Savez računovođa i revizora Srbije

srrs1Glavni partner u razvoju programskog paketa BizniSoft je Savez računovođa i revizora Srbije. SRRS je dugi niz godina svojim stručnim savetima i tumačenjema aktivno učestvovao i još uvek učestvuje u razvoju i promociji našeg poslovnog paketa.

Savez računovođa i revizora Srbije (SRRS) je nevladina, neprofitna organizacija, koja okuplja profesionalne računovođe iz Srbije. Od svog osnivanja, 1955, aktivno je radio na razvoju računovodstvene profesije, obrazovanju svojih članova i harmonizaciji računovodstva i nacionalne profesionalne regulative sa najboljim iskustvima razvijenijih zemalja. SRRS je složena profesionalna organizacija (organizaciona struktura) u Republici Srbiji, koja okuplja više desetina hiljada članova iz različitih segmenata. Strukturu članova u momentu pisanja ovog članka predstavljaju: 43 ovlašćenih javnih računovođa - ovlašćenih revizora, 7.361 ovlašćenih računovođa, 7.551 samostalnih računovođa i 14.249 računovođa i preko 5.000 kandidata za sticanje profesionalnih zvanja, u koje spadaju i profesionalne računovođe koje su stekle ta zvanja u Savezu računovođa i revizora Jugoslavije (na osnovu polaganja i priznavanja). Ciljevi  SRRS su: Razvoj i jačanje statusa računovodstvene profesije u Srbiji, Rad u pravcu harmonizacije računovodstvene prakse i revizije u Srbiji sa najboljom međunarodnom praksom, Uspostavljanje profesionalnih standarda i pomoć članovima u kontinuiranom usavršavanju njihovog profesionalnog ponašanja, učinka i stručnosti, Rad u pravcu razvoja IFAC-ovog Etičkog kodeksa (IFAC - International Federation of Accountants) za profesionalne računovođe, Razvoj i harmonizacija profesionalne obuke, programa testiranja i potvrđivanja, zasnovanih na Smernicama IFAC-a i UNCTAD-a (United Nations Conference on Trade and Development), Nadzor nad kvalitetom rada, ponašanjem, i stručnom uspešnošću u skladu sa profesionalnim standardima, Da predstavlja, zastupa i štiti interese profesionalnih računovođa pred državnim, regulatornim i drugim organima i organizacijama, Promovisanje saradnje između nacionalnih računovodstvenih i revizorskih organizacija u vezi sa pitanjima od globalnog interes.

U okviru svojih aktivnosti, SRRS objavljuje niz redovnih i posebnih izdanja koja se bave temama iz oblasti računovodstva i finansija. Osim redovnih izdanja, preveden je i objavljen veći deo izdanja IFAC-a i IASB-a (International Accounting Standards Board - Odbor za MRS), neophodnih za teorijsku i praktičnu obuku i rad profesionalnih računovođa. 

... deo teksta je preuzet sa zvaničnog sajta Saveza Računovođa i Revizora Srbije - www.srrs.rs ... 


OMNIDATA doo Šabac

logoOD4Rešenje integralnog poslovnog informacionog sistema za javna i komunalna preduzeća rezultat je poslovno-tehničke saradnje preduzeća DP Products Beograd i OmniData Šabac, a zasnovano je na programskom paketu BIZNISOFT i softverskim komponentama sistema NAPLATA, namenjenog za obračun i naplatu vode, toplotne energije, prirodnog gasa, iznošenja smeća, zakupa poslovnog prostora i ostalih komunalnih komunalnih usluga.
 

OmniData se bavi implementacijom i održavanjem sistema za evidentiranje potrošnje i obračun komunalnih usluga NAPLATA, u cilju povećavanja efikasnosti procesa obračuna i naplate u javnim i komunalnim preduzećima. Po broju korisnika i dinamici povećanja broja korisnika, OmniData je zauzela i čvrsto drži vodeću poziciju u našoj zemlji. Od osnivanja, juna 2002., do sada, svi prihodi firme OmniData, dakle 100%, potiču od poslova vezanih za sisteme za evidenciju praktično svih komunalnih usluga i potrošnje, obračun, fakturisanje i naplatu vode, grejanja, prirodnog gasa, odnošenja čvrstog otpada, zakupa prostora i ostalih komunalnih usluga. Na polju informacionih tehnologija koje se mogu primeniti komunalnim preduzećima firma OmniData je uspostavila saradnju sa liderima na ovim prostorima, tako zajedno sa njihovim partnerima da kao konzorcijum, primenom softverskih komponenti, mogu izgraditi savremen integralni informacioni sistem koji objedinjava sve poslovne procese, korisnički servis, evidenciju potrošnje, obračun i naplatu, reklamacije, upravljanje u realnom vremenu (SCADA), sisteme daljinskog očitavanja brojila (AMR), geografske informacione sisteme (GIS), geopozicioniranje i praćenje (GPS), internet poslovanje WEB, automatske korisničke servise (InfoTel, SMS, WEB), arhiviranje dokumentacije...

... deo teksta je preuzet sa zvaničnog sajta firme OmniData doo - www.omnidata.rs ...