news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • ADMINISTRACIJA

U poslednjim imenama u verziji je potpuno redizajniran izgled ekrana u funkciji Arhiviranje/Restore podataka, unapređena je specifikacija eksternih troškova Uvozne kalkulacije a uvedeni su i brojni konfiguracioni parametri:

GENERALNO

Prethodna forma Backupa zamenjena je potupno novim izgledom ekrana. U modulu Administracija u funkciji Arhiviranje/Restore podataka, jednostavnim čekiranjem određene baze (ili više baza), zatim klikom na polje Izaberi putanju i izborom odgovarajućeg direktorijuma, sačuvaćete podatke na efikasniji i brži način. Postupak čuvanja na eksternom HDD ili USB-u, funkcioniše po istom principu - selektujte odgovarajuće baze, kliknite zatim na simol pri vrhu ekrana Postavi putanju, izaberite odgovarajuću lokaciju i kliknite na polje Arhiviraj. Detaljno korisničko uputstvo sa opisom postupka arhiviranja i vraćanja podataka, dostupno je na ovom linku.

Lokacija foldera za arhiviranje

OPŠTI ŠIFARNICI

Uvedena je mogućnost pretrage kontnog plana pomoću tastera + u koloni Račun u Šifarniku poslovnih partnera:

Modul Opšti šifarnici dobio je novu tabelu Šifarnik oznaka naloga glavne knjige koja pruža mogućnost korisniku da definiše oznake ručno unetih naloga u finansijskom:

Opšti šifarnici - Šifarnik oznaka naloga glavne knjige

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Proširen je šifarnik artikla za još jedno polje pod nazivom Eko taksa u kome se može uneti vrednost EKO takse po komadu za konkretan artikal (kao obavezna prilikom uvoza nekih artikala):

Podaci o artiklu - Eko taksa

Izbačena je kolona – checkbox Carina u specifikaciji eksternih troškova uvozne kalkulacije.

U specifikaciji eksternih troškova je novo polje EKO taksa u kojoj je zbir vrednosti EKO takse po svim stavkama kalkulacije (definisana EKO taksa iz šifarnika * količina). Ovo polje se ne vidi ukoliko bar na jednom artiklu nije definisana EKO taksa:

Uvozna kalkulacija - Specifikacija eksternih troškova

Uvedena je nova kolona Način raspodele u specifikaciji eksternih troškova kalkulacije i svih nasleđenih dokumenata (uključujući i uvoznu kalkulaciju). Ovo polje može imati jednu od 5 vrednosti:

 • Po vrednosti stavke – eksterni troškovi se raspoređuju srazmerno vrednosti stavke kalkulacije – ovo je podrazumevani sistem raspodele
 • Po carinskoj stopi – eksterni troškovi se raspoređuju po definisanoj/unetoj carisnskoj stopi na uvoznoj kalkulaciji – zamena za prethodno polje carina
 • Po težini artikla – eksterni troškovi se raspoređuju srazmerno definisanoj težini artikla u šifarniku artikla
 • Po zapremini – eksterni troškovi se raspoređuju srazmerno definisanoj zapremini u šifarniku artikla
 • Po EKO taksi – eksterni troškovi se raspoređuju srazmerno unetim EKO taksama. Naravno, u ovom slučaju je neophodno da se prethodno otvori partner u šifarniku poslovnih partnera pod nazivom (na primer) Obaveze za EKO taksu i dodeli mu se odgovarajući konto. Prikazana EKO taksa ovde služi da bi operater znao koji iznos EKO takse treba da unese na konkretnoj stavci:

Kolona Način raspodele

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Na zahtev brojnih korisnika, implementirana je funkcionalnost definisanja oznake ručno unetih naloga glavne knjige. Ovo u praksi znači da je moguće definisati oznake od minimum 3 slovna karaktera u tabeli Šifarnik oznaka naloga glavne knjige u modulu Opšti šifarnici. Pod pretpostavkom da postoji bar jedan slog u ovoj tabeli program će pritiskom na taster + u koloni Broj naloga konsultovati pomenuti šifarnik i dodeliti sledeći broj naloga za tu oznaku:

Obrada naloga za glavnu knjigu - unos definisane oznake Obrada naloga za glavnu knjigu - Ostali nalozi

Ukoliko se ne unese ni jedan slog u novoj tabeli Šifarnik oznaka naloga glavne knjige – program funkcioniše kao i do sada.

FINANSIJSKA OPERATIVA

U poslednjim izmenama u verziji dodat je novi checkbox u formi Izvoda otvorenih stavki IOS-a, Period datuma dokumenta koji konsultuje period datuma dokumenta.

ADMINISTRACIJA

Uveden je parametar 10375 - Onemogući fakturisanje sa dospelim dugovanjem. Ovaj parametar onemogućuje fakturisanje u uslovima kada kupac ima dospelo dugovanje.

Po uzoru na konfiguracioni parametar kojim se onemogućuje unos istog artikla u dokumentima izlaza, uveden je konfiguracioni parametar 10378 – Onemogući unos istog artikla u dokumentima ulaza.

Implmentiran je parametar 10377 – Artikle sa PDV stopom S0 knjiži na POPDV ID 11.9 prilikom fakturisanja. Ukoliko je ovaj parametar aktivan program će prilikom izrade fakture automatski ponuditi i upisati POPDV ID 11.9 za artikle sa PDV stopom S0. Takođe, ovaj parametar će se konsultovati i prilikom knjiženja KASA prometa na isti način.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs