news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • ELEKTRONSKE FAKTURE i ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV – EEO PDV
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

GENERALNO

Omogućena je automatska nadogradnja (update) programa na verziju koja je Instalirana na drugom računaru. Ukoliko program detektuje da je nova verzija instalirana na drugom računaru, program će ponuditi da izvrši automatsku nadogradnju na noviju verziju programa uz sistemsku poruku: Nova verzija programa instalirana na drugom računaru! Da li želite da usaglasite verzije programa? Ukoliko operater ne potvrdi instalaciju nove verzije - klikom na Odustani, program će normalno nastaviti rad (kao i do sada). U našem članku, u delu Administracija predstavićemo detaljno pomenutu novu funkcionalnost.

BizniSoft ekstenzija prilagođena je najnovijim izmenama ESF-a i možete je preuzeti sa Chrome/Edge prodavnice (ukoliko nije automatski nadograđena na verziju 2.2). U skladu sa time, u najnovijim postavkama verzije je dorađen i BizniSoft uvoz JSON fajla, sa ili bez ekstenzije. Novo detaljno uputstvo za rad sa ekstenzijom i podacima ESF možete videti ovde.

OPŠTI ŠIFARNICI

Unapređena je procedura izbora tekućih računa koji se šalju na SEF. Osim raspoloživa tri računa koja su definisana u matičnim podacima, sada će se na SEF slati i računi koji su definisani u tabu Ostali poslovni računi, koji su aktivni i imaju štikliranu oznaku u koloni SEF:

Matični podaci firme - Ostali poslovni računi

U šifarniku artikala, u tabeli Stanje po objektima implementirana je još jedna kolona koja prikazuje količinu iz potvrđenih naloga (za slučajeve kada se koristi funkcija Obračun potvrđenih naloga). Klikom na količinu dobija se detaljna specifikacija potvrđenih naloga:

Šifarnik artikala - Stanje po objektima

U šifarniku artikala u formi Specifikacija kataloških brojeva (prilikom korišćenja tastera F3 u uslovima kada je uključen parametar 10295), dodata je kolona u kojoj je prikazano stanje zaliha na nivou cele firme (zbino količina):

Specifikacija kataloških brojeva - Kolona Stanje zaliha

Onemogućen je unos artikla sa poreskom stopom S0 za firme koje su u sistemu PDV. Artikli moraju imati definisanu poresku stopu S1 ili S2 i, po potrebi, adekvatno poresko oslobođenje.

Po uzoru na šifarnik Poslovnih partnera u tabu Poslovne jedinice, omogućen je automatski upis mesta i PTT broja iz Šifarnika PTT brojeva pomoću tastera plus:

Poslovne jedinice - Automatski upis mesta i PTT broja iz Šifarnika PTT brojeva

Tabela računa pogonskog knjigovodstva je proširena na ukupno 8 „pari“ dodatnih računa. Ova tabela se koristi za slučajeve kada želimo da za konkretnu oznaku dokumenta i račun finansijskog knjigovodstva izvršimo automatska dodatna knjiženja na konta pogonskog knjigovodstva (klasa 9):

Tabela računa pogonskog knjigovodstva

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Redizajnirane su forme ulaznih, izlaznih dokumenata, nivelacija, internih računa i popisa. Polje ST iz prethodnih verzija koje je prikazivalo numeričku oznaku statusa knjiženja dokumenta je redizajnirano i zamenjeno dodavanjem nove oznake statusa:

Nova oznaka statusa dokumenta

U formi Naprednih izveštaja iz robnog prometa dodata su dva nova polja - Stanje na dan, MP Cena na dan i VP Cena na dan:

Napredni izveštaji iz robnog prometa - tekući datum u opisu polja

Implementirana je nova funkcionalnost u standardnom pregledu izveštaja iz robnog i finansijskog koja omogućava prikaz Događaja i Polja po želji pomoću levog klika miša u polju Broj naloga. Ova funkcionalnost može biti zgodna za slučajeve kada želimo da, za konkretan nalog, naknadno postavimo neke podatke od interesa:

Izveštaji iz robnog prometa - Događaji i Polja po želji

U tabeli Definisanje artikla bez minusnog salda omogućeno je definisati artikle kod kojih ovo pravilo iz bilo kojih razloga ne važi (proizvodi koji će se naknadno proizvesti za ugostitelje i slično):

Definisanje artikla bez minusnog salda

Modifikovana je funkcija korigovanja upisanih podataka u evidenciji avansa kada se stornira avansni račun (funkcijama Storniraj dokument i knjiženja ili Storniraj sve i formiraj novi) i to na sledeći način:

 • Ukoliko avans nije asociran ni u jednom konačnom računu isti će biti obrisan iz evidencije avansa
 • Ukoliko je avans asociran u nekom konačnom računu, kad se stornira konačni pa avansni račun, slog u evideniciji avansa će biti izmenjen tako da će u polju Broj dokumenta pisati Dokument storniran nalogom XXXXXXXXXX i ceo dokument će biti označen crvenom bojom (kao da je zatvoren):

Pregled avansnih računa

Omogućeno je automatsko otvaranje nepovezanih artikala na osnovu podataka sa ESF klikom na polje Otvori sve:

Ažuriranje šifara artikala sa ESF

U Pregledu podataka ESF, klikom na plus na tastaturi (+) u polju Oznaka kupca omogućena je univerzalna pretraga tabele poslovnih partnera kao i automatsko popunjavanje oznake kupca (ID: 10, 11, 12 ...) u skladu sa tipom partnera iz šifarnika:

Pregled podataka ESF - Konsultovanje šifarnika poslovnih partnera u koloni Oznaka kupca

Komisiona odjava komitentu, za slučajeve kada se ista radi za dobavljača, je dorađena na način da se dobavljač identifikuje na osnovu ulaza do 5 prethodnih godina čime je rešen problem sa identifikacijom dobavljača komisione robe za artikle koji nisu nabavljeni u tekućoj niti u prethodnoj poslovnoj godini.

U Izveštajima iz robnog prometa izbačen je period i konsultuje se isključivo period definisan u zaglavlju programa.

Dodata je opcija Prikaži osnovni broj naloga. Ukoliko je pomenuta opcija čekirana, brojevi naloga će se prikazati bez sufiks-a u svim pregledima i izveštajima. Opcija Konsultuj potvrđene naloge dostupna je u novoj sekciji pod nazivom Ostale opcije prikaza (u prethodnim verzijama se nalazila u delu Kriterijumi):

Izveštaji iz robnog prometa - Ostale opcije prikaza

U Standardnim, naprednim i pregledu u tabeli izbačen je sufiks DefJMR u naslovu tabele u slučajevima kada je uključena podrazumevana opcija Definisana jedinica mere. Za ostale jedinice mere funkcionisaće sa adekvatnim sufiksom kao i do sada.

Ukoliko je u Izveštajima iz robnog, standardnim i naprednim i pregledima u tabeli uključena opcija Konsultuj potrvđene naloge (za firme koje koriste opciju Obračun potvrđenih naloga), naslov tabele će dobiti sufiks *P:

Izveštaji iz robnog prometa - Konsultuj potvrđene naloge

Ukoliko je u Izveštajima iz robnog, standardnim i naprednim i pregledima u tabeli uključena opcija prikaza storniranih naloga, naslov tabele će dobiti sufiks *S.

Modifikovana je procedura formiranja faktura funkcijom Periodičnog fakturisanja. Dodato je polje Datum PDV u funkciji Kreiranja dokumenta. Datumska polja su reimenovana i modifikovana u tabeli kako bi odgovarali izlaznoj fakturi i kako bi se obezbedilo formiranje faktura u tom smislu:

Periodično fakturisanje - Kreiranje dokumenta

Dorađen je izveštaj pod nazivom Specifikacija po artiklima i statusu kao dodatna opcija u ponuđenim izveštajima u izlaznim fakturama i nasleđenim formama. Program sistemskim upozorenjem obaveštava da li se izveštaj generiše samo za selektovanu dostavu (dostava definisana na tekućem dokumentu) ili za sve dostave:

Specifikacija po artiklima i statusu

Funkcionalnost definisanja statusa knjiženja U obradi je redizajnirana uvođenjem nove podgrupe polja gde se željeni status može postaviti posebno za knjiženje u KEP knjizi, PDV evidenciji i PK1 knjizi čime je obezbeđen nezavisan status knjiženja u PK1 knjizi od statusa knjiženja u PDV Evidenciji:

Knjiženje dokumenta - Status knjiženja - U obradi

Pomenuta funkcionalnost uređuje se sledećim konfiguracionim parametrima (analogno parametrima 10866 i 10891):

 • 10904 - Omogući status PK1 knjiženja u obradi
 • 10905 - Status PK1 knjiženja u obradi je podrazumevan
 • 10906 - Omogući status knjiženja u KEP u obradi
 • 10907 - Status knjiženja u KEP u obradi je podrazumevan

Implementirana je provera prilikom potvrde dokumenta ukoliko za valutu plaćanja koja je definisana u zaglavlju i specificiranim valutama plaćanja postoji bar jedna koja odgovara datumu iz zaglavlja. Ukoliko ne postoji, program će prikazati adekvatnu sistemsku poruku.

Modifikovana je forma za izbor parametara storniranja. U Prikazu naprednih opcija storniranja, omogućena je korekcija Datuma izdavanja kod izlaznih faktura i nasleđenih formi sa statusom Dokument storno:

Napredne opcije storniranja - Datum izdavanja

Unapređena je funkcija Formiranja dokumenta na osnovu selektovanog čija je namena zamišljena da se na osnovu selektovanog dokumenta formiraju jedan ili više novih dokumenata (u zavisnosti koliko se kupaca sa eventualno pripadajućim poslovnim jedinicama izabere u formi aktivacijom checkbox-a Izbor):
Formiranje dokumenta na osnovu selektovanog
Pomenuta funkcionalnost je dorađena uvođenjem univerzalne pretrage i checkbox-a za izbor jedne ili više definisanih poslovnih jedinica:
Formiranje dokumenta - Univerzalna pretraga


Unapređene su procedure vezane za proveru kreditnog limita prilikom potvrđivanja fakture na sledeći način:

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10897 - Onemogući štampu nepotvrđene fakture. Ovaj parametar se može iskoristiti kako bi se onemogućilo da se faktura odštampa mimo kreditnog limita (za fakture koje ne idu na SEF ili se štampaju iz bilo kog razloga).

Konfiguracioni parametar 10898 - Omogući potvrdu fakture mimo definisanog kreditnog limita se može iskoristiti za operatere sa posebnim ovlašćenjima. Program će u ovom slučaju obaveštavati da je prekoračen kreditni limit ali će ipak potvrditi dokument.

Uveden je nov parametar 10913 - Knjiženje izlazne fakture u KEP knjizi za objekte maloprodaje vrši po načinima plaćanja. Ukoliko je u izlaznom računu u tabu Specifikacija/POS izvršeno razvrstavanje iznosa pazara na gotovinu, čekove, kartice, omogućeno je knjiženje fakture u KEP knjizi kroz zasebne stavke: gotovina, čekovi, kartice. Ovo može biti zgodno za knjigovodstvene agencije koje za svoje klijente pazare knjiže funkcijom Izlazna faktura i za njih vode KEP knjigu:

Knjiženje izlazne fakture u KEP knjizi za objekte maloprodaje vrši po načinima plaćanja u uslovima aktivacije parametra 10913

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Modifikovane su procedure u funkciji preknjižavanja prometa na način da program pamti originalni broj naloga nakon startovanja funkcije Izveštaja iz finansijskog poslovanja. Prikaz podatka o Izvornom broju naloga omogućen u standardnom pregledu izveštaja u koloni Izvorni broj dokumenta:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Izvorni broj dokumenta na osnovu preknjižavanja prometa

Štampa Internog obračuna PDV je dorađena u skladu sa novim Pravilnikom o PDV (član 196).

U poslednjim ažuriranjima verzije Standardni, napredni i pregledi u tabeli u funkcijama Izveštaja iz finansijskog i robnog su dorađeni na način da prikazani podaci sadrže ili ne sadrže stornirane naloge u zavisnosti od statusa dugmeta Storanirano u zaglavlju programa. U prethodnim postavkama verzije su formirani podaci uvek sadržali i stornirane naloge/stavke, dok su se stornirani samo prikazivali u zavisnosti od statusa navedenog dugmeta, što je dovodilo do sporadičnih nelogičnosti u prikazu podataka. Dugme Stornirano je sada u ovim pregledima onemogućeno i konsultuje se u formama izveštaja iz finansijskog/robnog ali ne više u konkretnim pregledima (već u momentu klika na dugme Standardni, Napredni i Pregled u tabeli).

Dugme Stornirano u zaglavlju BizniSoft-a više nije standardno aktivno već će se aktivirati kao mogućnost samo u formama u kojima to ima smisla: Izveštaji iz robnog, Izveštaji iz finansijskog, Trgovačka knjiga, PK1 knjiga, Obrada naloga glavne knjige, Obrazac REF4, KPO knjiga i PDV promet.

Kartica/pregled iz Finansijske operative u poslovnim partnerima kao i izveštaji koji se mogu dobiti u toj formi sada uvek prikazuju Osnovni broj naloga - pod tim se podrazumeva broj naloga bez sufiksa koji se dobija eventualnim storniranjem:

Pregled obaveza i potraživanja partnera Poslovni partneri - Kartica/pregled Obaveza i potraživanja

U Izveštajima iz finansijskog poslovanja izbačena su polja period. Sada se uvek konsultuje isključivo period definisan u zaglavlju programa.

Dodat je checkbox Prikaži osnovni broj naloga. Ukoliko je ova opcija uključena brojevi naloga će se prikazivati bez sufiks-a (dobijenih eventualnim storniranjem) u svim pregledima i izveštajima:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Prikaži osnovni broj naloga bez sufiksa

U Standardnim, naprednim i pregledu u tabeli u Izveštajima iz finansijskog poslovanja ukoliko je uključena opcija Konsultuj potvrđene naloge, naslov tabele će dobiti sufiks *P:

Tabela sa prikazom potvrđenih naloga

Ukoliko je uključena opcija prikaza storniranih naloga, naslov tabele će dobiti sufiks *S:

Tabela sa prikazom storniranih naloga

FINANSIJSKA OPERATIVA

Dodata je mogućnost definisanja mesta i/ili nosioca troška prilikom formiranja Izvoda otvorenih stavki IOS:

Izvod otvorenih stavki IOS - Mesta i nosioci troška

U Pregledu dospelih obaveza i potraživanja, za slučajeve kada su izabrana potraživanja, implementirana je nova opcija pod nazivom Kred.limit. Ukoliko je ova opcija štiklirana, pojaviće se kolona Kreditni limit u tabeli:

Pregled dospelih obaveza i potraživanja - Kolona Kreditni limit

Omogućena je štampa praznog Naloga za prenos i Naloga za uplatu/isplatu (ukoliko je unet iznos 0):

Nalog za prenos i Nalog za uplatu/isplatu

Implementirana je mogućnost Definisanja ugovora po poslovnim partnerima. Podaci iz ove tabele se prilikom unosa fakture upisuju u odgovarajuća polja u formama izlaznih faktura. Ovo u praksi omogućava definisanje slanja u CRF (da li se za konkretnog partnera fakture registruju u CRF), kao i svi potrebni parametri za eFakturu po specifičnim slučajevima (a koji bi inače po potrebi morali da se unesu u delu Specifikacija/POS za svaku fakturu pojedinačno). Polje Broj dokumenta je broj koji će se eventualno ponuditi u zaglavlju fakture:

Definisanje ugovora po poslovnim partnerima

OBRAČUN ZARADA

Forma Izveštaja za period i po periodima u modulu Obračuna zarada je redizajnirana na način da su implementirani sledeći izveštaji vezani za Isplatu ostalih ličnih primanja:

 • Rekapitulacija po ORGJ i vrstama primanja
 • Rekapitulacija po vrstama primanja i ORGJ
 • Spisak obračuna ostalih ličnih primanja

Obračun zarada - Izveštaji za period i po periodima

U delu Rekapitulacija izveštaja po vrstama zarada omogućeno je kreiranje izveštaja po kvartalima:

Rekapitulacija izveštaja po vrstama zarada - Kreiranje izveštaja po kvartalima

ELEKTRONSKE FAKTURE

Kolona eFaktura u PDV evidenciji se standardno prikazuje (nevezano za dosadašnje dugme u dnu forme eFaktura i EEOPDV) i u tabeli Knjiga primljenih/izdatih faktura:

Kolona eFaktura - Promet PDV evidencije

Omogućen je prikaz Istorije eFakture za primljene fakture u formi PDV evidencije:

Prikaz istorije eFakture za primljene fakture u formi PDV evidencije

U formama eFakture, u funkcijama formiranja kalkulacije na osnovu primljene eFakture, formiranja izlazne fakture na osnovu poslate eFakture kao i formiranja finansijskih transakcija na osnovu primljene eFakture, implementirana je BizniSoft univerzalna pretraga:

 BizniSoft univerzalna pretraga u funkcijama pregleda primljenih i poslatih eFaktura

Parametar 10889 - eFaktura – Dokumente sa valutnom klauzulom registruj u stranoj valuti je standardno isključen pa korisnik može da ga aktivira za potrebe slanja eFakture na SEF u stranoj valuti (EUR) po valutnoj klauzuli koja je eventualno definisana za konkretnog poslovnog partnera, odnosno u specifikaciji valuta plaćanja po konkretnom dokumentu.

Uvedena su dva nova konfiguraciona parametra vezana za uređivanje sinhronizacije eFaktura:

10892 - Onemogući punu sinhronizaciju eFaktura. Ovaj parametar je zgodno postaviti za operatere koji samo fakturišu i registruju fakture, kako bi se izbegao potencijalno dugotrajan postupak "pune" sinhronizacije (preuzimanje primljenih dokumenata, provera statusa primljenih/poslatih i slično).

10893 - Ovlašćenje za registraciju eFaktura. Vrednosti ovog parametra mogu biti: Sva dokumenta, Za operatera, Za objekat, Bez registracije. Ovim parametrom se može (primer) ograničiti neki operater da postupak sinhronizacije eFaktura za njega znači samo registrovanje faktura iz konkretnog objekta i slično.

Implementiran je parametar 10895 – Štampaj broj dokumenta u pozivu na broj izlaznih dokumenata, ukoliko je čekiran, u poziv na broj ulaze podaci iz polja Broj dokumenta kako u štampi fakture tako i prilikom slanja eFakture na SEF uz napomenu da će ovaj parametar imati prioritet nad parametrom 10230 – Štampaj broj fakture u poziv na broj u izlaznim dokumentima.

Uveden je parametar 10896 - Omogući pripremu za eFakture kod knjižnih odobrenja i zaduženja u uslovima kada datum PDV nije jednak datumu izdavanja koji standardno nije aktivan ali po potrebi može da se aktivira u situacijama kada se danas šalje knjižno zaduženje sa datumom prometa i datumom PDV iz prethodnog perioda.

Implementiran je konfiguracioni parametar 10899 – Konsultuj aktuelnu cenu i uslove poslovanja prilikom formiranja novog dokumenta/fakture iz funkcije storniranja. Ovaj parametar standardno nije uključen, što znači da će se standardno formirati identičan dokument ignorišući eventualno postavljene uslove poslovanja. Ukoliko je aktiviran, novoformirana faktura će sadržati prvobitne cene i eventualno unete rabate i sl.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10908 – Kopiraj cenu sa narudžbine kupca prilikom formiranja konačnog dokumenta. Postavljanjem ovog parametra, prilikom formiranja fakture na osnovu narudžbine kupca ignorisaće se aktuelni uslovi poslovanja (cene, rabati...) već će isti biti iskopirani sa narudžbenice.

Implementiran je konfiguracioni parametar 10901 – eFaktura - Broj ponude/narudžbenice je jednak broju dokumenta. Ovo je zgodno za situacije kada želimo da polje Broj narudžbenice/ponude u delu Specifikacija/POS bude uvek jednako broju dokumenta definisanom u zaglavlju fakture.

10912 – eFakture - Onemogući prikaz procenta rabata. Ukoliko je parametar čekiran u PDF fakturi koju generiše SEF neće se prikazivati procenat rabata već isključivo vrednost rabata (kako inače izgleda faktura sa rabatom koja je rađena direktno na SEF-u).

Omogućeno je preuzimanje isključivo ulaznih dokumenata dodavanjem nove opcije Sinhronizuj samo primljene:

Sinhronizacija eFaktura - Sinhronizuj samo primljene

Aktivacijom novog parametra 10914 – eFakture – sinhronizacija preuzima samo primljena dokumenta, gornju opciju postavlja kao podrazumevanu svaki put prilikom sinhronizacije.

Implementirana je nova funkcija koja omogućava brisanje primljenog ili poslatog eRačuna iz baze uz automatsko startovanje sinhronizacije kako bi se isti dokument ponovo preuzeo sa ispravnim statusom. Funkcija pod nazivom Izbriši dokument i sinhronizuj ponovo se nalazi u novom meniju u formi Pregled primljenih/poslatih eFaktura. Ovom funkcijom se rešavaju situacije ukoliko je faktura u spisku izlaznih faktura duplirana, ukoliko postoje dve stavke sa istim brojem naloga u pregledu primljenih/poslatih eFaktura ali sa različitim statusom i slično:

Pregled primljenih/poslatih eFaktura - Izbriši dokument i sinhronizuj ponovo

Omogućen je prikaz polja Proknjižen nalog u pregledu poslatih eFaktura. Ovo polje će se automatski popuniti za fakture koje su kreirane na osnovu poslate eFakture (odnosno za bilo koja dokumenta gde je u polju Broj dokumenta unet broj naloga poslate fakture za konkretnog kupca). Omogućeno je i "ručno" popunjavanje vrednosti ovog polja funkcijom Postavi knjiženje. Ova funkcionalnost je jako zgodna za firme koje rade formiranje faktura na osnovu poslate eFakture kako bi mogli da prate koje fakture još uvek nisu odradili:

Pregled poslatih eFaktura - Postavi knjiženja - Proveri knjiženja

Implementirane su izmene SEF-a 3.3 koje se odnose na EEO PDV:

Zbirna evidencija:

 • Uklonjena su polja za opis prometa
 • Dodato je polje Datum evidentiranja u koje se prema našim dosadašnjim saznanjima unosi zadnji datum perioda koje operater može da promeni nakon potvrđivanja a pre registracije zbirne evidencije.

Pojedinačna evidencija:

 • Kolona Broj naloga/obračuna je reimenovana u Broj pojedinačne evidencije PDV
 • Kolona Datum prometa je reimenovana u Datum evidentiranja
 • Kolona Datum plaćanja je reimenovana u Datum naplate/plaćanja avansa
 • Kolona Ukupno naknada je reimenovana u Ukupno naknada/vrednost
 • Kolona Inostrana (Inostrana faktura) je uklonjena
 • Tip dokumenta Knjižno odobrenje je reimenovan u Dokument o smanjenju
 • Tip dokumenta Knjižno zaduženje je reimenovan u Dokument o povećanju
 • Dodate su nove kolone: PDV OS, PDV PS i Osnov za avansno plaćanje

PDV Evidencija - Polje eFaktura i EEO PDV:

  • Kolona Inostrana (Inostrana faktura) je uklonjena
  • Dodato je polje Osnov za avansno plaćanje

 

ADMINISTRACIJA

Omogućena je dodatna opcija u funkciji Arhiviranje-Backup podataka, Samo aktivne. Arhiviranje će se izvršiti isključivo za firme koje su u tabeli Matični-Podaci-Firme u statusu aktivne. Osim toga, program će arhivirati bazu dokumenata i slika isključivo prilikom pokretanja opcije Svi podaci:

Arhiviranje (backup) podataka - Samo aktivne

Implementiran je konfirguracioni parametar 10902 – Podrazumevani poslovni objekat. Ukoliko je ovaj parametar postavljen, program će prvo pokušati da aktivira objekat koji je definisan na nivou operatera. Ukoliko prethodno postoje definisana ovlašćenja po objektima za operatera, u šifarniku objekata će se prikazivati samo dodeljena ovlašćenja.

Omogućena je automatska nadogradnja (update) na noviju verziju programa. Ukoliko program detektuje da je nova verzija instalirana na drugom računaru program će automatski ponuditi da izvrši nadogradnju na noviju verziju programa uz sistemsku poruku: Nova verzija programa instalirana na drugom računaru! Da li želite da usaglasite verzije programa? Ukoliko operater u dijalogu ne potvrdi instalaciju nove verzije klikom na Odustani, program će normalno nastaviti rad (kao i do sada):

Dijalog automatske nadogradnje na noviju verziju programa

Ukoliko klijent nema internet vezu (ili iz bilo kojih drugih razloga ne detektuje potrebnu verziju na našem serveru) program neće ponuditi instalaciju nove verzije. Dakle, ove procedure sada ne instaliraju automatski nove verzije sa našeg sajta nakon postavljanja, već isključivo služe kao mogućnost da se na jednom računaru u mreži instalira nova verzija, a zatim da se automatizovanim postupkom ta ista verzija instalira i na ostalim računarima u bilo kom momentu u budućnosti kada klijent startuje program (iako je možda u međuvremenu na našem sajtu već postavljena još novija verzija). Smatramo da će ova funkcionalnost značajno pomoći našim klijentima i saradnicima koji koriste BizniSoft na velikom broju radnih stanica kao i knjigovodstvenim agencijama na čijim bazama rade njihovi klijenti. Uvedeni su sledeći konfiguracioni parametri:

10916 - Automatsko usaglašavanje verzije programa - onemogući proveru. Ukoliko je ovaj parametar postavljen, program neće startovati proceduru za detekciju dostupnosti aktuelne verzije niti proceduru za samu instalaciju nove verzije (program će raditi po režimu kao i do sada).

10917 - Automatsko usaglašavanje verzije programa - forsiraj usaglašavanje. Ukoliko je ovaj parametar postavljen program će proveriti da li aktuelna verzija postoji na našim serverima i ukoliko postoji neće dati mogućnost operateru da odustane od procedure usaglašavanja verzija. Uslediće sistemska poruka: Nova verzija programa instalirana na drugom računaru. Kliknite na OK za usaglašavanje verzija.

10918 - Automatsko usaglašavanje verzije programa - ažuriraj BizniSoft POS. Ukoliko je ovaj parametar postavljen program će prilikom instalacije nove verzije instalirati i BizniSoft POS i (što je mnogo bitnije) startovaće proveru i eventualno automatsko usaglašavanje i prilikom startovanja BizniSoft POS-a. Obratiti pažnju da je ovaj parametar standardno isključen.

U formi Podaci o programu i licenci omogućeno je da se levim klikom na labelu Server dobije informacija o parametrima startovanja programa:

Podaci o programu i licenci - Informacija o parametrima startovanja programa

BIZNISOFT POS

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10900 – Omogući upravljanje prostorima i stolovima u restoranskom režimu

Omogućena je jednostavna provera cene artikla koji se nalazi na brzom tasteru bez kucanja istog tako što je dodato novo dugme koje može biti “uključeno” ili “isključeno”. Ukoliko je ovo dugme uključeno, sledeći klik na brzi taster će prikazati cenu:

BizniSoft POS - Prikaz cene

U tabeli Upravljanje avansima implementirana je kolona Objekat. Za novoformirane avanse automatski će biti ponuđen tekući objekat (za postojeće avanse ovo polje se popunjava po potrebi).

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10903 – Prikaži avanse samo za tekući objekat.

Omogućena je pretraga tabele Upravljanje avansima u BizniSoft POS-u pomoću prečice CTRL+F:

Upravljanje avansima - Kolona Objekat

U ostalim opcijama plaćanja koje su dostupne u formi naplate maloprodajnog računa, implementirano je novo Polje za reklamu za unos slobodnog teksta. Jedino ograničenje predstavlja broj karaktera koji može da se unese u jednoj liniji u zavisnosti od tehničkih postavki termalnog štampača (i program će u tom smislu obavestiti operatera):

Naplati maloprodajni račun - Polje za reklamu

Ovaj tekst se štampa nakon eventualnih obaveznih podataka koji se po Tehničkom uputstvu PU štampaju u polju za reklamu (Spisak artikala kod avansnog plaćanja, Broj poslednjeg avansnog računa u konačnom računu, napomena o prometu bez naknade itd):

Polje ra reklamu u štampi fiskalnog računa

U BizniSoft POS-u, u formi Naplati maloprodajni račun omogućen je klik mišem na labelu  F7 - ostale opcije plaćanja. Ovo može biti zgodno u uslovima kada se za rad u BizniSoft POS-u koristi samo miš i/ili ekran osetljiv na dodir (kafići, restorani i slično):

Naplati maloprodajni - Taster F7 - Ostale opcije plaćanja

Implementirana je nova procedura kreiranja POS računa na osnovu narudžbina koje su stigle putem WebService-a. S obzirom da su po novom zakonu o fiskalizaciji i WebShop-ovi obveznici fiskalizacije, pojavila se potreba da se na osnovu porudžbina koje stižu putem naše WebService aplikacije (a koje mogu biti poslate između ostalog i sa WebShopa) kreiraju maloprodajni računi.

Za ovu funkcionalnost potrebno je aktivirati parametre 10910 – Omogući prikaz WEB porudžbina koja aktivira tab Web porudžbine u POS-u i parametar 10911 – Period osvežavanja WEB porudžbina (sec) koji je po default-u konfigurisan za procesiranje web ordera na 30 sekundi:

BizniSoft POS - Web narudžbine

Klikom na taster plus (+) pored broja naloga prikazaće se stavke narudžbine uz napomenu da se prilikom slanja porudžbina šalju samo šifre i količine artkla dok se cena formira po standardnim procedurama za cene u POS-u:

Web narudžbine - Stavke narudžbine

Klikom na dugme Formiraj račun, formira se POS račun nakon čega sledi standardna procedura za naplatu. Nakon uspešnog izdavanja fiskalnog isečka, porudžbina se uklanja iz tabele WebPorudžbine.

Ukoliko je čekirana opcija Elektronska forma računa ili je čekiran parametar 10526 – Elektronski format računa je podrazumevan u formi prikaza računa klikom na Integrisani BizniSoft email klijent, BizniSoft automatski popunjava E-mail adresu kupca koju uzima iz same porudžbine:

BizniSoft POS - Naplati maloprodajni račun - Elektronska forma računa Slanje porudžbine putem Integrisanog BizniSoft email klijenta

Omogućena je provera podatka o datumu isteka licence za korisnike LPFR eFiskalizatora uz adekvatno sistemsko upozorenje koje će se blagovremeno aktivirati u vidu poruke, 15 dana pred istek licence za eFiskalizator:

Podatak o datumu isteka licence za korisnike LPFR eFiskalizatora Sistemsko obaveštenje o isteku licence za korisnike LPFR eFiskalizatora

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs