news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • ADMINISTRACIJA

Tokom decembra realizovan je značajan broj veoma kompleksnih unapređenja – u modulima robno-trgovinskog i finansijskog poslovanja. Šifarnik poslovnih partnera dobio je nov tab za definisanje obaveštenja za poslovnog partnera, unapređena je funkcija Pregled realizacije po komercijalistima, partnerima i poslovnim jedinicama a uveden je između ostalog, izuzetno koristan konfiguracioni parametar koji uređuje adekvatnu vrstu PDV prometa na osnovu unetog konta.

GENERALNO

U verziji (Build:bsv100-20844, Rel.date: 29.11.2020.) dodatno je unapređen Info panel dodavanjem statističkih grafikona. Implementirana su 3 tipa grafikona koji se prikazuju u skladu sa dokumentom koji se obrađuje:

 • Stanje, promet i saldo artikla u prethodnih 12 meseci
 • Zaduženja, uplate i saldo partnera u prethodnih 12 meseci
 • Duguje, potražuje i saldo analitičkog konta u prethodnih 12 meseci

Info panel - Stanje, promet i saldo artikla u prethodnih 12 meseci Info panel - Obrada naloga za glavnu knjigu

Info panel - Forma propisanog cenovnika Info panel u formi izlazne fakture sa akcijskim rabatom

Između ostalog, omogućeno je da se levim klikom miša na ove nove grafikone u Info panelu može promeniti njihov tip – analogno funkciji u Pregledu poslovanja firme:

Promena tipa grafikona desnim klikom 

U poslednjim izmenama u verziji omogućen je prikaz označenih dokumenata u koloni u standardnim pregledima iz finansijskog i robnog prometa ukoliko je prethodno određenom dokumentu dodeljena funkcija označavanja dokumenta:

Izveštaji iz finansijskog prometa - Kolona sa prikazom označenih dokumenata Izveštaji iz robnog prometa - Kolona sa prikazom označenih dokumenata

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U šifarniku Poslovnih partnera implementiran je tab kroz koji je omogućeno definisanje upozorenja za konkretnog partnera sa opcionim poljima dokument i operater čime se upozorenje može kreirati za sve, ali i samo za konkretne dokumente i/ili operatere. Polje Finansijski nalog podrazumeva da će se upozorenje pojaviti i u funkciji obrade naloga glavne knjige. Ova kompleksna funkcionalnost uvedena je na zahtev korisnika koji često u praksi imaju potrebu za dodatnom notifikacijom, što je čest slučaj sa firmama koje isporučuju robu preko kurirskih službi itd:

Šifarnik poslovnih partnera - Tab Upozorenja Forma upozorenja u izlaznim dokumentima Tekst upozorenja u finansijskim nalozima BizniSoft upozorenje - Forma kalkulacije 

Upozorenje će se pojaviti i u BizniSoft POS-u, prilikom izbora kupca za virmanski račun.

Na zahtev korisnika, uveden je novi parametar radi preciznijeg obračuna rabata sa tri decimale u izlaznoj fakturi u maloprodaji kako bi se izbegle eventualne parske razlike između profakture, avansnog i konačnog računa 10441 – Rabat u izlaznoj fakturi u maloprodaji računaj po FK sistemu.

U verziji (Build:bsv100-20870, Rel.date:15.12.2020.) osim dosadašnjeg pregleda na nivou firme, omogućeno je formiranje spiskova o ostvarenom prometu sa fizičkim licima i poljoprivrednicima na nivou objekta u delu Izveštaji po specifičnim poslovima:

Pregled PP i SS u zadnjih 12 meseci na nivou objekta

U verziji (Build:bsv100-20875, Rel.date:25.12.2020.) u pregledu u tabeli Stanje zaliha objekta dodate su kolone Barkod i Grupa. Njihov prikaz omogućen je desnim klikom miša i izborom opcije Prikaži sve sakrivene kolone:

Stanje zaliha objekta - Prikaz skrivrenih kolona

Uveden je novi dijalog prilikom Formiranja nivelacije na osnovu BizniSoft dokumenata u kome možete odabrati da li želite da kopirate količinu (u protivnom će se podrazumevati celokupne zalihe) i da li želite da kopirate cenu i koju:

Nivelacija – Opcije u delu formiranja naloga

Dodate su dve nove kolone Prosečne procentne vrednosti RUC: u zaglavlju nivelacije i u stavkama koje pokazuju procenat povećanja/smanjenja:

Kolone procenat nivelacije u formi Nivelacij.a cena

Dodatno je unapređena funkcionalnost Formiranja dokumenta na osnovu BizniSoft podataka. Dijalog za izbor opcija formiranja pojavljuje se sada u svim uslovima. Sam dijalog je dopunjen sa opcijama za Cenu 2:

Formiranje naloga - Na osnovu BizniSoft podataka Izbor dokumenta Opcije formiranja naloga

Značenja polja u prethodnom ekranskom primeru su sledeća:

 • Ukoliko je izabrana opcija Ne, onda se podrazumeva količina definisana samim dokumentom (najčešće 1 ili zaokružena na komercijalno pakovanje ovim novim parametrom).
 • Ukoliko se kreiraju kalkulacije (i nasleđena dokumenta) opcije za Cenu 1 se odnose na fakturnu cenu a opcije za Cenu 2 se odnose na prodajnu cenu (sa ili bez PDV u zavisnosti od tipa objekta).
 • Ukoliko korisnik kreira fakture (i nasleđena dokumenta) opcije za Cenu 1 se odnose na prodajnu cenu.
 • Ukoliko korisnik kreira interni računi (i nasleđena dokumenta) opcije za Cenu 1 se odnose na Cenu 2.
 • Ukoliko korisnik kreira nivelacije (i nasleđena dokumenta) opcije za Cenu 1 se odnose na novu cenu.

Na zahtev korisnika implementiran je novi konfiguracioni parametar 10447 – Knjiži broj dokumenta u KEP knjizi u izlaznim dokumentima. Ovim parametrom je omogućeno da izlazne fakture (i sva nasleđena dokumenata, među kojima je i povraćaj od kupca) prilikom knjiženja u KEP knjizi u polje Broj dokumenta (a koje se prilikom štampe dodaje u koloni 3 – OPIS) knjiži broj dokumenta sa naloga.

U verziji (Build:bsv100-20875, Rel.date:18.12.2020.) uvedena je štampa Pregleda naloga za ispravku u delu BizniSOFT POS – Kasa u maloprodaji:

Izveštaj prodaje po operaterima - Nalozi za ispravku Nalog za ispravku - Pregled naloga za ispravku

Na zahtev korisnika u novoj verziji je omogućen upis napomene za artikle preko skrivene kolone, koja se aktivira pomoću desnog klika miša - Sakrij/Prikaži kolonu – Prikaži sve sakrivene kolone:

upis napomene za artikle preko skrivene kolone

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10448 – Onemogući obaveštenje o duploj šifri u izlaznim dokumentima.

U verziji (Build:bsv100-20885, Rel.date:29.12.2020.) onemogućen je unos šifre kupca i poslovne jedinice u propisanom VP cenovniku ukoliko je definisan da se odnosi na “ostale kupce”.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10449 - Konsultuj prodajni cenovnik "Ostali kupci" prilikom obrade ulaznih dokumenata u objektima koji se vode po nabavnim cenama. Ovim parametrom se u kalkulacijama u objektima koji se vode po nabavnim cenama (tip 08) automatski nudi kao prodajna VP cena ona koja je eventualno definisana u VP cenovniku koji se odnosi na “ostale kupce”.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10450 - Ažuriraj prodajni cenovnik "Ostali kupci" prilikom obrade ulaznih dokumenata u objektima koji se vode po nabavnim cenama. Ukoliko se kalkulacijom dođe do druge cene koja se razlikuje od one koja je definisana u VP cenovniku za “ostale kupce”, ista će biti automatski ažurirana u cenovniku.

Šifarnik Tabela razlike u ceni internih računa je preimenovan u Tabela razlike u ceni u kom je omogućeno da se definiše procenat razlike u ceni i kod kalkulacije (ukoliko se ne unese Objekat 2). Iznos eventualno definisanog procenta razlike u ceni se novim parametrom 10451 - Prikaži procenat definisane razlike u ceni prilikom obrade ulaznih dokumenata može prikazati u kalkulaciji a parametrom 10452 - Konsultuj procenat definisane razlike u ceni prilikom obrade ulaznih dokumenata se definisan procenat razlike u ceni automatski može primeniti na VP cenu:

Tabela ralike u ceni Definisane razlike u ceni prilikom obrade ulaznih dokumenata

Implementirana je nova funkcionalnost Prenos otpremnica za objekat. Prenose se otpremnice isključivo u statusu 1. Ova funkcionalnost prenosi standardne otpremnice ali i dokumente Otpremnica robe – akcijski rabat:

Prenos otpremnica za objekat

OBRAČUN ZARADA

U poslednjim izmenama u ovom modulu, omogućeno je da tekst koji je upisan u obračunu u polju Opis obračuna bude upisan u polju Svrha plaćanja na virmanu za objedinjenu naplatu:

Opis obračuna Svrha plaćanja

Uvedena je zabrana izmene Kreditora u postojećim obustavama na rate i na procenat. Ukoliko postoje formirani obračuni sa definisanim obustavama – izmena šifre kreditora je onemogućena.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim izmenama verzije u modulu Finansijskog poslovanja, značajno je unapređena funkcija pregled realizacije, dospeća i naplate po komercijalistima, partnerima i poslovnim jedinicama, bez obzira na to da li je komercijalista definisan na nivou partnera ili na nivou poslovne jedinice poslovnog partnera i bez obzira da li se koristi zatvaranje po veznom dokumentu ili se koristi standardno BizniSoft hronološko zatvaranje stavki (obaveza i potraživanja). U pitanju je sigurno najkompleksnija funkcionalnost do sada te je i program u nekoliko zadnjih verzija u tom smislu pretrpeo određene izmene:

Implementirana su dva nova polja u tabeli finansijskog prometa (komercijalista i poslovna jedinica) te sinhronizacija na nove verzije na pojedinim bazamo može malo potrajati obzirom da će procedura pokušati da ih popuni na osnovu podataka iz robnog prometa (gde su ova polja već postojala).

Implementirana su nova polja u Obradi naloga glavne knjige analogno sinhronizovanoj tabeli (šifra i naziv poslovne jedinice, kao i šifra i naziv komercijaliste) čija polja su standardno sakrivena. Dorađeno je automatsko knjiženje i program ih automatski popunjava. Jedini izuzetaka u kom treba da se prikažu kako bi se u njih unela/ažurirala određena vrednost je kada korisnik prvi put prelazi na BizniSoft i želi da unese početno stanje po poslovnim jedinicama i/ili komercijalistima:

Nove kolone u stavkama naloga glavne knjige

Ova polja su dodata i u funkcijama pregleda naloga glavne knjige iz automatskih knjiženja, kao i u Pregledu obaveza i potraživanja iz Finansijske operative:

Izlazna faktura sa akcijskim rabatom - Tab knjiženja u finansijskom Pregled u finansijskoj operativi

Značajno je modifikovana funkcija prenosa finansijskog prometa u narednu poslovnu godinu (formiranje PST000 naloga) u svim uslovima, bilo da se konto zatvara po veznom dokumentu ili se vrši hronološko zatvaranje, kao i situacija kada se u narednu godinu prenose otvorene stavke na bilo koji način. U vezi sa tim, važno je napomenuti da, ukoliko klijent želi da vodi evidenciju naplate po poslovnim jedinicama i/ili komercijalistima onda je neophodno da u novu godinu prenese obaveze i potraživanja po valutama (IOS), odnosno da na sistemsku poruku Da li želite da ignorišete valute plaćanja i prenesete obaveze i potraživanja u jednoj stavci? treba izabrati opciju Odustani, osim u uslovima kada su korisniku konta potraživanja u kontnom planu označena da se po njima vrši zatvaranje po veznom dokumentu, pa se svejedno vrši prenos otvorenih stavki, te odgovor na ovo pitanje i nije bitan.

Dodata su nova polja u Standardnom pregledu u dela Izveštaja iz finansijskog prometa u uslovima kada se konto vodi analitički po poslovnim partnerima:

Pregled u standardnim izveštajima iz finansijskog prometa

Imajući u vidu sva unapređenja, izbačen je dosadašnji izveštaj Pregled prometa po komercijalistima iz forme Izveštaja iz finansijskog prometa. Osim zbog zastarelosti, podaci su bili teško upotrebljivi i nisu bili tačni budući da program nije uzimao u obzir da li je na pojedinim poslovnim jedinicama poslovnog partnera definisan komercijalista različit od „standardnog“ koji je eventualno definisan na samom poslovnom partneru (što je i suština cele ove kompleksnosti). Ovaj izveštaj zamenio je nov pregled u funkciji Izveštaja iz finansijskog prometa pod nazivom Realizacija i naplata po komercijalistima. U pitanju je prilagodljiv BizniSoft Pivot grid koji prikazuje Realizovano, Dospelo, Nedospelo, Naplaćeno, Ostalo dospelo i Ostalo ukupno po komercijalistima, partnerima, poslovnim jedinicama, mesecima, kvartalima kao i specifikaciju svih tih podataka:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Realizacija i naplata po komercijalistima Pregled prometa po komercijalistima - Napredni pregled Pregled prometa po komercijalistima - Napredni pregled po mesecima

U verziji (Build: bsv100-20855, Rel.date: 09.12.2020.) implementirana je mogućnost da se u okviru Standardnog pregleda u tabeli u delu izveštaja iz finansijskog u uslovima kada se konkretan konto vodi analitički po poslovnim partnerima, označe bordo bojom dospele, a neizmirene (otvorene) obaveze ili potraživanja:

Prikaz neizmirenih (otvorenih) obaveza ili potraživanja

Nova kolona je dobila naziv Otvoreno i dospelo koja aktivacijom checkbox-a može i da se filtrira:

Neizmirene (otvorene) obaveze ili potraživanja – Kolona za filtriranje Prikaz svih neizmirenih obaveze ili potraživanja

Na zahtev korisnika, uvedena je izuzetno korisna funckionalnost; implementiran je novi konfiguracioni parametar 10442 – Konsultuj šifarnik knjiženja u PDV evidenciji i u računima troškova. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran program će na osnovu unetog konta, a po ovom šifarniku, automatski ponuditi adekvatnu vrstu PDV prometa.

FINANSIJSKA OPERATIVA

U verziji (Build:bsv100-20855, Rel.date: 09.12.2020.) unapređena je funkcija formiranja kompenzacije na način da se pamti i prikazuje i obeležje Dokument veza, koje bi (ukoliko je uključen parametar 10122, a u ovim uslovima bi trebalo da bude) trebalo da sadrži originalni broj dokumenta. Takođe je implementirana još jedna propisana varijanta štampe kompenzacije Kompenzacija – broj dokumenta koja za kolonu Dužničke obaveze prema poveriocu štampa dokument vezu:

Evidencija kompenzacija - Prikaz obeležja Dokument veza Varijanta izveštaja - Kompenzacija - broj dokumenta

BIZNISOFT FORMULARI

Postavljenjem verzije (Build:bsv100-20847, Rel.date:01.12.2020.) u podsistemu BizniSoft formulari, dodata su tri nova formulara:

 • Potvrda o poreskom oslobođenju
 • Zahtev za brisanje obveznika PDV
 • Ugovor o zapošljenju sezonskog radnika

ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama verzije, (Build:bsv100-20875, Rel.date:18.12.2020.) uvedeni su sledeći konfiguracioni parametri:

 • 10444 – Zaokruži na komercijalno pakovanje. Ukoliko je ovaj parametar aktivan, prilikom izrade izlazne fakture i internih računa automatski će se ponuditi količina komercijalnog pakovanja. Pored toga, funkcija ovog parametra utiče i na funkcionalnost kontejnera artikla tako što će se količina iz kontejnera artikla automatski množti komercijalnim pakovanjem.
 • 10445 – Onemogući prodaju mimo komercijalnog pakovanja.
 • 10446 – Tovarni list i kontrolnu listu sortiraj po lokacijama.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs