news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • BIZNISOFT POS
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • PROIZVODNJA
 • ADMINISTRACIJA

U poslednjim izmenama verzije, u najvećoj meri unapređene su funkcije u sledećim modulima:

GENERALNO

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj su, između ostalog, dalje modifikovane funkcije standardnog BizniSoft Grid-a. Izbačene su funkcionalnosti prikaza zaglavlja za grupisanje i prikaza kolone za filtriranje iz glavne forme BizniSoft-a:

Uklonjen filter za grupisanje iz zaglavlja BizniSoft-a

Ove dve funkcije se nalaze u standarndom meniju koji se dobija desnim klikom miša u bilo kojoj BizniSoft tabeli:

Aktivacija opcije filtriranja i grupisanja tabela

Dodata je mogućnost sumiranja bilo koje selektovane kolone GRID-a. Na isti način se i uklanja sumiranje po selektovanoj koloni:

Funkcionalnost sumiranja selektovane kolone

Za sve tabele koje su grupisane po bilo kojoj koloni prikazuju se aktivne sume u zaglavlju grupe:

Zaglavlje za grupisanje Sumiranje selektovane kolone

Osim pomenutih izmena, unapređen je prikaz dokumenata firme/operatera/objekta/poslovnog partnera tako program sada uzima u obzir i dokumenta iz dela finansijskih transakcija (Račun troškova, Nabavka osnovnih sredstva i sl.).

U poslednjim izmenama verzije promenjen način ažuriranja blokade za sve poslovne partnere. Prilikom startovanja funkcije Elektronski servisi – Ažuriranje blokade, omogućeno je ažuriraje samo onih poslovnih partnera koji su prikazani. Ukoliko je na primer preko filtriranja tabele izdvojeno nekoliko partnera, ili su izdvojeni prema odabranom atributu, ažuriranje će samo za izdvojen i sužen prikaz partnera. U dosadadšnjoj postavci ova funkcionalnost je podrazumevala pretragu svih partnera iz šifarnika pa je samim tim proces ažuriranja dugo trajao. Druga i najbitnija karakteristika - sada se ova procedura izvršava u pozadini (proces ažuriranja prikazuje se preko progressbar-a u dnu ekrana), tako da je istovremeno omogućen nesmetan rad u aplikaciji u istoj instanci programa:

Elektronski servisi - Ažuriranje blokade Progressbar za prikaz ažuriranja

BIZNISOFT POS

Implementirana je nova funkcionalnost u BizniSoft POS-u kojom se štampaju labele za trenutno izabrane artikle:

Štampa labela iz BizniSoft POS-a

OPŠTI ŠIFARNICI

Spisak klijenata firmi je proširen za još dve kolone: VPN adresa servera i VPN Port. Ukoliko je popunjena VPN Adresa program će prilikom promene firme startovati drugu instancu BizniSoft-a koja će “gađati” definisan BizniSoft server. Ovo je zgodno za firme i knjigovodstvene agencije koje rade preko VPN-a i/ili statičke IP adrese. Ovde napominjem da nije bitno koja je šifra firme u našem šifarniku i ona ne mora da se “poklapa” sa aktuelnom šifrom firme na udaljenoj lokaciji (ali bi bilo logično).
Ovo praktično znači da firme koje rade preko VPN-a ne moraju sada na desktopu da imaju više BizniSoft ikona (za svaku firmu po jednu) već je dovoljna samo jedna. Ukoliko polje VPN adresa nije popunjeno, program će raditi kao i do sada:

Matični podaci – Firme, Kolone VPN server i VPN port

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Dodata je nova funkcionalnost u podsistemu Artikli i šifarnici u okviru modula Robno-Trgovinskog poslovanja pod nazivom Specifikacija kataloških brojeva. Ovde je neophodno da za selektovanu zamenu specificirate kataloške brojeve artikla koji se odnose na konkretnu zamenu a koje nemate u vašoj ponudi i ne postoje u šifarniku artikala. U levom delu tabele ne možete uneti zamenu, već će program na osnovu već definisanih zamena u šifarniku artikala popuniti ovu tabelu. U gornjoj desnoj tabeli se prikazuju artikli iz našeg šifarnika sa aktuelnom zamenom i ona se takođe ne može ažurirati već služi da se u njoj izabere artikal koji želite. Donja desna tabela se ažurira i tu se specificiraju kataloški brojevi koje nemate u ponudi, klikom na polje F5-Nov kataloški broj. U sledećem polju Opis/Napomena unesite opis po izboru, na primer, naziv proizvođača a klikom na polje F4 - Preuzmi, program upisuje vreme i datum izmene i naziv operatera:

Ažuriranje specifikacije po kataloškim brojevima

Pretraga po kataloškom broju se standardno vrši sa preko tastera F3 u šifarniku artikla, što praktično znači da je dovoljno da u momentu izrade dokumena u polju Šifra artikla kliknete na taster + kako bi aktivirali univerzalnu pretragu šifarnika artikla pa zatim preko tastera F3 kako bi aktivirali naprednu pretragu po kataloškom broju. Traženi kataloški broj kucate u polje Pretraga po kataloškom broju (fokus će automatski biti u tom polju) u gornjem levom delu ove forme i potvrđujete pritiskom na taster Enter. Nakon toga vas program pozicionira u tabeli na kojoj je spisak naših artikala koje nakon izbora (strelicama) potvrđujete sa pritiskom na taster F4. Nakon potvrde ovaj prozor se zatvara i program vas pozicionira na izabrani artikal koji sada ponovo preuzimate pomoću tastera Enter:

Konsultovanje tabele Specifikacija kataloških brojeva prilikom izrade dokumenta

Ukoliko na artiklu nema definisane zamene a artikal je pronađen preko pretrage po kataloškom broju, procedura će odmah zatvoriti ovaj prozor i locirati traženi artikal u šifarniku artikla po kataloškom broju (obzirom da u ovom slučaju nema više potrebe da se vrši bilo kakva selekcija – traženi artikal je nađen). Ukoliko za specificirani kataloški broj postoji zamena operater će biti u mogućnosti da izabere željeni artikal. Ovaj sistem pretrage je za aktuelni parametar implementiran i u aplikaciji BizniSoft POS kao i u integrisanom BizniSoft POS-u, u okviru standardne BizniSoft aplikacije.

U poslednjim izmenama u veziji redizajniran je prikaz forme u kom se prikazuju Podaci o artiklu. Ovaj prikaz reguliše se aktivacijom novog konfiguracionog parametra 10296 - Izlazna faktura - broj dana dospeća za prikaz koji, ukoliko je veći od 0, prikazuje i ovu informaciju (korisnik u konfiguracionim parametrima unosi odgovarajuću vrednost, pod uslovom da je prethodno aktiviran konfiguracioni parametar 10203 – Prikaži podatke o artiklu prilikom fakturisanja).

Izlazna faktura - Broj dana dospeća za prikaz

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane kompenzacije - osnovica. Koristi se kada se evidentira kompenzacija ali se NE IZVRŠI uplata istog dana. Knjiženje se vrši samo za kompenziranu osnovicu u PDV evidenciji (u finansijskom je proknjiženo prilikom knjiženja kompenzacije).

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane kompenzacije - osnovica.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementirana nova funkcionalnost u delu Pregled prometa po klijentima u modulu Finansijsko poslovanje u kojima su označene firme koje nisu u sistemu PDV a imaju prihode preko 7.000.000,00 kao i firme koje su na tromesečnom PDV-u a imaju prihode preko 45.000.000,00.

pregled prihoda po klijentima thumb

Implmenetian je novi konfiguracioni parametar 10301 – Proknjiži BSRN10301 prilikom knjiženja kompenzacije za otkup poljoprivrednih proizvoda. Ovde je ideja da se prilikom knjiženja kompenzacije koja se vrši sa dobavljačem poljoprivrednih proizvoda stornira konto 2897 u korist konta 2898 kako bi imali evidenciju koliko imamo prava odbitka PDV-a po ovom osnovu (kada platimo). Zgodno je za situacije kada se PDV nadoknada ne plaća istog dana kada se i izvrši kompenzacija. Redizajnirana je forma Isplate poljoprivrednom proizvođaču.

U poslednjim izmenama u verziji prilično je unapređen modul poslovanja sa poljoprivrednicima/kooperantima: Implementirani su novi računi u kontnom planu i tabeli računa automatskog knjiženja:

BSRN0177 – 1525 – Plaćeni avansi za poljoprivredne proizvode

BSRN0178 – 1526 – Plaćeni avansi za polj.proizvode po valutnoj klauzuli

BSRN0179 – 2898 – Odložena poreska sredstva po osnovu kompenzacije poljoprivrednih proizvoda

Implmentiran je novi konfiguracioni parametar 10300 – Knjiži PDV po osnovu otkupa poljoprivrednih proizvoda kao posebnu stavku (na kontu 4350). Ovo je zgodno ukoliko se otkupi zatvaraju kompenzacijom ali i u drugim slučajevima (Eksterni dokument stavke dobija oznaku PDV+broj dokumenta).

Implmenetian je novi konfiguracioni parametar 10301 – Proknjiži BSRN10301 prilikom knjiženja kompenzacije za otkup poljoprivrednih proizvoda. Ovde je ideja da se prilikom knjiženja kompenzacije koja se vrši sa dobavljačem poljoprivrednih proizvoda stornira konto 2897 u korist konta 2898 kako bi imali evidenciju koliko imamo prava odbitka PDV-a po ovom osnovu (kada platimo). Zgodno je za situacije kada se PDV nadoknada ne plaća istog dana kada se i izvrši kompenzacija. Redizajnirana je forma Isplate poljoprivrednom proizvođaču:

Omogućen je pregled avansnih uplata za izabranog poljoprivrednog proizvođača u gornjem desnom delu ove forme

Omogućen je prikaz stanja po računima za izabranog poljoprivrednog proizvođača

Omogućen je pregled proknjiženih kompenzacija za izabranog poljoprivrednog proizvođača

Funkcije Zatvori selektovano i Grupna isplata su prebačeni u novi meni dodat za ovu funkcionalnost (gornji desni ugao forme).

Omogućeno je postavljanje oznake na konkretnoj stavki isplate analogno ostalim dokumentima u BizniSoftu. (ovo je zgodno da se označi PDV nadoknada koja eventualno mora biti plaćeno tog dana a može se videti i u pregledu dokumenata firme za period:

Pregled avansnih uplata za izabranog poljoprivrednog proizvođača Pregled dokumenata firme za period

U formi Isplate poljoprivrednom proizvođaču dodate su sledeće nove funkcionalnosti:

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane avansne uplate. U ovom slučaju zatvara se avans (BSRN0177/BSRN0178) i knjiži srazmerni odbitak PDV.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane avansne uplate

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane uplate sa PDV. Knjiži se srazmerni odbitak.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane uplate sa PDV

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane uplate bez PDV (osnovica). Ne knjiži se odbitni PDV.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane uplate bez PDV (osnovica).

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane uplate PDV nadoknade. Knjiži se odbitni PDV u visini isplaćenog iznosa.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane uplate PDV nadoknade.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane kompenzacije - ukupno. Koristi se kada se evidentira kompenzacija i izvrši uplata PDV nadoknade istog dana. Knjiži se odnovica i PDV nadoknada. Nalog se označava posebnom oznakom kao podsetnik za uplatu.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane kompenzacije - ukupno.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane kompenzacije - PDV. Koristi se kada se izvrši uplata PDV nadoknade po kompenzaciji. Ovde se razdužije konto 2898 (BSRN0179) umesto konta 2897 (BSRN0045) i vrši se knjiženje u PDV evidenciji za isplaćen iznos.

Formiraj isplatu poljoprivrednom proizvođaču na osnovu selektovane kompenzacije - PDV.

Napomena: Novo polje Komp.PDV se koristi samo u uslovim kada želimo da se isplaćeni iznos PDV nadoknade skine sa računa 2898 (BSRN0179) a koji je prethodno zadužen knjiženjem kompenzacije sa parametrom 10301.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Implementiran je novi pregled u formi Pregleda Obaveza i potraživanja u modulu finansijske operative koji prikazuje ukupne i dospele iznose kao i mogućnost generisanja specifikacije naredne valute. Štampa izveštaja omogućena je klikom na polje Štampaj aktivnu tabelu u zaglavlju BizniSoft-a:

Pregled obaveza i potraživanja - naredna valuta Prikaz i štampa tabele - Pregled obaveza i potraživanja

OBRAČUN ZARADA

Na zahtev korisnika, u matičnoj knjizi radnika dodat je nov tab Vezni dokumenti koji omogućava skladištenje eksterne ili interne dokumentacije za selektovanog zaposlenog. Osim ovog unapređenja, u susednom tabu omogućeno je dodavanje Napomene, po uzoru na druge forme u aplikaciji:

Obracun zarada - Vezni dokumenti Tab napomena u matičnoj knjizi radnika

PROIZVODNJA

Omogućen je prenos selektovanog radnog naloga u novu poslovnu godinu. Klikom na funkciju Obrada dokumenta – Prenesi u narednu godinu. Prenos će biti izvršen ukoliko je otvorena nova poslovna godina kroz modul Administracija:

Prenos selektovanog radnog naloga u narednu poslovnu godinu

ADMINISTRACIJA

Implementiran je parametar 10295 – Šifarnik artikla koristi naprednu pretragu kataloških brojeva. Ukoliko ovaj parametar nije aktiviran pretraga će se vršiti na standardni način.

Implementiran je parametar 10298 – Prikaži barkod prilikom obrade popisne liste koji funkcioniše analogno parametrima 10141 i 10142.

Implementirana funkcionalnost Upravljanje periodičnim događajima u BizniSoft konfiguratoru:

BizniSoft konfigurator - Upravljanje period dogadjajima

Standardno, podrazumevano niko nema ovlašćenje da koristi ovu funkciju osim ukoliko mu nije dodeljeno ovlašćenje novim konfiguracionim parametrom 20041 – Omogući izmenu periodičnih događaja:

 • Procedura provere isteka rezervacija se startuje uvek kada se neki dokument rezerviše i upisuje u desnom delu ekrana u Podacima o artiklu
 • Procedura provere isteka rezervacija se startuje ukoliko se nekom dokumentu ukine rezervacija
 • Procedura provere isteka rezervacija se startuje uvek kada se zahteva izveštaj o pregledu rezervacija koje dobijamo iz Izveštaja iz robnog prometa
 • Procedura provere isteka rezervacija se startuje uvek prilikom prenosa rezervacije u narednu godinu
 • Dugme Onemogući u BizniSoft konfiguratoru briše sve događaje za sve baze i poslovne godine kao i za osnovnu OPP bazu
 • Dugme Upiši/Primeni kreira (i briše) događaje samo za osnovnu bazu i za Aktuelnu, selektovanu bazu i poslovnu godinu
 • Izbačeni su konfiguracioni parametri 10203 10284, 10285, 10286, 10220 i 10276 kao nepotrebni.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs