Novosti po verzijama - April 2012

Super User @ 26 april 2012
Obuhvaćeni podsistemi:
 • ROBNO-TRGOVINA - 9 stavke ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 4 stavke ...
 • OBRAČUN ZARADA - 4 stavke ...
 • TEHNIČKA UNAPREĐENJA - 2 stavke ...

 


ROBNO-TRGOVINA 

 • Analiza prometa po objektima
  - Dodato novo polje u tabelama "Realizacija" koja predstavlja prodajnu vrednost bez PDV umanjenu za iznos rabata. Kolona "Iznos RUC" sada predstavlja ostvarenu razliku u ceni sa umanjenim rabatom.
 • Šifarnik artikla - Podaci o artiklu
  - Ubačena je podrška za tzv. "Jediničnu cenu". Jedinična cena se sastoji iz Jedinice mere i koeficijenta (Primer Grand kafa 200g: Jedinica mere jedinične cene je "KG" a koeficijent je 5).
  Ovo je odrađeno zbog nove varijate propisanog izveštaja Labela artikla pod nazivom "Labele artikla - akcija" koje sada imaju sve propisane elemente propisane članom 41. Zakona o trgovini. Primer novih labela:
  jedinicna cenalabele - akcija

  Stara cena i period važenja stare cene se štampa samo ako postoji prethodna cena. Jedinična cena se štampa samo ako je koeficijenat jedinične cene različit od 1, 0 ili null (prazno polje).

 • Šifarnik artikla - Meni
  - Sada postoji opcija dodavanja artikla u bazi labela po atributu, tako da ako ima neka nova akcija na primer, ista se otvara kao atribut i dodeli željenim artiklima, pa se zatim koristi funkcija u meniju "Dodavanje artikla u bazu labela po atributu" koja će za sve artikle koje pripadaju selektovanom atributu odštampati labele.
 • Prijem robe - kalkulacija
  - Ukoliko se radi kalkulacija za artikal koji je označen kao sopstveni proizvod, BizniSoft će dati poruku o grešci.
 • Izvoz robe i usluga
  - Ubačena oznaka valute u engleskoj verziji izvozne fakture.
 • Otpis robe u objektu - Otpis iznad zakonskog limita
  - Usklađena konta prihoda i konta PDV-a.
 • Izdavanje robe - Izvozna faktura
  - Omogućeno je menjanje cene u valuti tasterom F10 (Do sada je bilo moguće samo menjati cenu u dinarima sa F9), uz automatsko formiranje nivelacije za objekte u kojima se zalihe vode po prodajnim cenama (01 - maloprodaja i 02 - veleprodaja).
 • Popis robe
  - Unapređena je funkcija knjiženja popisa u robnom u objektima koji se vode po nabavnim cenama (10 - Magacin repromaterijala, 08 - Magacin robe i sl...).
 • Izveštaji iz robnog - Stanje zaliha objekta
  - Sada ima opcija ispisa naziva dobavljača.
  Algoritam po kome se automatski popunjava dobavljač je sledeći:

  1. Prvo se traži dobavljač za aktuelni objekat i aktualnu poslovnu godinu,

  2. Ako se ne nadje pod 1 ide unazad po poslovnim godinama za aktuelni poslovni objekat,

  3. Ako se ne nadje pod 2 traži se dobavljač za konkretan artikal za aktuelnu poslovnu godinu ali za sve objekte,

  4. Ako se ne nadje pod 3 traži se za sve objekte i ide unazad po poslovnim godinama.

   

   stzaldob

     FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • novo icon 4Finansijske analize i statistike - Prihodi i rashodi po mesecima i godinama.
  - Ova funkcija ima izbor poslovnih godina klijenta, kao i izbor prihoda, rashoda i salda i izbor tipa grafirkona, analitike, mesta i nosioca troška.

  prpmg

 • novo icon 4Obrada naloga glavne knjige - Prijem carinskog računa
  - Ovo je nova funkcija koju koriste pojedine firme kada se samo knjiže troškove carine i uvozni PDV, a sam prijem robe se knjiži naknadno.
 • Pojedina konta prihoda su usklađena sa kontnim okvirom SRRS-a. Ovo se odnosi na funkcije obrade dnevnih pazara i izlazne fakture.
 • VERZIJA ZA CRNU GORU - Formiranje naloga za utvrđivanje finansijskog rezultata i zatvaranje konta prihoda i rashoda (FR-1 i FR-2) je usklađeno sa crnogorskim kontnim okvirom.


  OBRAČUN ZARADA

 • Bolovanja na teret socijalnog osiguranja
  - Ispravljeni obrasci OZ-8 i OZ-9 u Obračunu zarada. Ispravljen naziv kolona u zaglavlju.
 • Matična knjiga radnika
  - Kod unosa novog radnika, program sada automatski nudi prvu sldeću šifru radnika (Iako BizniSoft u svim formama automatski nudi prvi sledeći, u matičnoj knjizi je do sada nudio 0 sa idejom da klijent sam ubaci šifru po izboru - ovaj koncept se pokazao nepraktičnim).
 • Izveštaji po periodima - Rekapitulacija obračuna za period
  - Ovo je nov izveštaj u kome mogu da se selektuju zarade isplaćene za period OD - DO.
 • Obračun bez isplate NETO - Formiranje virmana za plaćanje
  - U pojedinim, retkim, situacijama u štampi virmana se nije videla šifra plaćanja 253. Bag je ispravljen.
   

  TEHNIČKA UNAPREĐENJA

 • Zamenjene su određene procedure - ubrzan rad sa bazom.
 • Promenjeni su GRID-ovi u svim formama obračuna zarada gde to još nije bilo odrađeno. Evidentirani su sitniji problemi u prikazu pojedinih formi obračuna zarada u BizniSoft LIVE sistemu, što će biti ispravljeno u budućim verzijama.