news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • BIZNISOFT POS

GENERALNO

U cilju automatizacije pojedinih poslovnih aktivnosti, razvili smo ekstenziju (dodatak) za Chrome/Edge/Opera pretraživače koja korisnicima omogućava komunikaciju između BizniSoft-a i relevatnih državnih portala/servisa. U trenutnim postavkama verzije, omogućen je uvoz podataka sa portala ePorezi. Detaljno korisničko uputstvo dostupno je na linku.

U skladu sa početkom primene Zakona o elektronskom fakturisanju, implementirane su funkcionalnosti za korišćenje državnog servisa za razmenu eFaktura (SEF) kao i funkcionalnosti za informacionog posrednika Moj-eRačun. Uputstvo je dostupno na linku.

U verziji Build: bsv110-21808 Relase date: 20.05.2022. unapređena je funkcionalnost pregleda poslatih eFaktura (SEF) sa prikazom svih dokumenata, uključujući i standardnu SEF fakturu, u posebnom delu za prikaz:

Pregled poslatih eFaktura

U skladu sa primenom novog Zakona o elektronskoj razmeni faktura od 01.05.2022. na našem serveru je postavljen novi, aktuelni šifarnik korisnika javnih sredstava koji se preuzima pokretanjem funkcije Preuzmi bazu JBKJS:

Aktuelni šifarnik korisnika javnih sredstava

Omogućen je unos JBKJS za poslovnu jedinicu standardno pomoću tastera + po PIB-u. Ukoliko je prilikom fakturisanja izabrana poslovna jedinica, prilikom registracije fakture će se konsultovati JBKJS poslovne jedinice:

Poslovne jedinice - JBKJS

U Šifarniku Poslovnih partnera, prošireno je polje Poštanski broj na maksimalnih 8 karaktera što je praktično u situaciji unosa poštanskog broja za stranog partnera.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U Izveštajima iz robnog prometa omogućeno je izuzimanje artikala sa saldom količina 0 prilikom prenosa početnog stanja, aktivacijom checkbox-a Ignoriši stavke bez cene i vrednosti:

Izveštaji iz robnog prometa - Ignoriši stavke bez cene i vrednosti

Izvršena je modifikacija izveštaja za štampu Avansni račun i Izvoz – avansni račun. Nove forme izveštaja usklađene su sa Pravilnikom o PDV, po članu 188 i 189:

Avansni račun Izvoz robe i usluga – Avansni račun

U verziji Build: bsv110-21758 Relase date: 18.04.2022. izvršena je dorada knjiženja KASA prometa u sledećem:

Prilikom knjiženja u Robnom, za račune koji su plaćeni virmanski sa identifikacijom kupca, broj računa proknjižiće se u polju Broj dokumenta:

Knjiženje prometa u robnom - Broj dokumenta
Ukoliko je parametar 10042 – Tip drajvera fiskalnog uređaja postavljen na Elektronska fiskalizacija knjiženje po podsistemima će se vršiti na sledeći način:

 • U finansijskom nalogu će se u polju Eksterni dokument upisati broj fiskalnog računa:

Knjiženje prometa u finansijskom - Eksterni dokument

 • U tabu Knjiženja u robnom se ne konsultuje parametar 10042 i knjiženje se evidentira kao u priloženom ekranskom primeru:

Knjiženje prometa u robnom - Broj dokumenta

 • U KEP Knjizi i u PDV evidenciji će se u polju Broj dokumenta upisati broj fiskalnog računa:

KEP – polje Broj dokumenta Tab PDV Evidencija – polje broj dokumenta

 • U Pregledu virmanskih računa kolona Broj isečka (BI) je proširena i preimenovana u Broj fiskalnog računa:

BizniSoft POS - Kasa u maloprodaji - Pregled virmanskih računa

U verziji Build: bsv110-21789 Relase date: 12.05.2022. implementirana je provera prilikom knjiženja da li je po fakturi izdat fiskalni isečak i ukoliko jeste, izvršiće se promena statusa u Ne registruje se pod uslovom da je polje Fiskalizacija u izlaznim fakturama aktivirana parametrom 10477:

Provera prilikom knjiženja ukoliko je po fakturi izdat fiskalni isečak

U verziji Build: bsv110-21802 Relase date: 16.05.2022. prilikom odabira fajla za eksterni vezni dokument, isti se automatski upisuje u tabelu, bez potrebe da se klikne na dugme Dodaj.

Dorađen je obračun nabavke za period u kontekstu novih funkcionalnosti vezanih za eFakture.

Promenjen je način provere/registracije dokumenata u sistem eFaktura tako da se celokupna ispravnost dokumenta vrši prilikom knjiženja a ne prilikom registrovanja iste na sistem eFaktura (nevezano koji je posrednik u pitanju).

Implementirane su procedure koje na osnovu unetog iznosa PDV preračunavaju osnovicu/iznos sa PDV. Ove procedure su implementirane u sledećim funkcijama:

 • Finansijske transakcije - Račun troškova
 • Finansijske transakcije - Prijem avansnog računa
 • Finansijske transakcije - Nabavka stalnog sredstva
 • Obrada dnevnih pazara – unos pazara
 • Obrada dnevnih pazara – specifikacija računa za virmansko plaćanje

U postavci verzije Build: bsv110-21815. Relase date: 25.05.2022., u skladu sa novim pravilima registrovanja fakture na SEF za javna preduzeća u uslovima kada fiskalni račun sa JBKJS nije vidljiv na SEF-u, implementirana je nova funkcionalnost formiranja Izlazne fakture na osnovu virmanskog računa iz POS-a. Potrebno je otvoriti zaglavlje dokumenta i startovati ovu funkcionalnost koja će omogućiti izbor svih virmanskih računa u datom objektu za izabranog poslovnog partnera:

Formiranje naloga na osnovu virmanskog POS računa

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U verziji Build: bsv110-21752 Relase date: 12.04.2022. implementirana je mogućnost štampe novih obrazaca finansijskih izveštaja na engleskom jeziku. Kako bi prevod bio izvršen, potrebno je kliknuti na odgovarajući obrazac u setu a zatim na polje iz ekranskog primera:

Štampa novih obrazaca finansijskih izveštaja na engleskom jeziku 

Štampa je omogućena klikom na polje Štampaj u donjem desnom uglu. Štampa Izveštaja o promenama na kapitalu, omogućena je izborom odgovarajućeg izveštaja iz padajućeg menija:

Izveštaj o promenama na kapitalu

U postavci verzije Build: bsv110-21815. Relase date: 25.05.2022., u skladu sa novim izmenama knjiženja pazara iz BizniSoft POS— prilikom knjiženja u PDV evidenciji računa sa identifikacijom kupca (10 ili 12) a koji nisu za virmansko plaćanje, dorađena je funkcionalnost obrade dnevnih pazara: implementirana je nova kolona PDV evidencija koja označava da se specificirani račun knjiži samo u PDV evidenciji. U tom kontesktu je dostupna nova informacija o ukupnoj vrednosti specificiranih računa koja su samo za virmansko plaćanje pod nazivom Ukupan iznos virmana:

Obrada dnevnih pazara - Virmanski računi - PDV Evidencija Knjiženje u PDV Evidenciji

BIZNISOFT POS

U skladu sa aktuelnim tumačenjima vezano za izgled virmanskog/gotovinskog računa u maloprodaji u poslednjim izmenama u verziji, implementirano je sledeće:

Ako je za promet izdat fiskalni račun, obveznik PDV može da izda i prateći dokument. U tom slučaju u računu iskazuje isključivo podatak o ukupnom iznosu naknade za taj promet i broju fiskalnog računa, a ne iskazuje sledeće podatke iz člana 42. Stav 6-10 Zakona o PDV:

 • Iznos osnovice
 • Poresku stopu koja se primenjuje
 • Iznos PDV koji je obračunat na osnovicu
 • Napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV
 • Napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

U skladu sa nabrojanim napomenama, izvršena je modifikacija izveštaja za štampu virmanskog/gotovinskog računa iz BizniSoft POS-a (prethodno pomenuta nova propisana varijanta štampe Izlazne fakture iz BizniSoft-a) pod nazivom Izlazna faktura bez PDV.

Uvedena je mogućnost štampe fiskalnih isečaka iz POS-a sa brojevima fiskalnih računa iz dela Elektronski žurnal:

Elektronski žurnal - Opcija za pokretanje štampe izveštaja Elektronski žurnal - Štampa izveštaja

U postavci verzije Build: bsv110-21757 Relase date: 17.04.2022. unapređene su funkcionalnosti izdavanja fiskalnih računa iz BizniSoft-a:

 • Implementirana je mogućnost prikaza izdatog fiskalnog računa po izlaznoj fakturi klikom na polje Fiskalizovano koje se pojavljuje ukoliko je aktiviran parametar 10477 – Prikaži oznaku fiskalizacije:

Prikaz izdatog fiskalnog računa po izlaznoj fakturi

 • Ukoliko kupac nije pravno lice, preduzetnik ili javno preduzeće, u tom slučaju ne mora imati PIB/JMBG i to neće biti račun sa identifikacijom. Ovime je omogućen rad internet prodaje i slično
 • Ukoliko je račun u minusu prilikom kreiranja fiskalnog računa automatski će se podrazumevati refundacija
 • Prilikom kreiranja fiskalnog računa iz forme Izlazne fakture iz BizniSoft-a implementirana je nova funkcija Prikaži opcije plaćanja, koja omogućava prikaz prozora za naplatu računa (unos referentnog broja računa i slično):

Specifikacija POS - Prikaži opcije plaćanja

 • Omogućeno je izdavanje fiskalog računa i za Avansni račun i za Profakturu
 • Ubačen je podatak o broju fiskalnog računa u propisanoj varijanti štampe Izlazne fakture pod nazivom Izlazna faktura bez PDV, prethodno pomenuta u delu Robno/trgovinsko poslovanje:

Izlazna faktura bez PDV - Broj fiskalnog računa

 • Implementirana je štampa Izlazne fakture sa akcijskim rabatom bez PDV

U BizniSoft POS-u, u šifarniku poslovnih partnera, dodato je polje JBKJS za ažuriranje (uključujući i pretragu po PIB-u pomoću tastera +).

Ukoliko je partner označen kao Pravno lice, Preduzetnik (budući da i oni mogu biti korisnici javnih sredstava) ili Javno preduzeće i ima unet JBKJS, automatski će se postaviti nova oznaka ID-a 12 (koji se koristi za fakturisanje korisnicima javnih sredstava) i popuniti adekvatna polja uz startovanje procedura za proveru ispravnosti podataka o kupcu ukoliko je odabran tip 12:

BizniSoft POS - Izbor kupca iz baze partnera

Promena cena u POS-u bez prečice omogućena je aktivacijom novog konfiguracionog parametra 10554 – Omogući slobodan unos cene.

U postavci verzije Build: bsv110-21815 Relase date: 25.05.2022., izvršene su dodatne modifikacije ESIR-a u skladu sa aktuelnim Tehničkim uputstvom Poreske Uprave.

Izbačen je parametar 10042 - Tip drajvera fiskalnog uređaja kao i sve procedure za izdavanje fiskalnog isečka po starom zakonu o fiskalizaciji (i za Srbiju i za Crnu Goru). U tom kontekstu su izbačeni i sledeći parametri:

 • 10043 - Folder sa zahtevima
 • 10044 - Folder sa rezultatima
 • 10045 - Fiscal28 timeout (ms)
 • 10078 - COM port fiskalnog uređaja
 • 10135 - Geneko - dužina naziva
 • 10418 - Onemogući proveru iznosa računa za BSFiscal

Izbačeni su parametri koji su bili vezani za štampu nefiskalnog teksta (ovo će biti redizajnirano u nekim kasnijim, budućim verzijama):

 • 10233 - Postoji definisan nefiskalni tekst
 • 10234 - Nefiskalni tekst tip 1 - minimalni iznos računa
 • 10235 - Nefiskalni tekst tip 1 - atribut za količinu
 • 10236 - Nefiskalni tekst tip 1 - količina atributa
 • 10237 - Nefiskalni tekst tip 1 - aktivan
 • 10278 - Loyalty program - štampaj nefiskalni tekst
 • 10504 - Nefiskalni tekst tip 1 - vrednost atributa
 • Izbačen je parametar 20027 - Omogući izradu dnevnog izveštaja
 • BizniSoft POS - Administracija - Uklonjena je funkcija brisanja artikla i pregleda duplih artikala
 • BizniSoft POS - Izbačena je funkcionalnost F8 - Otvori fioku
 • Uklonjen je tip štampača Nefiskalni tekst iz opcije definisanja štampe na POS štampačima
 • Šifarnik operatera: Izbačena su polja POS: Operater i POS: Lozinka. Naziv operatera je preimenovano u POS: Naziv kasira

BizniSoft POS: Modifikovana je vrednost polja Kasir na štampi fiskalnog računa na sledeći način:

 • Standardno se štampa BizniSoft korisničko ime
 • Ukoliko je uneto polje POS: Naziv kasira u šifarniku operatera, štampaće se ova vrednost
 • Ukoliko je u matičnim podacima firme označeno da je firma korisnik javnih sredstava i ukoliko je unet JBKJS, u štampi će se prikazivati 10:XXXXX gde je XXXXX podatak za 5 cifara JBKJS (u skladu sa aktuelnim Tehničkim uputstvom).
 • Ukoliko se u BizniSoft POS-u radi refundacija radi ispravke greške, po aktuelnom Tehničkom uputstvu, neophodno je da ID kupca bude PIB naše firme. U tom kontekstu implementiran je nov checkbox Greška koji je dostupan ukoliko je izabran tip računa Refundacija čijom aktivacijom se ovi podaci automatski popunjavaju:

Izabrani tip računa - Refundacija

U skladu sa najnovijim izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija i načinima plaćanja, za pojedine instalacije (restorani i pekare) su ukinuti načini plaćanja: ček, kartica i instant transfer. Prilikom instalacije, u delu za izbor zakonodavstva, implementirana je opcija Republika Srbija - Restoran/Pekara. Ukoliko se ova opcija odabere prilikom instalacije, navedeni načini plaćanja će biti onemogućeni:

Instalacija programa - Izbor zakonodavstva

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs