U cilju automatizacije pojedinih poslovnih aktivnosti, razvili smo ekstenziju (dodatak) za Chrome, Edge i Opera pretraživače koja korisnicima omogućava komunikaciju između BizniSoft-a i relevatnih državnih portala/servisa:

 

 

Instalacija ekstenzije (dodatka)

Da biste instalirali ekstenziju potrebno je da, u zavisnosti od pretraživača koji koristite, posetite sledeći link:

Kliknete na dugme "Add to Chrome" (Chrome browser), odnosno "Get" (Edge browser):
Slika 13

Nakon toga kliknete na “Add extension” čime je postupak instalacije završen.

Slika 13a

 

 

Elektronski servisi za fiskalizaciju - ESF

BizniSoft dodatak omogućava štampanje izveštaja prometa (fiskalnih izveštaja) na portalu Elektronskih servisa za fiskalizaciju (ESF) kao i eventualni uvoz podataka u BizniSoft. Za ispravno funkcionisanje neophodno je da na portalu bude izabran srpski jezik (aplikacija će obavestiti korisnika o tome ukoliko je potrebno). Nakon logovanja na ESF (preko aplikacije ePorezi) bira se opcija RAČUNI - Pretraži račune, zatim se unosi željeni period i startuje funkcija "Traži". Funkcionalnosti generisanja izvštaja i izvoza prometa se prikazuju kao na slici u prilogu:

SUF Prikaz funkcionalnosti

U aktuelnoj verziji podržani su sledeći tipovi izveštaja:

  • Rekapitulacija prometa bez specifikacije,
  • Rekapitulacija prometa sa specifikacijom,
  • Rekapitulacija prodaje po artiklima.

Razlika između prva dva izveštaja proizilazi iz činjenice da u podacima koje nudi ESF (u JSON i XML formatu) ne postoji informacija o načinima plaćanja (gotovina, ček, kartica ...). Na žalost, ne znamo kada će Poreska Uprava ove informacije implementirati tako da se pod pojmom "specifikacija" podrazumeva specifikacija računa sa identifikacijom kupca. Čim te informacije budu dostupne u JSON fajlu mi ćemo doraditi ekstenziju. Izveštaji se štampaju kombinacijom tastera CTRL+P.

Izbor vrste izveštaja

 Screenshot 2

Primer Rekapitulacije prometa bez specifikacije plaćanja

 Screenshot 3

Primer rekapitulacije prometa sa specifikacijom plaćanja

 Screenshot 4

Primer rekapitulacije prodaje po artiklima

SUF Rekapitulacija po artiklima

U slučaju da se u izabranom prometu nalazi više poslovnih objekata i/ili u poslovnim objektima ima više kasa/bezbednosnih elemenata, implementirana je funkcionalnost ažuriranja internog šifarnika poslovnog objekta za zadatog poslovnog partnera (PIB). Obzirom da se ovaj šifarnik čuva u internoj bazi aktuelnog browser-a, omogućen je izvoz/uvoz šifarnika čime je izbegnut dupli unos istih podataka na više računara/browser-a.

Ukoliko dobijete poruku "Skripta ne dobija validan PIB ili nema rezultata pretrage" to verovatno znači da je potrebno da kliknete na dugme "Traži".

SUF Izbor objekta    SUF Azuriranje objekta

NAPOMENA: Napred navedene funkcionalnosti BizniSoft ekstenzije mogu da koriste i firme koji nisu korisnici BizniSoft poslovnog programa!

 

Za korisnike BizniSoft POS-a je bitno napomenuti da je u ovoj funkcionalnosti omogućena analiza fiskalizovanih računa (da li su svi računi fiskalizovani u Poreskoj upravi, da li se svi fiskalizovani računi nalaze u BizniSoft bazi, da li se slažu iznosi i slično...). Ova provera se startuje klikom na dugme "Proveri račune" u formi "Pregled podataka SUF-a".

Provera racuna

Za korisnike BizniSoft-a implementirana je mogućnost automatskog uvoza podataka u odgovarajuću funkcionalnost (Pregled podataka SUF-a), odakle je dalje moguće izvršiti određeno izveštavanje, napred navedenu proveru ispravnosti računa (da li se svi nalaze u BizniSoft bazi i obratno, da li su iznosi identični i slično ...), ali i automatsko formiranje dokumenta obrade dnevnih pazara, odakle se jednim klikom promet knjiži u svim predviđenim podsistemima (Finansijsko/Nalog glavne knjige, PDV evidenciji i KEP knjizi). Obzirom da nemamo informacije o načinima plaćanja, u ovoj formi je omogućeno da se isti ažuriraju od strane operatera. Prilikom formiranja dokumenta dnevnih pazara, program će analizirati vrednosti polja "Barkod/GTIN" i polja "Naziv artikla" kako bi eventualno identifikovao vrste artikala i u skladu sa time izvršio ispravno formiranje pazara po tipovima prometa (trgovačka roba, proizvodi, usluge ...). U tom smislu je predlog da se pojedini artikli od interesa već u samom ESIR-u (fiskalnoj kasi) programiraju na navedeni način ali je omogućeno operateru da i u ovoj formi ažurira naziv artikla po potrebi (što je, naravno, lošije rešenje). Artiklu/Barkodu možemo dodeliti neku od sledećih oznaka:

  • *-P-* - Artikal je proizvod,
  • *-K-* - Artikal je komisiona roba,
  • *-A-* - Artikal je turistički aranžman,
  • *-E-* - Artikal je elektronska dopuna,
  • *-U-* - Artikal je usluga.

Kao i kod slične funkcionalnosti za APR (dalje u tekstu) neophodno je da bude startovan poseban servis u predviđenoj BizniSoft funkciji pa se tek nakon toga startuje funkcionalnost ekstenzije "Prenesi u BizniSoft".

 Startovanje BizniSoft servisa

SUF2 Startovanje BizniSoft servisa

Izvoz prometa u BizniSoft sa specifikacijom plaćanja

SUF2 Izvoz prometa u BizniSoft

Kreiranje dnevnih pazara

 SUF2 Kreiranje dnevnih pazara

Prikaz formiranih pazara

SUF2 Prikaz formiranih pazara

Automatsko knjiženje pazara - finansijsko

SUF2 Automatsko knjiženje pazara finansijsko

Automatsko knjiženje pazara - KEP

SEF2 Automatsko knjiženje pazara KEP

Automatsko knjiženje pazara - POPDV

SUF2 Automatsko knjiženje pazara PDV

 

Agencija za privredne registre - APR

Ovom funkcijom je omogućen automatski uvoz propisanih finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj i ostali ...) u poseban informacioni sistem Agencije za privredne registre za dostavljanje i obradu Finansijskih izveštaja (bez potrebe za uvozom/izvozom pojedinačnih XML fajlova). Ovom ekstenzijom će automatski biti popunjen i izveštaj "Posebni podaci". Da bi ste omogućili komunikaciju sa aplikacijom APR-a neophodno je da u BizniSoft-u aktivirate poseban servis čije se dugme za aktivaciju nalazi u donjem delu forme Propisanih finansijskih izveštaja. Ovo dugme je podrazumevano isključeno kad se uđe u formu Propisanih finansijskih izveštaja, pa je potrebno da se pre importa uključi (klikom miša na desnu stranu).

APR Startovanje BizniSoft Servisa

Prilikom prvog uključivanja javiće se poruka (samo prvi put) na koju je potrebno kliknuti na “Allow access”

Slika 14a

Kada otvorite Poseban informacioni sistem Agencije za predaju finansijskih izveštaja dobićete novi prozor/poruku u donjem desnom delu prozora sa natpisom “Uvezi podatke iz BizniSofta”.

APR Prikaz funkcionalnosti ekstenzije

Klikom na Uvezi podatke iz BizniSoft-a u donjem levom uglu će izaći poruka Pozivanje APR server za upit nad izveštajima, a na sredini, prozor za uvoz izveštaja. Izveštaje možete uvesti izborom Svi izveštaji pa Uvezi ili klikom na padajući meni gde možete da izaberete svaki poseban pa Uvezi.

APR Biranje tipa izveštaja

Ukoliko, posle klika na polje Uvezi u donjem desnom uglu izađe poruka da je došlo do greške prilikom povezivanja sa serverom, to znači da niste omogućili komunikaciju sa portalom APR-a, odnosno da niste aktivirali dugme APR u propisanim finansijskim izveštajima u BizniSoft-u.

APR Provera komunikacije sa BizniSoft serviceom

Ako izađe poruka da se ne podudara matični broj firme, to znači da na APR-u firma u koju pokušavate da uvezete obrasce nije ista kao firma u kojoj se nalazite u BizniSoft-u i iz koje pokušavate da izvezete obrasce.

APR Provera ispravnosti matičnog broja firme

Ukoliko je sve u redu, u donjem levom uglu izaći će obaveštenje za svaki obrazac da je uvezen i na kraju koliko je obrazaca uvezeno od obaveznih.

APR Potvrda uvezenih izveštaja

 

Sistem za elektronsko fakturisanje - SEF

... ove funkcionalnosti su u izradi i biće dostupne u narednim verzijama ...

 

Elektronski servisi Poreske uprave - ePorezi

... ove funkcionalnosti su u izradi i biće dostupne u narednim verzijama ...