O Biznisoft-u

OBRAČUN ZARADA

Ovim modulom su pokrivene sve vrste plaćanja prema fizičkim licima koje mogu nastati u raznim poslovnim odnosima. Pored lica u radnom odnosu (klasičan obračun zarade), podržana su i lica van radnog odnosa (ugovori o delu, dopunsokm radu, zastupanju, autorska i srodna prava, dobavljači sekundarnih sirovina, zakup nepokretnosti i pokretnih stvari i slično) kao i ostala lična primanja (naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnica, naknada troškova smeštaja i prevoza na službenom putovanju, solidarna pomoć, poklon deci zaposlenih, jubilarna nagrada i ostalo). Kao i svi ostali, modul Obračun zarada je potpuno automatizovan: standardni nalog za obračun ličnih primanja, formiranje naloga glavne knjige, formirane virmana za svaku od vrsta plaćanja, eksport virmana u elektronsko bankarstvo, svi propisani (i ne samo propisani) izveštaji, M4 obrazac, PPP prijava, privremeno smanjenje zarade, obračun zarade bez isplate NETO, obustave na procenat i na rate, dobrovoljno dodatno osiguranje i slično.

PODSISTEM UPRAVLJANJE KADROVIMA

Funkcije ovog modula obuhvataju detaljnu evidenciju zaposlenih radnika: Osnovne i dodatne podatke o zaposlenima, kvalifikacijama zaposlenih, podacima o članovima porodice, obukama zaposlenih, rešenjima, ugovorima. Korišćenjem opcije Import/Export vrši se prenos svih evidentiranih radnika iz Matične knjige radnika, iz modula Obračun zarada u modul Upravljanje kadrovima.  
U okviru modula Upravljanje kadrovima implementirani su mnogobrojni izveštaji: Karton zaposlenog, kartica promena zaposlenog, štampa rešenja, Ugovora o radu, Spisak zaposlenih sa članovima porodice, Kartica sprovedenih obuka i treninga zaposlenog.

STALNA SREDSTVA I SITAN INVENTAR

Ovaj modul obuhvata evidenciju stalnih (osnovnih) sredstava preduzeća: nabavku novog, doatno ulaganje u postojeći i nabavku korišćenog osnovnog sredstva, obračun amortizacije (poreska i računovodstvena), otpis i prodaju, reverse stalnih sredstava, aktiviranje stalnih sredstava. U osnovnoj formi evidencije stalnih sredstava, može se videti specifikacija reversa za selektovano stalno sredstvo. Takođe, omogućeno je brisanje celog reversa kao i pojedinačne stavke reversa. Omogućen je pregled svih izdatih reversa.
Evidencija sitnog inventara se nalazi u modulu Stalna sredstva. Svrha ove funkcije je da se pored finansijske evidencije na kontima vodi i količinska evidencija sitnog inventara po objektima i po radnicima. Nabavka sitnog inventara, sadrži opcije: Nabavka sitnog inventara, Izdavanje inventara u upotrebu, Zaduženje sitnog inventara po radnicima, Povraćaj sitnog inventara od radnika, Rashodovanje sitnog inventara.
Omogućen je interni prenos iz objekata tipa 01, 02, 08 i 09 u objekat tipa 21, kojim je moguće prebaciti sitan inventar na zalihama (ukoliko se po nekoj fakturi nalazi trgovačka roba i sitan inventar, radi se prijemnica u nekom od objekata robe za celu fakturu, a zatim se internim prenosom obradi deo koji se odnosi na sitan inventar u objekat 21).

SERVIS I POPRAVKE

Ovaj modul je namenjen firmama koje se, povremeno ili isključivo, bave uslugama servisiranja, bilo svoje prodate robe u ili van garatnog roka (prodaja računara, bele tehnike i slično), bilo klasičnim servisima (servis automobila, bele tehnike, računara i slično). Funkcije ovog podsistema obuhvataju: prijem robe na servis, obradu servisnog naloga, slanje i prijem reklamacija od dobavljača, zaduženja i razduženja servisera rezervnim delovima, obradu servisnih operacija i ugrađenih delova, izdavanje servisirane robe kupci u i van garantnog roka uz automatsko formiranje fakture i/ili BizniSoft POS fiskalnog isečka.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Modul Specifičnih podsistema obuhvata specifične funkcije u okviru Programskog paketa, u skladu sa potrebama pojedinih naših klijenta a koje se ne mogu klasifikovati u nekom od prethodno navedenih modula. Primer ovoga su funkcije evidencije, prijema i izdavanja poljoprivrednih kultura uključujući i rad sa mernim kolskim vagama: prvo (BRUTO) merenje, vozila u krugu, drugo (TARA) merenje, bonifikacija poljoprivrednih kultura i svođenje na YUS kvalitet, evidencija otkupljenih poljoprivrednih kultura po silosima i objektima, evidencija kultura po vlasnicima i dobavljačima, promena vlasnika, troškovi sušenja, interni transferi poljoprivrednih kultura sa ili bez bonifikacije i slično. Podržan je i rad bez povezane kolske vage (tzv. "ručna" merenja, tj. naknadni unos potvrda koje su nastale u nekom od silosa).
U ovom modulu je implementirana i funkcija formiranja fajla za potrebe kurirskih službi (City Express) na osnovu izdatih faktura za firme koje se bave ovim načinom distribucije svojih artikla.
U okviru ovog modula, izdvaja se i HMS – Hotel menadžment sistem, komponenta – alat, koji može biti jako koristan svim korisnicima koji u svojoj organizaciji pružaju bilo koju vrstu smeštaja gostima, a radi evidencije istih, vođenja knjige gostiju, evidencije i obračuna boravišne takse, prijave domaćih gostiju, prijave stranaca (eksport podataka u .txt formatu radi uvoza kod MUP-a, tj. njihove prijave).
HMS je sistem evidentiranja gostiju, evidencije njihovih dodatnih usluga u hrani i piću tokom boravka. Odjava gostiju i zatvaranje rezervacije propraćeni su automatskim formiranjem fiskalnog isečka i izlaznih računa kroz BS POS.

 

EKRANSKI PRIMERI


Matična knjiga radnikaPregled obustavaEvidencija radnog vremena


Isplata licu van radnog odnosaIzveštaji za izabrani obračun Isplata ostalih ličnih primanja


Preuzimanje podataka za obračun zarada sa našeg serveraUpravljanje kadrovima - Evidencija zaposlenihSpecifični podsistemi - Otkup poljoprivrednih kultura