news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • STALNA SREDSTVA
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • BIZNISOFT POS
  • ADMINISTRACIJA

U okviru majskih dopuna vezije programa, u najvećoj meri je, između ostalog unapređen modul Evidencije stalnih sredstava:

STALNA SREDSTVA

Dorađena je funkcija otpisa i prodaje stalnog sredstva:

Uveden je Tab Otpis i prodaja stalnog sredstva

Implementiran je novi TAB Kartica stalnog sredstva:

Tab Kartica Stalnog sredstva

Implementiran je nov TAB Vezni dokumenti u osnovnoj formi podsistema stalnih sredstava.

Tab Vezni dokumenti u modulu stalnih sredstava

Ubačen je iznos poreske stope amortizacije u glavnoj formi u okviru pregleda stalnih sredstava. Dodati su tabovi u donjem delu glavne forme ekrana Stalnih sredstava po ugledu na izgled funkcionalnosti u šifarniku poslovnih partnera/artikala:

Evidencija stalnih sredstava

Uvedena je poreska grupa u pregledu obračuna računovodstvene amortizacije. Implementirana je funkcionalnost u okviru modula Stalna sredstva i inventar – Poreska amortizacija:

Stalna sredstva i inventar - Poreska amortizacija

Za početni saldo grupe se uzima prethodni obračun poreske amortizacije. Ukoliko ne postoji prethodni onda se konsultuje tabela u okviru taba Preneti obračun. Ovo znači da za prvi obračun u novoj verziji uvek mora da se popuni tabela Preneti obračun koja se nalazi u posebnom tabu – Neotpisana vrednost.

  • Omogućena je “ručna” korekcija kolone u Obračunu amortizacije uvođenjem polja Za prenos u kojoj je omogućeno korigovanje iznosa ukoliko je vrednost grupe manja od 5 prosečnih bruto zarada. Kroz tab Otuđenje i korekcija omogućeno je automatsko izračunavanje vrednosti otuđenih sredstava obrnutom degresivnom metodom. Prilikom obračuna podaci o ovome se automatski preuzimaju iz dela Otpis i prodaja u glavnoj formi ovog podsistema. Ova forma omogućava da se (iz bilo kog razloga) naknadno u toku godine koriguje preneta vrednost nekog stalnog sredstva. Ovi podaci se ne prenose u narednu godinu. Sam postupak obračuna poreske amortizacije se vrši jednostavnim klikom na dugme Obračunaj u dnu ove forme. Prethodno je samo potrebno da u tabeli postoji raniji obračun ili da se popuni tabela Preneti obračun.
  • Podaci za OA1 obrazac se automatski preuzimaju iz računovodstvene amortizacije što znači da obradu treba izvršiti pre obračuna poreske amortizacije. Datum za obračun poreske amortizacije je uvek 31.12. tekuće poslovne godine.
  • Unapređen je i dopunjen prenos podataka podsistema stalnih sredstava iz prethodne godine tako što se prenosi i poreska amortizacija.
  • Implementirana je štampa (propisanog) OA obrasca i (nepropisanog) OA1 obrasca.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Modifikovan je prikaz ostvarene razlike u ceni u uslovima kada je aktivan parametar 10140 – Prikaži ostvarenu razliku u ceni prilikom fakturisanja. Ovo je unapređeno kako bi se videla ukupno ostvarena razlika u ceni prilikom izrade aktuelnog dokumenta:

Ostvarena RuC prilikom fakturisanja

U novijim verzijama je promenjen način konsultovanja cene kod izrade dokumenata tako da je BizniSoft modifikovan da uvek konsultuje cene NA DAN koji je definisan u zaglavlju dokumenta. Budući da smo konstatovali da to nije dobro prilikom obrada profaktura (u uslovima kada se otvori profaktura a zatim pazari po toj profakturi u više navrata i više dana), jedino u slučaju profakturâ uvek se konsultuju aktuelne cene bez obzira na datum obrade profakture.

Implementiran je izveštaj “Specifikacija spakovanih artikla po operaterima” koja za period definisan u zaglavlju prikazuje izveštaj za štampu. Ovaj izveštaj je moguć samo ukoliko se koristi funkcionalnost specifikacije operatera koji je pakovao robu:

Specifikacija spakovanih artikala po operaterima Štampa specifikacije spakovanih artikala po operaterima

U zaglavlju dokumenta Narudžbine kupaca, dodato je novo polje Komercijalista koji se prethodno unosi kroz šifarnik komercijalista i dodeljuje određenom poslovnom partneru kroz šifarnik poslovnih partnera:

Definisanje komercijaliste u šifarniku poslovnih partnera Narudžbine kupaca - Polje komercijalista u zaglavlju dokumenta

Implementirane su dve nove vrste POPDV prometa u šifarniku Vrste PDV prometa 3.5x i 3.6x koje je moguće izabrati u knjižnim odobrenjima prilikom formiranja fakture bez obračunatog PDV-a i eventualnog izdavanja knjižnog odobrenja ili zaduženja za tu fakturu:

Šifarnik vrste PDV prometa - Povećanje osnovice bez PDV-a i smanjenje osnovice bez PDV-a

BIZNISOFT POS

Dorađena je štampa nefiskalnih isečaka (na termalnom i/ili fiskalnom štampaču) koji se štampaju kada se koristi BizniSoft POS u restoranskom režimu. Sada se sabiraju količine na nivou artikla narudžbine. Omogućena je štampa narudžbina na fiskalnom štampaču u vidu nefiskalnog teksta:

Definisanje štampe na POS štampaču

ADMINISTRACIJA

Implementiran je parametar 10244 – Podrazumevani folder za obradu izvoda.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs