ADMINISTRACIJA

U avgustovskim izmenama i dopunama verzije u najvećoj meri unapređene su sledeće funkcionalnosti:

GENERALNO

Izbačeno je dugme OK/Upiši iz formi dokumenta (kalkulacije, fakture, nivelacije, pazari, popisi, interni računi) budući da taster nije imao praktičnu primenu u procesu obrade dokumenta.

Omogućeno je ažuriranje blokade NBS za selektovanog, tekućeg partnera osim dosadašnjeg izbora ažuriranja za sve partnere:

Ažuriranje blokade NBS za pojedinačnog partnera

OPŠTI ŠIFARNICI

Ubačen je novi šifarnik u modulu Opšti šifarnici – Šifarnik knjiženja u PDV evidenciji. Ovde se može uneti konkretan opis stavke prometa PDV evidencije (kao što je slučaj u ovom primeru) ili da se prema šifri odabere poslovni partner (konkretna banka, dobavljač, kupac i slično).

Šifarnik knjiženja u PDV Evidenciji
U poslednjoj izmeni verzije, dodata je novo opcija u šifarniku knjiženja u PDV evidenciji – Analitika.
Ukoliko je ovo polje štiklirano, prilikom knjiženja u PDV evidenciji za konta koja se vode analitički po partnerima ili po ostaloj analitici, u PDV evidenciji će se kosultovati sledeći podaci:

  • Za konta koja se vode analitički po partnerima program preuzima podatke iz šifarnika poslovnih partnera.
  • Za konta koja se vode po ostaloj analitici preuzimaju se podaci iz šifarnika ostale analitike uz napomenu da je u ovom slučaju potrebno da se u polje Ostali podaci o analitici upiše PIB koji će biti proknjižen u PDV evidenciji.

Šifarnik knjiženja u PDV Evidenciji

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Ubačena je nova vrsta PDV prometa 8a.2.a – Samo osnovice: promet drugog lica i slično, PDV prometa (npr 8a.2.xx) koja ne bi iznos PDV-a upisivala u 8a.2, već bi samo osnovicu upisivala 8a.2 POPDV.

Vrste PDV Evidencije - Unos samo osnovice

U okviru forme Obrada dnevnih pazara – Izbačen je period štampe koji se nalazio u podnožju ove forme. Sada se konsultuje standardni period definisan u zaglavlju BizniSoft-a.

Obrada dnevnih pazara - Konsultovanje datuma iz zaglavlja forme

U kontnom planu dodato je novo obeležje pod nazivom Šifra PDV knjiženja. Ovo polje predstavlja vezu između Šifarnik knjiženja u PDV evidenciji i kontnog plana opisanog u gornjem pasusu.

Šifra PDV knjiženja

Prilikom konfirmacije naloga, konsultuju se ove postavke i vrši se automatsko knjiženje u PDV evidenciji uz napomenu da ovo funkcioniše samo za naloge koji su uneti u delu “Izvodi banaka” i u delu “Ostali nalozi”. Za polje Broj računa - Konto koje je obavezno u PDV evidenciji uzima se vrednost polja “Eksterni dokument”. Ukoliko “Eksterni dokument” nije unet, upisuje se broj naloga:

Stavke naloga - Polje konto Automatsko knjiženje u PDV Evidenciji

U novoj verziji je, između ostalog, omogućeno je kopiranje šifarnika knjiženja u PDV evidenciji iz neke druge firme:

Kopiranje šifarnika knjiženja PDV Evidencije 

ADMINISTRACIJA

Omogućena je prodrazumevana vrsta PDV prometa ukoliko se firma bavi na primer građevinskim uslugama pa su samim tim sve fakture sa podrazumevanom vrstom 3.4. Po default-u, program uvek nudi 3.2. Uveden je konfiguracioni parametar koji korisnik može da prilagodi odgovarajućim upisom u formi primene parametra 10275 - Podrazumevana vrsta PDV prometa kod izlaznih faktura.
Podrazumevana vrednost ovog parametra je 3.2. Upisom odgovarajuće vrste PDV prometa, program će automatski nuditi unetu vrednost:

Podrazumevana vrsta PDV Prometa 

Uveden je konfiguracioni parameter 10276 – Prikaži podatke o artiklu u formi nivelacija. Rekapitulacija stavki u formi nivelacije je sad kao i prilikom fakturisanja opciona aktivacijom pomenutog parametra.

Osim dosadašnjih izveštaja na matričnim štampačima, omogućena je i štampa Dnevnika knjiženja glavne Detaljnu listu podržanih izveštaja možete pogledati u okviru pasusa Administracija klikom na link.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs