news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT POS
 • ADMINISTRACIJA

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, unapređeno sledeće:

GENERALNO

Osnovni ekran – izbačeni su tasteri koji se odnose na Touch interfejs i sada je ovaj interfejs omogućen samo dugmetom Touch u zaglavlju BizniSoft-a. Ovde treba napomenuti da je (sada izbačena) taster - ikonica Klasičan interfejs koji je služio (praktično samo) u uslovima kada klijent slučajno ili namerno isključi desni tab u kom se nalazi Biznisoft planer. Obzirom da se Touch interfejs uopšte ne koristi, kada se klikne na Touch dugme u zaglavlju, prvo se proverava da li je ovaj tab prisutan i ukoliko nije, startuje se procedura koja vraća na klasičan interfejs, ukoliko jeste, aktivira se Touch interfejs.
Praktično, ukoliko se operateru izgubio desni tab gde je pozicioniran planer (zadaci i funkcija "Za štampu") potrebno je da klikne na dugme Touch u zaglavlju.

Touch Interfejs

Osnovni ekran – ubačeno je novo dugme Pregled poslovanja firme. Standardno se kod ove funkcije prikazuju 10 grafikona ali je jako važno obratiti pažnju da klijent može sam da redizajnira i prilagodi ovaj pregled kako želi, tako što dodaje ili izbacuje preglede kao i što menja njihov raspored na ekranu. Videćete da postoje 12 grafikona od kojih se 2 standardno ne prikazuju već klijent sam može da ih odabere ukoliko su mu interesantna, kao što može i da ukloni one koji mu nisu interesantni.

Generalno - Pregled poslovanja firme

U tom kontekstu obratite pažnju na funkcije Prikaži pre, Prikaži posle, Ukloni sve i Prikaži sve (vraća postavku na početna podešavanja) a koje se pojavljuju klikom na dugme Uredi preglede u donjem levom uglu ove forme kao i opis funkcionalnosti ovih pregleda – ekranski primeri u nastavku. Sve ove postavke se automatski snimaju kao podrazumevane za operatera.

Generalno - Pregled poslovanja firme

Generalno - Pregled poslovanja firme

Opis funkcionalnosti konkretnog grafikona:

 1. U skladu sa preambulom članka Izbor vrste prikaza – omogućen je samo u okviru grafikona Odnos prihoda i rashoda. Stavke 2, 3, 4, 5 i 6 su standardne za sve aktuelne i buduće preglede.
 2. Promena vrste grafikona
 3. Promeni tip prikaza - Tabelarni pregled podataka grafikona
 4. Osvežavanje vrednosti podataka grafikona (i tabele)
 5. Prikaz grafikona/tabele u novom tab-u
 6. Zatvaranje pregleda (i automatsko podrazumevanje da taj pregled neće više standardno da se prikazuje–operater ga može vratiti po prethodnom uputstvu klikom na polje Prikaži sve.

Pregled poslovanja firme - Opis funkcionalnosti

Takođe je bitno napomenuti da u skladu sa trendom koji je počeo sa implementacijom naprednih izveštaja iz robnog i finansijskog, i većina ovih grafikona uzima za period poslednjih 12 meseci a ne samo aktuelnu godinu! 

Dugme Osveži u donjem desnom delu forme ima dve funkcije: ukoliko se veličina forme nije menjala onda osvežava sve preglede novim podacima, a ukoliko se veličina forme promenila svi pregledi se ponovo repozicioniraju i osvežavaju.

Napomena za preglede Dospele obaveze i potraživanja i Stanje novčanih sredstava. Iz tehničkih razloga, ovi pregledi se prikazuju samo kada postoje promene za odgovarajuće entitete (knjigovodstvene račune) u bar 15 različitih dana, što praktično znači da ukoliko se na nekoj maloj “demo” bazi ovi pregledi ne prikažu – ne brinite, prikazaće se kada bude postojalo više realnog prometa.

Budući da podaci u ovim pregledima mogu da budu "osetljivi" i da budu u domenu "poslovne tajne" implementiran je konfiguracioni parametar 20030 - Omogući prikaz pregleda poslovanja kojim je moguće da za konkretni entitet (operatera, firmu, radnu stanicu) ovaj pregled bude onemogućen odnosno omogućen.

Uveden je nov Hotkey F4 – Štampaj.
Nakon obrade Izlaznih faktura, Kalklulacija itd klikom na taster F4, korisnik automatski dobija preview za štampu, i time se "ubrzava" proces štampe umesto standardnog postupka preko klika na polje "Štampaj" u dnu ekrana.

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, promenjen način prikaza šifarnika artikla. U dosadašnjim verzijama, ulaskom u šifarnik artikla nisu se prikazivali aktuelni podaci (količine i cene kao i novi artikli) već su se prikazivali podaci od zadnjeg  "osvežavanja" ovih podataka pritiskom na taster F9. Ovo je ovako odrađeno kako bi se šifarnik artikala trenutno prikazao i time dobilo malo na brzini. Iako smo se i mi i naši klijenti navikli na ovakav način funkcionisanja šifarnika artikla, smatramo da to ipak predstavlja veliki nedostatak i to je sada promenjeno pa ovaj šifarnik (kao i svi ostali u BizniSoft-u) uvek prikazuje aktuelne podatke. Nastojali smo da se ovo "osvežavanje podataka" sprovede u pozadini i da to klijent praktično i ne primeti.
Ova funkcionalnost je onemogućena u uslovima kada se koristi VPN konekcija kako bi se smanjila komunikacija sa serverom.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementiran novi konfiguracioni parametar pod brojem 10198 - "Račun nije račun otpremnica je podrazumevana" pa je možete uključiti ukoliko želite, time će podrazumevano podešavanje nuditi samo opciju Račun.

Analogno šifarniku poslovnih partnera, ukoliko u okviru taba Promet u objektu kliknemo na neku od kalkulacija, duplim klikom dobijamo prikaz dokumenta:

Promet u objektu - Dupli klik za prikaz dokumenta

OBRAČUN ZARADA

Uveden je novi konfiguracioni parametar 10195 - Subota je radni dan. Ovaj parametar se konsultuje kod obračuna fonda časova po mesecima kao i kod obračuna časova za radnike koji nisu radili ceo mesec u skladu sa datum početka zasnivanja i datumom kraja zasnivanja radnog odnosa u matičnoj knjizi radnika.

Prilikom obračuna zarade funkcijom OBRADI SVE, uzima se u obzir datum zaposlenja/prestanka i u skladu sa parametrom 10195 i prethodnim procedurama, podaci se računaju proporcionalno standardnom nalogu za obračun.

Implmentiran je parametar 10196 - Prosečna satnina sa minulim radom kojim se omogućava automatski izbor načina obračuna prosečne satnine.

Prilikom obračuna zarade za zaposlenog, automatski se računa prosečna satnina na osnovu parametra 10196.

Dodata su polja Datum OD i Datum DO u Evidenciji radnog vremena. Ovo su opciona polja. Ova polja služe kako bi se na osnovu eventualno unete njihove vrednosti automatski obračunao broj časova a na osnovu fonda časova po mesecima.

Evidencija radnog vremena - Specifikacija za radnika

Prilikom formiranja Evidencije radnog vremena na osnovu standardnog naloga za obračun, automatski se popunjava i polje IZNOS na osnovu eventualno specificiranog ugovorenog iznosa zarade. Ovde se konsultuju šifre 100 i 150 iz standardnog naloga za obračun.

Prilikom formiranja Evidencije radnog vremena, konsultuju se i datumi zasnivanja i raskidanja radnog odnosa iz Matične knjige radnika.

Polje Zarada-1 u formi Obračuna zarada je prošireno na 4 decimale:

Iznos zarade za koeficijent

U delu obračuna za Isplatu licima van radnog odnosa omogućeno je više isplata pod istim datumom.

Omogućeno je kopiranje obračuna u delu Isplate licima van radnog odnosa. Za razliku od kopiranja redovnog obračuna, ovde nije potrebno da novi obračun bude otvoren, već će se novi obračun kreirati na osnovu selektovanog.

Isplata licima van radnog odnosa

Implementirana je funkcija Vrati SVE u Obračunu ostalih ličnih primanja.

Obračun ostalih ličnih primanja

U donjem delu forme Matična knjiga radnika - Ugovoreni iznosi zarada, omogućeno je definisanje ugovorenog iznosa ostalih ličnih primanja po vrsti primanja. Ovi iznosi se nude u funkciji Obračuna ostalih ličnih primanja:

Matična knjiga radnika - Ugovoreni iznosi zarade - Ostala lična primanja

POS / ADMINISTRACIJA

U okviru poslednjih izmena u verziji, implementiran novi konfiguracioni parametar 10197 – Unos količina identičan fiskalnim kasama, kojim se omogućava da se količine u POS-u unose identično kao na fiskalnim kasama: u polju barkod se unosi prvo količina, zatim pritisne " * " pa skenira barkod. Naravno, ovo je moguće samo ukoliko je uključen i parametar 10030 – Barkod čitač je podrazumevan.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs