Novosti po verzijama - Februar 2014 - Maj 2014

Super User @ 26 maj 2014

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO - 3 stavke ...
 • OPŠTI ŠIFARNICI - 5 stavki ...
 • ROBNO - TRGOVINA - 7 stavki ...
 • FINANSIJSKA OPERATIVA - 1 stavka ...
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 11 stavki ...
 • OBRAČUN ZARADA - 4 stavke ...
 • ADMINISTRACIJA - 3 stavke ... 

 

 

  


  

GENERALNO

 • Ubačena je funkcija eksporta aktivne tabele u XLSX formatu i izbačena funkcija naprednog eksporta koja se koristila za stare gridove, tako da je sada sve ovo integrisano u funkcije eksporta u XLS i XLSX. XLSX je praktičniji kada se eksportuje više od 65535 slogova u kom slučaju treba obezbediti određenu količinu slobodne RAM memorije računara..

  eksport tmb  
   
 • Ubačen je novi sistem definisanja perioda u zaglavalju BizniSoft-a. Periodi su sada podeljeni na: "Poreski/Finansijski periodi" i "Predefinisani periodi".
 • Kod izlazka iz aplikacije (BizniSoft i BizniSoft POS) program proverava da li postoje otvoreni POS računi i daje tabelu zahtevajući od operatera akciju - obrisati račune ili ih ostaviti otvorene.

 

OPŠTI ŠIFARNICI

 • Šifarnik poslovnih partnera - Redizajnirana je i modifikovana funkcija elektronskih servisa u poslovnim partnerima. Omogućeno je automatsko ažuriranje svih poslovnih partnera u smislu praćenja blokade sa sajta NBS-a. Kada je partner označen kao blokiran, javlja se adekvatna poruka prilikom fakturisanja.

  poslpart tmb  
   
 • Redizajnirana je forma poslovnih paretnera. Ubačene su statistike i mogućnost direktnog kreiranja dokumenta za selektovanog partnera iz forme.
 • Spisak komercijalista - Dodato je polje "mobile" u spisku komercijalista sa idejom da se u mobilne uređaje ažuriraju samo poslovni partneri za komercijaliste koje imaju ovo obeležje popunjeno (analogno polju "mobile" u spisku artikla, atributa ...).
 • Propisani kontni plan - Ubačeno je polje "Stari konto" u propisanom i kontnom planu za firmu a u okviru pripreme za prelazak na novi kontni okvir.
 • Ubačeno je polje "Napomena" u propisanom i kontnom okviru za firmu.

 

ROBNO - TRGOVINA 

 • novo icon 4Omogućen je unos više rabata (neograničeno) u formi kalkulacije. Rabati se računaju po sistemu "jedan na drugi".

  kalkrabat tmb 
   
 • Izveštaj "Štampa minimalnih zaliha" je sada izbačen. Ovaj izveštaj je zamenio novi izveštaj u modulu Robno-trgovina - Izveštaji iz robnog pod nazivom "Izveštaj definisanih nivoa zaliha" gde sada mogu da se štampaju minimalne, maksimalne i optimalne zalihe kao i da se definiše procenat optimalnih zaliha (primer, prikaži mi sve artikle gde su zalihe za 20% različite od definisanih optimalnih zaliha).
 • U izlaznoj fakturi, kada je fokusirano polje "Cena" digitron se sada dobija pritiskom na taster '+'. Ovo važi i za ostala polja na kojima je implementiran "inplace" digitron.
 • Artiki i šifarnici - Atributi artikla - Dodato je polje "operater" i "vreme izmene" kod pregleda dodeljenih artikla po atributu u šifarniku - spisku atributa.
 • Omogućeno je programiranje Data terminala direktno iz trebovanja robe.

  terminal tmb  
   
 • Omogućen je prikaz kreditnog limita i preostalog kredita prilikom fakturisanja.
 • Ubačena je funkcija automatske nivelacije u objektima koje se vode po nabavnim cenama koristeći funkciju "SREDI ZALIHE". Ova procedura o objektima po nabavnim cenama svodi stanje na zadnju nabavnu cenu ukoliko je finansijska vrednost u minusu i svodi vrednost ukoliko je količina na nuli. Knjiženje u finansijskom nije odrađeno, te nalog za ovu transakciju treba da se da ručno u skladu sa poslovnom politikom firme.


  nivelac tmb 


FINANSIJSKO POSLOVANJE 

 • Blagajničko poslovanje - Dodati su zbirevi u pregledu blagajničkih transakcija.
 • Kod štampe blagajničkog dnevnika i naloga isplatite/naplatite dodata su polja broja dokumenta i opisa.
 • Implementirana je nova funkcija: Poslovne knjige - Pregled avansnih računa, koja predstavlja rekapitulaciju koji je avansni račun zatvoren a koji nije i kojim konačnim računima. Ova opcija postoji i za izdate i za primljene avanse. Crvene stavke u spisku predstavljaju zatvorene avansne račune.

  avrac tmb 
   
 • Izveštaji iz finansijskog - dodat je novi izveštaj pod nazivom "Kartica konta po mestima i nosiocima".
 • Pregled konta kartica - dodata su 2 nova izveštaja "Kartica konta po sekundarnoj analitici" po kojima je moguće videti karticu konta po analitici naloga koja je različita od proknjižene podrazumevane analitike na kontu (primer: kartica konta troška goriva po poslovnim partnerima u uslovima kada se konto troška goriva knjiži analitički po poslovnim objektima).
 • Na pojedinim izveštajima (proknjižen promet konta - detaljno po analitičkim računa i slično) dodata je nova funkcija koja omogućava "skok" klikom na traženi detaljni red.
 • Modifikovana je funkcija zatvaranja stavki, tako da sada postoji opcija kojom klijent definiše da li će da se koriguje znak prilikom zatvaranja nalogom.
 • Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Ovde se sada pojavljuju i dokumenta koja se odnose na eveltualni prijem finansijskog odobrenja/zaduženja od poljoprivrednika.
 • Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Omogućeno selektovanje više otkupa po poljoprivredniku (držeći taster CTRL) i zatvaranje istih (ukoliko ima odobrenja).
 • Isplata poljoprivrednom proizvođaču - Omogućeno selektovanje više otkupa po poljoprivredniku (držeći taster CTRL) i grupna isplata za selektovane stavke.
 • Obrada naloga glavne knjige - Omogućen je unos vrste analitike u računu troškova o funkciji obrade naloga glavne knjige.

  vranalitike tmb  
   
 

FINANSIJSKA OPERATIVA 

 • Dorađen je izveštaj izvod otvorenih stavki (IOS). Sada su ubačene i kolone dokumenat veza i eksterni dokumenat. Ovo se odnosi i na sve propisane varijante IOS-a.

  ios tmb  
   
 

OBRAČUN ZARADA

 • Matična knjiga radnika - U Maticnoj knjizi radnika dodato polje Vrsta Isprave. Ako je to polje različito od 1 - JMBG, ne vrši se provera ispravnosti JMBG-a. Za sada je ova promena samo u matičnoj knjizi radnika, a ne i u Matičnoj knjizi fizičkih lica (Isplata licu van radnog odnsa), niti u Matičnim podacima nosioca kapitala (Isplata dividendi). Uzimaće se u obzir pri formiranju PPP-PD obrasca.
 • Dodato je polje telefon u formi za pripremu XML-a za PPP-PD. Sada se polje telefon, ime i prezime i e-mail pamte za svaki sledeći put i vezuju se za operatera. Svaka promena kasnije se takođe pamti, program to radi automatski kada se promeni neki od tih podataka.
 • Dodato je novo polje u matičnim podacima - Šifra opštine koja je neophodna za PPP PD obrazac.
 • U formi za formiranje PPP-PD prijave dodate su sume u podnožju grida radi kontrole.


ADMINISTRACIJA

 • Šifarnik operatera - Ubačeno je novo ovlašćenje u šifarniku operatera kojim pojedinim operaterima može da se onemogući ažuriranje/menjanje šifarnika artikla.
 • novo icon 4Dodata je mogućnost rada sa transakcijama. Start, rollback i commit su u podsistemu Administracija. Ovime je moguće startovati transakciju, simulirati neki posao i nakon toga odlučiti da li da se upišu izmene ili ne. Kada je startovana transakcija, onemogućena je štampa, eksport, email i snimanje dokumenta kako bi se sprečila eventualna zloupotreba.


trans1 tmb  trans2 tmb
 

 • Unos i štampa virmana - Dodata je mogućnost eksporta virmana u formatu potrebnom za import u Reffeissen ebank OnLine.