O Biznisoft-u

Prilikom obrade svakog BizniSoft dokumenta koji predstavlja određen poslovni odnos sa poslovnim partnerima (Izlazni računi, Povraćaji, Kalkulacije i slično) moguće je uneti do neograničen broj valuta plaćanja, primer: Dobavljač nam je ispostavio fakturu za trgovačku robu na osnovu koje radimo kalkulaciju sa specificiranim valutama plaćanja na sledeći način: Prva rata od 10.000,00 dinara dospeva 01.06.2016., druga rata od 15.000,00 dinara dospeva 01.07.2016. i treća rata 4.000,00 dospeva 15.09.2016. Po prethodnom primeru automatsko formianje naloga za glavnu knjigu kalkulacije će formirati jednu stavku na kontu obaveze prema dobavljaču (BizniSoft omogućava da za svakog poslovnog partnera definišemo konto na kome će se knjižiti obaveze i/ili potraživanja prema njemu, a ukoliko ovaj konto nije definisan on proizilazi iz konkretnog poslovnog odnosa, u ovom slučaju je to konto 4330 - dobavljači u zemlji), ali će isto tako formirati određene stavove u podsistemu finansijske operative u kome se, između ostalog, prate obaveze i potraživanja prema poslovnim partnerima po valutama plaćanja.

Knjigovodstveni računi koji će se voditi u modulu finansijske operative klijent sam bira popunjavanjem tabele računa finansijske operative (kupci i dobavljači u zemlji i inostranstvu, primljeni i dati avansi, krediti i slično). U standardnoj instalaciji bizniSoft-a, ova tabela je već popunjena potrebnim računima a klijent može da je prilagodi svojim potrebama.

Analogno atributima artikla koji su implementirani u modulu robno-trgovinskog poslovanja, u modulu finansijske operative su implementirani atributi poslovnih partnera. Ovaj šifarnik atributa može sadržati bilo koja obeležja po kojima kasnije možete dobiti odgovarajuće izveštaje, primer: atributi mogu biti: dobavljač za robu, dobavljač za usluge, fizičko lice, preduzetnik, južna Srbija, istočna Srbija, problematičan partner i slično, pa analogno tome možete izvući izveštaje tipa: Prikaz svih potraživanja od problematičnih poslovnih partnera predzetnika sa teritorije Istočne Srbije ili južne Srbije i sl. (pogledajte opis modula robno-trgovinskog poslovanja za više informacija o načinu funkcionisanja atributa u BizniSoft-u).

U ovom modulu, pored raznih izveštaja, implementirane su i sledeće funkcije:

  • Obračuna kamate poslovnim partnerima, u kojoj klijent bira da li vrši obračun kamate za jednog, ili za sve poslovne partnere, zatim bira tip kamatne stope (Redovna kamatna stopa, Zatezna kamatna stopa, Zakonska zatezna kamatna stopa stim što kamatna stopa može biti i ugovorena sa svakim poslovnim partnerom ponaosob), kao i metod obračuna kamate (proporcionalni, konformni).

  • Izvod otvorenih stavki poslovnog partnera (IOS) po sistemu zatvaranja stavki po veznom dokumentu. Ovaj tip IOS-a koriste firme koje uplate i sve ostale transakcije vezane za obaveze i potraživanja poslovnih partnera zatvaraju po veznom dokumentu.

  • Izvod otvorenih stavki poslovnog partnera (IOS) po sistemu hronološkog zatvaranja stavki. Ovaj tip IOS-a koriste firme koje ne zatvaraju po veznom dokumentu u kom slučaju BizniSoft sam vrši zatvaranje po hronologiji promena.

  • Izvod otvorenih stavki (IOS) u valuti.

  • Predlog za kompenzaciju. Ova funkcija štampa listu predloga za kompenzaciju sa jednim ili više poslovnih partera.

  • Pregled poslovanja po komercijalistima. Svakom poslovnom partneru može biti dodeljen komercijalista a u izveštaju realizacije ili naplate po komercijalistima mogu se koristiti i atributi poslovnih partnera i atributi artikla (primer: Koliko je bila realizacija komercijalista za kupce preduzetnike iz Istočne Srbije koji su kupili prehrambenu robu nabavljenu od dobavjlača Delta DMB i kolika je bila naplata tih potraživanja.

  • Obrada i štampa naloga za prenos - virmana. Kao što smo ranije u opisu modula pomenuli, za sve poslovne promene koje za rezultat mogu imati virman, implementirana je funkcija automatskog kreiranja naloga za plaćanje (obračun zarada, ostala lična primanja, kalkulacije i slično). Nalozi za prenos se mogu štampati na laserskim i/ili inkjet štampačima na običnom A4 papiru ili na matričnim štampačima na preštampanim obrazcima. Nalozi za prenos se mogu i eksportovati u programe za ebankig (ternutno podržani programi su Halcom, FX Client, Sito E-Bank i Office Banking - Intesa). Moguće je definisati i tzv. "šablone" naloga za prenos koji se štampaju periodično (porezi i doprinosi za konkretnu firmu - klijenta, takse na isticanje firme i slično).

 

 
 

EKRANSKI PRIMERI


Izvod otvorenih stavkiIzveštaji po komercijalistimaObračun kamate


Poslovni partneriPredlog za kompenzacijuPregled neplaćenih obaveza/potraživanja


Štampa virmanaKartica po dospelim valutamaTabela kamatnih stopa