Pitanje: Čuli smo da se od nove godine uvode neke "eFakture". O čemu se tu radi?

Odgovor: 01.01.2022 stupa na snagu Zakon o Elektronskom fakturisanju kojim je propisano da sve fakture koje se izdaju Pravnim licima javnog ili privatnog sektora moraju biti poslate elektronskim putem na Sistem za Upravljanje Fakturama (SUF). Ovim Zakonom je definisana i posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost (PDV).

Pitanje: Zašto se posebno navode pravna lica "javnog" i "privatnog" sektora?

Odgovor: Ima više razloga: rokovi za primenu Zakona se razlikuju za pravna lica javnog i pravna lica privatnog sektora. Pored toga SUF će zameniti Centralni Registar Faktura (CRF) i u tom kontekstu ima više tehničkih specifičnosti kada ovaj sistem koriste lica javnog sektora.

Pitanje: Koji su rokovi primene za javni a koji za privatni sektor?

Odgovor:

- od 01.01.2022 subjekt javnog sektora mora da:

 • izdaje elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora,
 • prima i čuva elektronsku fakturu,
 • elektronski evidentira obračun PDV.

- od 01.01.2022 subjekt privatnog sektora mora da:

 • izdaje elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

- od 01.07.2022 subjekt javnog sektora mora da:

 • izdaje elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora.

- od 01.07.2022 subjekt privatnog sektora mora da:

 • prima i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora,
 • prima i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta privatnog sektora.

- od 01.01.2023 subjekat privatnog sektora mora da:

 • izdaje elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora,
 • elektronski evidentira obračun PDV.

Dodatne informacije možete potražiti na www.efaktura.gov.rs .

Dopuna odgovora 04.12.2021: Ministarstvo finansija je najavilo odlaganje početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju za 01.05.2022.

Pitanje: Napisali ste da od 01.07.2022 godine subjekat privatnog sektora mora da čuva fakturu primljenu od drugog subjekta privatnog sektora a nakon toga da subjekat privatnog sektora počinje da izdaje elektronsku fakturu od 01.01.2023. O čemu se radi?

Odgovor: Gore su navedeni krajnji rokovi za primenu Zakona. Pravna lica mogu i ranije da krenu sa primenom, ukoliko to budu želeli.

Pitanje: Ukoliko firma nije u sistemu PDV da li mora da šalje i prima fakture preko SUF-a?

Odgovor: Ne, ali može ukoliko to želi uz napomenu da, ukoliko se neka firma prijavi za korišćenje ovog sistema, to mora da radi mimnimum dve kalendarske godine.

Pitanje: Šta podrazumeva obaveza elektronskog evidentiranja PDV?

Odgovor: Ideja Zakonodavca je bila da objedini svu evidenciju vezanu za PDV obveznika. Ovo će biti realizovano primenom ovog Zakona čime će se po svakoj poslatoj i primljenoj veleprodajnoj fakturi automatski evidentirati i PDV kao i primenom novog Zakona o elektronskoj fiskalizaciji kojim će se evidentirati PDV za sve transakcije koje su izvršene u maloprodaji. U retkim situacijama obaveze za PDV se neće evidentirati u ova dva slučaja (Obaveza internog obračuna PDV po primljenoj fakturi u uslovima kada je primalac fakture poreski dužnik ili situacija kada pravno lice/preduzetnik nije PDV obveznik ali je poreski dužnik u skladu sa Zakonom o PDV). U tim slučajevima je neophodno da se izvrši naknadno elektronsko evidentiranje PDV na SUF.

Pitanje: Na koji način će biti omogućeno slanje faktura u SUF?

Odgovor: Zakonom su propisana dva načina: neposredno i posredno, ali da bi vam bilo jasnije tu su praktično u opticaju 4 načina:

 • "ručnim" unosom fakture pomoću web aplikacije SUF-a,
 • importom BizniSoft fakture u web aplikaciju SUF-a,
 • direktno iz BizniSoft-a bez korišćenja informacionog posrednika,
 • direktno iz BizniSoft-a preko informacionog posrednika.

Pitanje: Da li možete malo detaljnije da objasnite sva četri načina i koje su prednosti i mane svakog od njih?

Odgovor:

 1. "Ručni" unos fakture na portalu SUF-a podrazumeva da se u njihovoj web aplikaciji unosi svaka pojedinačna faktura i svi njeni elementi "ručno" - jedan po jedan (Broj fakture, datumi, kupac, stavke fakture, artikli, cene i slično ...). Prednost je taj što je ovaj način besplatan i nije ni na koji način zavisan od programa koji koristite niti imate potrebe da koristite bilo koji računovodstveni softver. Mana je ta što unos fakture na ovaj način može potrajati neko vreme što nije praktično ukoliko imate mnogo faktura.
 2. U BizniSoft-u će biti omogućeno da se svaka faktura eksportuje u formatu koji je potreban kako bi se ona uvezla u SUF i time izbeglo "ručno" kucanje svih njenih elemenata. Ovo je drugi način. Prednost je ta što je slanje fakture na ovaj način potpuno besplatno a mana je to što je neophodno da se svaka faktura posebno izveze iz BizniSoft-a i da se jedna-po-jedna uvoze u web aplikaciju SUF-a.
 3. Kako bi se ceo postupak automatizovao sa strane SUF-a je implementiran poseban protokol (API) koji omogućava da se faktura pošalje direktno iz BizniSoft-a (ili bilo kog drugog softvera). U BizniSoft-u će biti implementirane procedure koje će automatski slati sve fakture korišćenjem ovog API-a. Prednost je ta što će ovaj način biti besplatan a mana je to što time neće biti dostupne dodatne usluge koje pružaju informacioni posrednici.
 4. Zakonodavac je predvideo da usluge slanja, primanja i čuvanja fakture mogu da pružaju i tzv."informacioni posrednici". U BizniSoft-u će biti omogućeno automatsko slanje faktura preko određenog broja informacionih posrednika. Mi smo već postigli dogovore i implementirali protokol za neke informacione posrednike (DOCLOOP-MojEračun) a sa nekima smo u fazi implementacije (Paragraf-Kancelarko, 04.12.2021: Inception-ePismonoša). Implementiraćemo i za ostale kada i ako se javi potreba. Prednost korišćenja informacionih posrednika se ogleda u dodatnim uslugama koje će informacioni posrednici da pružaju: podrška i pomoć koja će sigurno biti na višem nivou nego na "državnom" SUF-u, briga o prosleđenim fakturama, provera validnosti email adresa i slično ... za detalje ćete morati da se obratite konkretnom informacionim posredniku. Mana ovog sistema je što je komercijalnog karaktera - informacioni posrednici tu svoju uslugu naplaćuju.

Pitanje: Kolika je cena usluga informacionog posrednika?

Odgovor: Koliko je nama poznato, cene se trenutno kreću u rasponu od 20-35 dinara po fakturi ali te detalje će vam pružiti konkretan informacioni posrednik. Pojedini informacioni posrednici imaju tzv."pakete" koje zavise od broja mesečno poslatih faktura (MojEračun) a pojedini posrednici uključuju ovu uslugu u paketu sa svojim softverom uz određene limite (Kancelarko). Za sve posrednike smo se potrudili da korisnici BizniSoft-a budu povlašćeni u odnosu na ostale korisnike tako da, primer, korisnici BizniSoft-a imaju 20% rabata za sistem MojEračun. Nadamo se da ćemo sličan dogovor postići i sa Kancelarkom. Za sve detalje i promocije vezane za ova dva posrednika ćete biti blagovremeno obavešteni.

Pitanje (25.10.2021): Ali i dalje je nejasno šta je to što nude informacioni posrednici a ne bih baš da zovem svakog posebno?

Odgovor: Ukoliko koristite proizvode firme Paragraf u okviru paketa Kancelarko (eDelovodnik, eFakture, ePoštar) onda će vam usluge u okviru elektronske razmene dokumenta biti uključene u cenu paketa i pretpostavljamo da je podrazumevano da koristite njihov sistem. Danas smo zatražili konkretan odgovor i od firme DOOCLOOP/MojEračun i njihov odgovor vam prosleđujemo u celosti:

"Pitanje koje ste mi postavili glasilo je Zašto servis Moj-eRačun a ne državna platforma? Posrednici kao takvi moraju davati kvalitetniju i pozudaniju uslugu od državne organizacije namenjene za razmenu eDokumenata. Naš servis predstavlja naš glavni proizvod i stim u vezi trudimo se da naša usluga uvek bude pouzdana i adekvatna.
Firma broji 70 zaposlenih koji su podeljeni u 6 sektora, a svi sektori su podređeni podršci klijenata i održavanju kvaliteta usluge.
Prvi sektor koji je jako bitan jeste sektor koji se bavi obradom validnih mail adresa naših komitenata, pitate se da li je to zaista potreban sektor? Odgovor je definitivno i nedvosmisleno DA! Naime Centralna platforma uzima podatke sa APR-a među kojima se nalaze mail adrese, ali poučeni iskustvom većina adresa nije validna, kompanije su prilikom registrovanja mail adresa taj proces shvatili jako neozbiljno pa su tako ostavljali adrese na koje čak ni nemaju pristup. Zbog toga naš sektor prikupi sve validne mail adrese od komitenata naših klijenta i time osiguravamo da obaveštenje o dostavljenom računu stigne na pravu adresu. Da dobro ste čuli, ne stiže račun već obaveštenje koje u sebi nosi link kome primalac računa pristupa i prilikom prvog preuzimanja verifikuje se svojim PIB-om, time imamo celovit proces koji se odvija unutar platforme.
Nastavićemo u ovom pravcu po sektorima, sledeći jeste sektor koji se bavi dostavom samih računa. U kom smislu dostavom, pitate se? Naš sektor dostave prati statuse na portalu, i nakon određenog broja dana, ukoliko račun nije promenio status u 'dostavljeno' odnosno nije preuzet, poziva komitenta da ga obavesti da na svojoj mail adresi ima pristigli račun i da je potrebno preuzeti ga. Mi to radimo ne da bi ubrzali naplatu svojih klijenta (što jeste slučaj), već radimo to jer mi našu uslugu naplaćujemo po uspešnom računu, tj. dokumentu koji je dostavljen. Zbog toga nam je stepen uspešnosti dostave 98,2% ako uzmemo u obzir da kroz servis svakog dana prođe na hiljade računa, to je zaista visok procenat, zar ne?
Jako bitna stvar koja nas izdvaja nad konkurencijom, ali i u mnogome razlikuje od same pomenute centralne platforme jeste tehnička podrška. Volimo da je istaknemo jer zaista vredi pominjati je i hvaliti se njome. Naša firma ima dva nivoa podrške, prvi nivo pomaže pri rešavanju problema klijenata, da li je to aktivacija korisnika, slanje računa, i sve one stvari koje mogu jednog klasičnog korisnika zbuniti ili mu napraviti problem rešava naš L1 nivo. Na L2 nivou se rešavaju malo ozbiljniji problemi nastali na servisu ili kod nekog klijenta, takođe L2 tehnička podrška je konstantna, na liniji sa našim partnerima, odnosno svima onima koji imaju softversko rešenje i u okviru njega žele da implementiraju naš servis, od samog starta do kraja te implementacije na vašoj strani će biti neki od mnogobrojnih konsultanata koji će kvalitetnim savetima pomoći da kroz ceo proces prođete efikano i bez većih poteškoća. Uvek će vam proslediti ažuriranu tehničku specifikaciju ili koristan link, savet ili pak iskustvo iz prethodnih slučajeva.
Stabilnost saradnje je još jedan jako bitan faktor, u kom smislu stabilnost? Stabilnost naših API konekcija i protokola, takođe sve vrste konverzija i dorada koje će se pojaviti kao zahtev od strane Republike Srbije vršiće servis Moj-eRačun, naše partnere će kontaktirati samo ako je to neizbežno.
Da napomenemo još iskustvo koje imamo na teritoriji Hrvatske, gde naš servis postoji već duži niz godina i gde je dominantan na tržištu."

Pitanje: Šta nam vi predlažete, kog informacionog posrednika da izaberemo?

Odgovor: Vrlo je teško i nezahvalno dati jasan odgovor na ovo pitanje. Mi bi vam, za sada, predložili da sačekate da se situacija na tržištu još malo "iskristališe". U međuvremenu treba da razmislite i analizirate da li su vam usluge informacionog posrednika uopšte neophodne? Ukoliko jesu, sigurni smo da će vas kontaktirati neki od njih (ukoliko već nisu) i nuditi određene pakete i povoljnosti ukoliko potpišete ugovor što pre i u što dužem vremenskom periodu ... mi vam ne možemo dati nikakav savet u tom smislu. Ne zaboravite da puna primena ovog Zakona za privatni sektor počinje tek 01.01.2023 (Dopuna odgovora 04.12.2021: Ministarstvo finansija je najavilo odlaganje početka primene Zakona o elektronskom fakturisanju za 01.05.2022) ... možda ima dovoljno vremena da se odlučite?

Pitanje: Ali ja već početkom januara 2022 moram da pošaljem fakture za neka javna preduzeća!

Odgovor: Da li ste zaboravili na opciju 1, 2 i 3?

Pitanje: Da li ćemo imati uputstvo za sve ove novine u BizniSoft?

Odgovor: Da, detaljno uputstvo će blagovremeno biti postavljeno na našem sajtu.

Pitanje: Kada će sve ovo biti implementirano u BizniSoft.

Odgovor: Podrška za slanje i primanje faktura preko informacionog posrednika DOCLOOP je implementirana pre više meseci i već je koriste određeni broj naših klijenata. Ostali sistemi će biti implementirani do kraja novembra - sredine decembra, obzirom da se API i dalje menja i nadograđuje od strane SUF-a.

Pitanje: Da li će nadogradnja BizniSoft-a za rad po novom Zakonu o elektronskom fakturisanju dodatno koštati nas korisnike?

Odgovor: Ne.

Pitanje: Kako ću biti obavešten ako dođe do nekih promena vezano za sve napred navedeno, odnosno kada se stvari budu malo "iskristalisale"?

Odgovor: Tako što ćete ponovo posetiti ovu stranicu za nekoliko dana, a mi ćemo se truditi da istu ažuriramo čim nam nove informacije budu bile dostupne.

Pitanje: Iskreno, meni baš ništa nije jasno. Kome mogu da se obratim za dodatne informacije i/ili objašnjenja?

Odgovor: Možete nas kontaktirati na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili da postavite pitanje na našoj Facebook grupi "BizniSoft Support".