Novosti po verzijama - Mart 2012

Super User @ 25 april 2012
Obuhvaćeni podsistemi:
 • BIZNISOFT POS - 1 stavka ...
 • ROBNO-TRGOVINA - 2 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 5 stavke ...
 • ADMINISTRACIJA - 1 stavka ...
 • TEHNIČKA UNAPREĐENJA - 2 stavke ...

BIZNISOFT POS

 • Dodata je mogućnost unosta valute plaćanja i napomene za svaki izdati račun za virmansko plaćanje. Valuta plaćanja se inicijalno čita iz šifarnika poslovnih patnera ali se sada može menjati u samom POS-u sa napomenom da se i valuta plaćanja i napomena unose NAKON izdavanja fiskalnog isečka a pre štampe. Ovako uneta valuta plaćanje se knjiži u podsistemu finansijske operative.
   

ROBNO-TRGOVINA

 • Šifarnik artikala - Zbog nekih veoma specifičnih potreba određenih klijenata, sada je polje "Naziv artikla" prošireno sa 256 karaktera na 1000 karaktera, što će biti dovoljno i za najspecifičnije potrebe.
 • Pregled stanja po objektima - Ubačene su nove kolone "Ukupno ulaz" i "Ukupno izlaz" koje se mogu dodati u GRID-u.
   

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • novo icon 4Pregled prometa po klijentima - Stanje po računima po klijentima - Ovo je nova funkcija koja u GRID-u prikazuje stanje po svim knjigovodstvenim računima za izabrane klijente za koje se vode poslovne knjige iz tabele matičnih podataka firme. Ovo je vema zgodna funkcija za knjigovodstvene agencije i preduzeća koja se bave vođenjem poslovnih knjiga.
 • Obrada naloga glavne knjige - Račun troškova - dorađeno je knjiženje u Knjizi primljenih računa. Ako je dobavljač u sistemu PDV-a a u formu za unos računa troškova se ne unese nikakav PDV (PDV opšta stopa, PDV niža stopa, PDV bez prava odbitka), onda se ovakav nalog knjiži u Knjizi primljenih računa u koloni "Nabavke oslobođene plaćanja PDV-a".
 • Raspodela naloga po mestu troška, raspodela naloga po nosiocu troška i raspodela naloga po ključevima - Ove funkcije su dorađene, tako da se sada ova raspodela vrši samo za konta koja su u kontnom planu definisana da se vode po mestima i/ili nosiiocima troška.
 • Izveštaji iz finansijskog - Analitička kartica računa - Ubačena je nova funkcija (checkbox) koji kada je štikliran na ovom izveštaju prikazuje i račune koji se ne vode analitički i/ili nemaju analitiku. Ovim izveštajem se sada mogu dobiti sva konta sa prometom i analitike konta sa prometom.

  analitickakarticaracuna
 • Obrada naloga glavne knjige - Prijem fakture za nefakturisanu robu - Sada je moguće izabrati više ulaznih kalkulacija koje se zatvaraju jednom fakturom za nefakturisanu robu (naravno, podrazumeva se da su kalkulacije označene da su za nefakturisanu robu).

  fnefak

ADMINISTRACIJA

 • Šifarnik operatera - Ograničenja po firmama - dodato novo polje kojim se izabrani operater ograničava samo na određene firme iz spiska firmi za koje se vode poslovne knjige u BizniSoft-u. Ako je operater ograničen na jadnu ili više firmi:
 • U spisku firmi - klijenata vidi samo firme na koje je ograničen
 • Ne može da otvori novu firmu u spisku klijenata
 • Prilikom ulaska u program, automatski se aktivira firma na koju je ograničen.

  sifopogr

TEHNIČKA UNAPREĐENJA

 • Unapređen je GRID u BizniSoft POS-u i zamenjene određene procedure što za rezultati ima drastično brži i pouzdanjji rad ovog modula.
 • - Dorađena je funkcija formiranja naloga za plaćanje (virmana) za uvoz u aplikaciju OfficeBanking.