news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • SERVIS I POPRAVKE
 • ADMINISTRACIJA

GENERALNO

 • Promenjen je vizuelni izgled glavnih BizniSoft tabela (Šifarnik artikala, Šifarnik poslovnih partnera i Matična knjiga radnika). Više nije moguće podešavanje izgleda tabela (što je bilo moguće u šifarnika artikla) već program sam na osnovu unapred definisanih prioriteta prikazuje određene kolone u ovim tabelama a u skladu sa raspoloživom rezolucijom. Ubačen je novi konfiguracioni parametar 10199 – Polje zamena je prioritetno koji bi generalno morali da uključe svi korisnici koji koriste ovo polje (apoteka, prodavnica auto delova itd). Klikom na donju tabelu/Odgovarajući Tab ista se uveličava i operateru omogućava uvid i izmene ovih podataka. Ovaj tab se vraća u prethodno “minimizovano” stanje klikom na Close - X. Ubačena je i nova mogućnost prikaza svih raspoloživih polja u tabeli. Ponovni klik na ovo polje vraća tabelu u standardni prikaz:

art1-th art2-th

 • Sada je funkcija ažuriranje tekućih računa u Šifarniku poslovnih partnera pomoću web serisa NBS prebačeno u deo Elektronski servisi u desnom donjem uglu ekrana.
 • Ubačen je potpis operatera (slika potpisa) u kalkulacijama i dokumentima internih prenosa.
 • Crna Gora - Unapređena je podrška za Tremol fiskalne uređaje.
 • Crna Gora - Dorađena je štampa knjige primljenih i izdatih računa (obrasci U-RAC i I-RAC) u skladu sa novom PDV evidencijom.
 • Crna Gora - Onemogućen je (izbačen) tab „POPDV obrazac“ u PDV evidenciji obzirom da on nije potreban za crnogorsku verziju.
 • Crna Gora - Izbačene su vrste PDV prometa koje se ne koriste u Crnoj Gori a pojedine vrste PDV prometa su reimenovane u skladu sa tim.

 

PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJI - OBRAZAC POPDV

Ubačen je novi tip poslovnog partnera AP KOSOVO I METOHIJA

 • Pretraga vrste PDV prometa se vrši standardno sa „+“ numeričkoj tastaturi. Implementirana je procedura kojom program sam prilikom unosa bilo kog dokumenta pokušava da identifikuje koja je vrsta PDV prometa u pitanju i da ponudi adekvatnu. Za specifične vrste PDV prometa je ipak neophodno da operater izabere neku drugu vrstu PDV prometa.

 

popdv3-th

 • Prilikom prikaza dokumenta, u svim poljima je implementirana funkcionalnost duplog klika kojim se jasnije prikazuje koja je vrsta PDV prometa u pitanju na konkretnom dokumentu. Napomena: Ovom funkcijom nije moguće menjati vrstu PDV prometa, već se vrsta PDV prometa menja na standardni način (klikom na taster "+").

popdv4-th

 • Tab Knjiženja, koji se pojavljuje u svim BizniSoft dokumentima, sada je dorađen i implementiran je i prikaz POPDV obrasca. Ukoliko se odabere POPDV obrazac automatski će se fokusirati na konkretnu tabelu u okviru POPDV obrasca koja je od interesa za konkretnu transakciju.

popdv5-th

 • Novim Pravilnikom su izbačene posebne pozicije za PDV bez prava odbitka. Da bi smo održali ideju da klijent bira samo jednu vrstu PDV prometa (bez potrebe da ponovo bira da li ima pravo odbitka ili ne), implementirane su nove vrste PDV prometa koje počinju sa 9x i koje treba izabrati za adekvatne transakcije u kojima ne postoji pravo odbitka. Knjiženjem ovih dokumenata, vrednosti će se knjižiti na propisanu stavku opšte evidencije POPDV obrasca, ali će se iznosi evidentirati kao iznosi bez prava odbitka.

popdv6-th

 • U novom šifarniku Vrste PDV prometa sada su ubačene i vrste propisane Posebnom evidencijom - one se prilikom knjiženja knjiže na adekvatnu stavku Opšte evidencije ali je za njih naknadno omogućeno filtriranje kako bi se u potpunosti podržao Pravilnik kojim su propisane i posebne evidencije.

 

popdv7-th

 • Implementiran je prikaz i štampa novog POPDV obrasca u okviru PDV evidencije.

popdv8-th

ROBNO - TRGOVINA

 • Implementirane su nove funkcionalnosti vezane za otkup sekundarnih sirovina.
 • Omogućena je automatska štampa Internog obračuna PDV-a prilikom štampe naloga i/ili dokumenta proknjižene finansijske transakcije (nova funkcija u verziji 9) tipa: račun troška, nabavka osnovnog sredstva i prijem avansnog računa a koje imaju oznaku da se vrši interni obračun PDV.
 • Omogućena je automatska štampa internog obračuna PDV-a prilikom štampe proknjižene prijemnice/kalkulacije koja ima oznaku da se vrši interni obračun PDV-a.
 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10200 – Sekundarne sirovine – šifra dobavljača za obaveze za porez na dohodak građana. Znači: potrebno je da se u šifarniku poslovnih partnera otvori novi partner (koji nije u sistemu PDV-a) i da se njemu dodeli konto obaveze za porez (4890 ?) kao i da se ta konkretna šifra novounetog poslovnog partnera dodeli parametru 10200.
 • Implementirana je nova funkcija Sekundarne sirovine – eksterni trošak u meniju Obrada dokumenta u gornjem desnom uglu ekrana, u formi prijema robe/kalkulacije. Startovanjem ove funkcije automatske se dodaje eksterni trošak u delu specifikacije eksternih troškova, konsultovajući parametar 10200 i to po utvrđenom obrascu za obračunavanje poreza za otkup sekundarnih sirovina od fizičkih lica pri čemu se konkretni procenti čitaju sa šifre 607 iz šifarnika za isplatu lica van radnog odnosa (Prihod od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina 20% normiranih troškova) i ta vrednost se automatski srazmerno raspoređuje po stavkama.

sek sirov1-th sek sirov2-th sek sirov3-th

 • U funkciji Otkupa poljoprivrednih proizvoda dodata je tab Evidencija ambalaže sa specifikacijom vraćene ambalaže. Ova specifikacija se sada standardno štampa na otkupnom listu.

otkuppp-th

 • Ubačena nova opcija - Checkbox Nefakturisano u specifikaciji eksternog troška kojom je omogućeno da se i specificirani eksterni troškovi tretiraju kao nefakturisana dokumenta.

nefak-th

 

FINANSIJSKA OPERATIVA

Omogućeno menjanje ponuđenih iznosa za kompenzaciju pre same štampe kompenzacije.

kompenz-th

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Funkcionalnost automatskog formiranja naloga glavne knjige (i knjiženja u PDV evidenciju) je sada potpuno redizajnirana. Ove funkcije su dobile novi naziv Finansijske transakcije i sada se otvaraju kao nova funkcija. Mogu se naći i kao odvojeni podsistem u okviru modula finansijskog poslovanja. Implementirani su standardni tabovi: Knjiženja i Vezna dokumenta u svim finansijskim transakcijama.

finans transakc-th finans transakc1-th

 • Implementirana je nova opcija Checkbox - Posebna stopa u funkciji elektronskih dopuna.

el-dopuna-th

 • Dodat je novi konfiguracioni parametar 10201 - Usluge se knjiže i na klasu 9 kojim klijent može da modifikuje sistem automatskog knjiženja prihoda od usluga tako što će biti dodata još dva stava 9030/9861. Knjiženje usluga na ovaj način je odrađeno za izlaznu fakturu, knjiženje KASA prometa kao i za knjiženje funkcije obrade dnevnih pazara.

 

SERVIS I POPRAVKE

 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10192 – Omogući prijem robe bez provere serijskog broja.
 • Ubrzan je rad svih servisnih transakcija
 • U funkciji Pregled servisnih naloga omogućena je pretraga po kupcu klikom na „+“ u polju Kupac pri vrhu ekrana. Omogućena je i standardna univerzalna pretraga korišćenjem prečice CTRL + F.

servis1-th

 • Preuzimanje servisnog naloga – sada se prikazuju svi servisni nalozi koji su u statusu Potvrđen bez obzira u kom objektu su primljeni. Ovim je omogućeno serviseru da ima uvid u primljene servisne naloge u svim objektima. Da bi izvršio preuzimanje servisnog naloga na obradu – neophodno je da promeni objekat u aktuelni.

servis2-th

 • Omogućen je unos napomene u funkciji Obrada servisnog naloga kao i u funkciji Izdavanje robe kupcu. Moguće je uneti više napomena i sve će se u pregledima prikazivati hronološki. Prethodna napomena je reimenovana u „Napomena za štampu“ i ista se štampa prilikom izdavanja robe kupcu.

servis3-th

 • Dorađena je štampa servisne otpremnice kako bi se ispravno odštampala napomena
 • Dodata napomena u pregledu promena servisnog naloga
 • Modifikovani su i ubrzani pojedini pregledi

 

ADMINISTRACIJA

 • Nova poslovna godina – Prenos opštih podataka - Sada program pita da li želite da se opšti podaci prenose u novu poslovnu godinu ili u drugu (novu - bez podataka) firmu za aktuelnu poslovnu godinu. Ova funkcionalnost je interesantna u uslovima kada se zatvara/otvara nova firma koja je naslednik prethodne.
 • Nova poslovna godina – Prenos robnog za objekat - Sada program pita da li želite da se početno stanje prenese u novu poslovnu godinu ili u drugu (novu - bez podataka) firmu za aktuelnu poslovnu godinu i aktuelni objekat.  Ova funkcionalnost je interesantna u uslovima kada se zatvara/otvara nova firma koja je naslednik prethodne.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs