news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama verzije, u najvećoj meri unapređene su funkcije u sledećim modulima:

GENERALNO

BizniSoft Notifikacije predstavljaju sistem primanja i slanja kratkih obaveštenja operaterima BizniSoft-a. Notifikacije se prikazuju u donjem desnom uglu glavnog prozora programa sa brojem nepročitanih poruka i služe kao sistem kojim jedan operater može poslati poruku(e) drugom operateru i prati da li je konkretan operater – primalac obaveštenja tu poruku video i pročitao.

BizniSoft notifikacije Glavni ekran

Da bi se ove funkcionalnosti aktivirale neophodno je da se prilikom instalacije nove verzije na serveru osim opcije Klijent, čekira i opcija Dopuna baze podataka. Instalaciona procedura će javiti poruku „Vi već koristite najnoviju verziju ...“ ali istu treba ignorisati i ukoliko je prikazana to u praksi znači da je nadogradnja servera izvršena uspešno. Odmah na početku je bitno napomenuti da notifikacije namerno nisu zamišljene da budu dvosmerne – na njih se ne može odgovoriti. Prilikom startovanja programa, prikazuju se sva obaveštenja koja nisu pročitana (poslata i viđena) i dokle god se ne klikne na Pročitano obaveštenje će se prikazivati.

Notifikacije - Tabovi

 • Nova obaveštenja - Prikazuju se sva obaveštenja koja nisu pročitana
 • Pregled svih - U ovom delu operater može videti pregled svih obaveštenja koje je primio i njihove statuse i detalje kao i pregled svih obaveštenja koje je poslao i njihove statuse i detalje.
 • Pošalji obaveštenje - kroz ovaj Tab je omogućemo da oprater pošalje notifikaciju (obaveštenje) drugom BizniSoft operateru. U gornjem delu se prikazuju BizniSoft operateri iz šifarnika. Ovo je praktično pregled nalik na Facebook kojim se vidi da li je operater aktivan (trenutno radi u BizniSoft-u), za koju šifru firme radi (broj pored statusa) i u kom se objektu firme nalazi (podatak u zagradi).

Ukoliko su operateru uskraćena ovlašćenja za pristup firmama, operater samim tim nema mogućnost slanja i pregleda notifikacija i pregleda drugih firmi u notifikacijama.

Prošireno korisničko uputstvo vezano za BizniSoft notifikacije sa dodatnim pojašnjenjima dostupno je na ovom linku.

U poslednjim izmenama u verziji prečica - hotkey za digitron (kalkulator) je promenjena na Alt+k (ili Alt+K).

U okviru poslednjih izmena u verziji, implementirana je podrška za rad Turističkih agencija. Detaljno korisničko uputstvo sa opisom ovih funkcionalnosti dostupno je na ovom linku.

OPŠTI ŠIFARNICI

U šifarniku Poslovnih partnera, u okviru taba Osnovni podaci dodata je kolona Adresa za prijem pošte i namenjena je štampi labela poslovnih partnera sa adresom za prijem pošte:

Budući da postoje firme sa 30 i više dodeljenih atributa nekom artiklu koji su često identični sa atributima nekih drugih artikala. Kako bismo izbegli suvišne procedure vezane za dodeljivanje atributa, uvedena je mogućnost preuzimanja odnosno kopiranja atributa artikala nekog drugog (prethodno definisanog) artikla, klikom na Obrada dokumenta - Preuzmi atribute:

Šifarnik artikala - Kopiraj artibute Šifarnik artikala - Nalepi atribute

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U okviru poslednjih izmena u verziji su između ostalog dodatno unapređene funkcionalnost obrade izvoda u elektronskom formatu:

 • U funkciji Obrada uvezenog izvoda, kroz tab Izvodi, nalozi su sada grupisani po firmi/broju računa
 • U funkciji Obrada uvezenog izvoda, u okviru tab-a Izvodi dodato je novo polje Status sa predviđenim vrednostima
 • Dorađena je sama funkcionalnost obrade XML fajla koja sada ignoriše specificirane iznose u zaglavlju (problem sa minusnim stanjima izvoda Unicredit banke i situacija u kojoj se nije knjižio konto 2410 …)
 • U funkciji Pravila za automatsko knjiženje omogućeno je definisanje pravila za šifru plaćanja 0, čime je moguće za ovu šifru definisati konto 5530 a to je čest slučaj u nekim situacijama kada u samom fajlu za transakcije platnog prometa ne postoji definisana šifra plaćanja

ADMINISTRACIJA

Sada je procedura arhiviranja podataka malo dorađena u skladu sa evidentiranim problemom velike arhive baze “biznisoftbinaries” u uslovima kada je uključen parametar 10223 – Omogući evidenciju poslatih mail-ova. Obzirom da se u ovim slučajevima u bazi “biznisoftbinaries” skladište i PDF dokumenti koji se šalju integrisanim mail klijentom – ova baza može vremenom prilično narasti (tačnije tabela “emaillogs”). U tom smislu sada se arhiviranje vrši na sledeći način:

 • Tekući klijent – tekuća godina – arhivira se samo baza za tekućeg klijenta i za tekuću godinu – u okviru ove opcije ništa nije menjano
 • Tekuća godina – svi klijenti – ovo je menjano – arhiviraju se podaci za tekuću godinu za sve klijente, zatim osnovna “opp” baza i baza “biznisoftbinaries” ali bez tabele poslatih mail-ova (koja može biti velika)
 • Svi podaci – ovo arhivira sve podatke, uključujući i bazu “biznisoftbinaries” i tabelu “emaillogs”
 • Osnovna (opp) baza” – arhivira samo OPP bazu – ni ovde ništa nije menjano
 • Baza dokumenata i slika – arhivira samo bazu “biznisoftbinaries” uključujući tabelu “emaillogs”

U BizniSoft konfiguratoru, postavljen je nov parametar 10288 - Prikaži prosečnu nabavnu cenu u šifarniku artikala kojim možete prikazati prosečnu umesto zadnje nabavne cene u šifarniku artikla.

Implementiran je parametar 10289 - Ovlašćeno lice na fakturi kojim se može postaviti Ovlašćeno lice za štampu na fakturama kroz BizniSoft konfigurator. Preporuka je da se ovaj parametar definiše na nivou klijenta – firme (neophodno za knjigovodstvene agencije). Ukoliko je ovaj parametar postavljen podaci koji su definisani u šifarniku operatera će biti ignorisani, podrazumevani će se smatrati podešavanje dodeljeno kroz konfigurator:

Konfiguracioni parametar ovlašćeno lice Ovlašćeno lice - Štampa izveštaja

U okviru funkcije Šifarnik operatera, dodat je nov tab Ovlašćenja po objektima kroz koji je moguće ograničiti operateru pristup pojedinim objektima:

Administracija - Ovlašćenja po objektima

Uveden je nov konfiguracioni parametar 20038 – Ograniči arhiviranje na tekućeg klijenta i godinu, koji ograničava operaterima da vrše arhiviranje bilo čega osim tekuće firme.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs