news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO - 4 stavke ...
 • OPŠTI ŠIFARNICI - 7 stavki ...
 • ROBNO - TRGOVINA - 7 stavki ...
 • FINANSIJSKA OPERATIVA - 2 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 9 stavki ...
 • OBRAČUN ZARADA - 4 stavke ...
 • PROIZVODNJA -3 stavke ...
 • BIZNISOFT-POS - 1 stavka ...
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI - 2 stavke ...
 • MOJA FIRMA - konfigurator - 1 stavka ...
 • ADMINISTRACIJA - 4 stavke ... 

GENERALNO

Ispravljen je bag koji je onemogućavao promenu fonta menija "Omiljene funkcije" u skladu sa fontom u ostalim menijima.
- Omogućen je eksport starih gridova (obračun zarada, osnovna sredstva ...) u Excel klikom na adekvatno dugme u zaglavlju BizniSoft-a. Ovaj eksport ima identičan efekat kao i eksport klasičnih Grid-ova.

export grid tumb

Ubačen je naziv operatera na glavnom tabu BizniSoft-a, tile: "Prikaz dokumenata aktivnog operater".

operater tumb 

Ispravljeno brzo knjiženje kada firma nije u sistemu PDV-a.

ROBNO - TRGOVINA

Nivelacija cena - Ispravljen je problem sa automatskom nivelacijom koji je dovodio do toga da se ne niveliše zadnja šifra koja zadovoljava kriterijum automatske nivelacije (nivelacija za poresku stopu i/ili grupu).

Izveštaj iz robnog knjigovodstva - Dorađen je izveštaj stanja zaliha koji nije prikazivao artikle koji nikad nisu imali ulaz u poslovnoj godini, niti ih je bilo na početnom stanju, ali su imali izlaz ili povraćaj kupca.
- Izlazna faktura / Interni račun - Omogućen je prikaz transportnog pakovanja kod formi izlaznih i internih računa. 

tpakovanje tumb  tpakovanje1 tumb

Izdavanje robe - Izlaz robe akcijski rabat - Ispravljena je štampa fakture sa akcijskim rabatom tako da je sada broj fakture "FA" umesto "RN".

Interni prenosi - Ispravljen interni račun kada se vodi po propisanim tabelama razlike u ceni u smislu da tada ne postavlja pitanje da li se prihvata cena iz objekta 2.

Kreiranje fakture na osnovu profakture - Ubačena nova opcija za izbor da li se prenose valute plaćanja i napomena kod kreiranja fakture na osnovu profakture.

formfakt tumb

Izveštaj po specifičnim poslovima - Izveštaji Agenciji za duvan - Dorađena je forma ažuriranja sopstvenih duvanskih proizvoda tako da u EDIT modu prikazuje šifru, naziv i jedinicu mere.

novo icon 4Narudžbine i trebovanja - Podsistem trebovanja i narudžbina realizovan je kao posebni deo rebno-trgovinskog poslovanja BizniSoft-a. Sve tri funkcije ovog podsistema su veoma usko povezane (trebovanjem robe se rezervišu količine iz ostalih objekata firme i/ili automatski formira narudžbina dobavljaču odakle se nakon toga može automatski formirati kalkulacija i slično …). Trebovanje robe sa aspekta BizniSoft-a predstavlja evidenciju potreba jednog objekta. Jedna od početnih i glavnih funkcija modula trebovanja robe je ideja da sistem automatski “proceni” da li se konkretni artikal trebuje iz nekog objekta firme (u tom slučaju će se kasnije rezervisati roba iz tog objekta) ili se artkal naručuje od nekog dobavljača i kog (u tom slučaju će se kasnije formirati narudžbina dobavljačima i pratiti njena realizacija). Sličan princip je primenjen i kod narudžbina kupaca gde se može pratiti naručene, trebovane, rezervisane i realizovane količine. Na osnovu narudžbina kupaca se automatski može kreirati trebovanje (ukoliko je potrebno), roba se automatski rezerviše i može se kreirati faktura kupcu. Detaljnije uputstvo podsistema trebovanja i narudžbina će biti postavljeno na našem sajtu.

treb tumb  treb1 thumb  treb2 thumb  treb3 thumb

FINANSIJSKA OPERATIVA

Kontni plan - Omogućeno je da se devizni konto u kontnom planu označi da se ne zatvara po veznom dokumentu, što je u nekim slučajevima potrebno kod prenosa stanja deviznih računa u narednu godinu.

Omogućen je prenos razgraničenih PDV evidencija u novu poslovnu godinu. Neophodno je otvoriti sva konta finansijske operative, kao i konta razgraničenog PDV-a da se u kontnom planu zatvaraju po veznom dokumentu.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Sklonjena je poruka koja je onemogućila knjiženje.

Zatvaranje stavki glavne knjige - Sada se za datum naloga kod zatvaranja stavki uzima “Datum DO” iz zaglavlja BizniSoft-a.

Storniranje naloga glavne knjige - Takođe konsultuje DATUMDO definisan u zaglavlju BizniSoft-a. 

Pregled knjiženja glavne knjige -  Ubačene su kolone duguje i potražuje u valuti a na dnu kolana njihove sume. Ubačena je i kolona šifra valute.

Zatvaranje stavki glavne knjige - Dorađena je funkcija formiranja ZST naloga. Sada u meniju postoji posebna stavka „Zatvaranje avansa“. Postupak je u principu isti ... odabere se više stavki za zatvaranje koristeći taster SHIFT u kojima se selektuje više avansa i faktura vezano za jedan ugovor i klikne se na „Zatvaranje stavki nalogom“. Prethodno je potrebno da bude čekirana opcija „Zbirni iznosi“. Ovde je takođe modifikovana procedura formiranja ZST naloga tako da sada uzima tekući datum, tj. datum definisan u zaglavlju BizniSoft-a.

zatavans tumb

Ubačena je provera kod svih transakcija gde mogu da se asociraju avansni računi da li postoji neki nezatvoreni avans (sa ili bez avansnog računa) za konkretnog poslovnog partnera i na konkretan datum.

naloggk tumb

Obrada naloga za glavnu knjigu - U funkciji Obrade naloga za glavnu knjigu, sekcija “Formiranje naloga”, opcija “Nabavka osnovnog sredstava”, sada ima checkbox “Nabavka sitnog inventara” u kom sluačju se u polje “Konto OS” ubacuje konto troška na koji se knjiži sitan inventar.

sitinventar tumb

Obrada izvoda u elektronskom formatu - Ubačeno je novo polj „KEPU OBJ“ u formi obrade izvoda u elektronskom formatu. Vrednost ovog polja se prilikom formiranj prenosi u nalog glavne knjige.

Dorađen statistički aneks.

OBRAČUN ZARADA

Obrazac PPP-PD - Dodat PPP PD van radnog odnosa.

Dorađene su funkcije vezane za PPP-PD obrazac.

ppppd tumb 

Obrasci za javna preduzeća - Ubačene su najnovije izmene za plate vezano za izveštavanje javnih preduzeća. Ovde su odrađeni izveštaji 1, 2 i 5.

plate jp tumb

novo icon 4Sada jednim klikom možete na osnovu standardnog obračuna odraditi obračun za SVE AKTIVNE RADNIKE. Isto tako jednim klikom možete vratiti iz konfirmisanih i obrisati SVE OBRAČUNE ZA RADNIKE za izabrani obračun.

obraczar tumb

BIZNISOFT-POS

Dovršen je izveštaj po smenama u BizniSoft POS-u.

smene tumb 

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Otkup poljoprivrednih proizvoda - Dorađen izveštaj "Pregled otpreme i obračun".

Obrada mesa po kategorijama - Dorađena je funkcija obrade mesa po kategorijama, omogućena  je promena datuma.

MOJA FIRMA

Konfigurator
- Implementirana podrška za HCP kasu za teritoriju Crne Gore - XML fajlovi.
- Dodata je opcija unosa više artikala sa istim barkodom koja je neophodna samo u specifičnim situacijama, tj. kada kupac od nas zahteva da za više artikla koji su kod nas različiti imamo isti barkod.

barkod tumb 

ADMINISTRACIJA

Nova poslovna godina
- Podaci za knjige razgraničenih izlaznih i primljenih računa se u novu godinu prenose kada se startuje opcija "Prenos finanasijskog knjigovodstva" (može da se pusti više puta – po potrebi). Uslov da bi se podaci iz ovih evidencija uspešno preneli je da se sva konta iz tabele računa finansijske operative kao i konta razgraničenog PDV-a (287270, 287271, 479470, 479471) u kontnom planu definišu da se zatvaraju po veznom dokumentu.

Šifarnik operatera - Ubačeno je novo ovlašćenje u šifarniku operatera kojim pojedinim operaterima može da se onemogući ažuriranje/menjanje šifarnika artikla. 

adm sifoper tumb

novo icon 4 Uvoz / Izvoz podataka - Ubačena podrška za Eksport i Import podataka XLS fajlova.

admin xls tumb

Arhiviraje podataka - Sada je moguće uraditi vraćanje - "Restore" podataka u bazu čija šifra firme nije ista kao šifra firme koju smo arhivirali. (Bazu opp12014 možemo vratiti u bazu 772014)

backup tumb

OPŠTI ŠIFARNICI

Šifarnik poslovnih partnera - Na kartici podaci o partneru - promet partnera, dodate su kolone duguje i potražuje u valuti kao i kolona šifra valute.
-  Dorađena je napredna pretraga poslovnih partnera (F8).

Šifarnik artikala - Omogućen je unos u odgovarajuće šifarnike klikom na „+“ u ostalim podacima u šifarniku artikla na odgovarajućim poljima (mesto troška, nosioc, konto).

mestotr tumb

Ubačeno polje "Mobile Sort" u šifarniku artikla i atributa koje će da služi za android aplikaciju kao prioritet prikaza.

Dodata je mogućnost filtriranja artikla samo za robu.

artroba tumb

Propisani šifarnici - Tabela poreskih stopa - Dodata je mogućnost da se unese/ažurira D1 stopa u tabeli PDV stopa i ona predstavlja procenat poreza na dobit, trenutno se popunjava sa 15%.

Propisani šifarnici - Omogućena izmena i ažuriranje propisanog šifarnika banaka.

Matična knjiga radnika - Dodato novo polje u matičnim podacima - Šifra opštine koje je neophodno za PPP PD obrazac.

PROIZVODNJA

Sada možete izabrati više stavki iz slobodnih naloga kao i iz naloga asociranih grupnom nalogu koristeći kombinacije: Shift + click, CTRL + click, CTRL + a itd i jednim klikom na dugme „Dodaj grupnom nalogu“ ili „Izbriši iz grupnog naloga“ da odradite željenu operaciju.

proizv tumb 

Radni nalog - Ubačeno je upozoronje ukoliko ne postoji receptura prilikom formiranja radnog naloga.

Grupni nalog - Dodata je funkcionalnost koja omogućava da automatski odaberete zamenu artikla ukoliko istog po recepturi nema na stanju u dovoljnoj količini. Sada se uvek prilikom formiranja izdatnice repromaterijala po receturi prikazuje prozor u kome možete klikom na dugme „Zamena“ za odgovarajuću stavku (one koje su u minusu su crvenom bojom) automatski selektovati artikal koji je označen kao njegova zamena i postoji na stanju u traženom objektu repromaterijala u dovoljnoj količini. Zamena artikla se definiše u šifarniku artikla – Podaci o artiklu tako što se za jednu ili više šifara popunjava polje „zamena“ istim proizvoljnim tekstom.

grupnal tumb

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs