O Biznisoft-u

Centralno mesto svakog poslovno-računovodstvenog softvera predstavljaju funkcije modula robno-trgovinskog poslovanja. Ovu činjenicu smo posebno imali u vidu prilikom projektovanja i razvoja BizniSoft-a tako da sada možemo sa ponosom da konstatujemo da smo pokrili, ako ne sve, onda bar najveći deo dokumenata i poslovnih procesa koji se mogu desiti u poslovanju preduzeća koje, pretežno ili isključivo, obavljaju ove vrste delatnosti. Lista funkcija koje ovaj modul pokriva je veoma dugačka i odgovara potrebama čak i najkompleksnijih poslovnih subjekata. Sve funkcije koje ovaj podsistem ima ovde je nemoguće nabrojati, ali je važno istaknuti one elemente za koje smatramo  da BizniSoft izdvajaju u odnosu na ostale poslovno-računovodstvene sisteme na našem tržištu.

Celokupno robno-trgovisnko poslovanje realizovano je kroz sistem poslovnih objekata u kojima klijent može otvarati neograničen broj poslovnih objekata, saglasno strukturi preduzeća. U aktuelnoj verziji programa podržane su sve vrste objekta koje može imati jedan poslovni subjekt: maloprodaja, veleprodaja, roba data u komision malorpodaje, roba primljena u komision maloprodaje, roba data u komision veleprodaje, roba primeljena u komision veleprodaje, maragicni robe, magacini repromaterijala, magacin gotovih proizvoda i polu-proizvoda, proizvodna jedinica. Šifarnik artikla predstavlja jedinstven šifarnik na nivou celog preduzeća čime je omogućeno da klijent u svakom momentu vidi koliko ima jednog artikala po svim poslovnim objektima (stanje, cene, rezervacije i slično). Artikal u BizniSoft-u predstavlja jedan kompleksan entitet koji može imati veoma širok spektar obeležja (može biti roba, usluga, sopstveni proizvod, komisiona roba, repromaterijal, ambalaža, može pripadati jednom ili više atributu artikla ...). Takođe, postoji mogućnost vođenja KEP knjige u elektronskom obliku, i mogućnost štampe u skladu sa Pravilnikom o Evidenciji prometa.

Poseban akcenat u robno-trgovinskom modulu predstavljaju tzv. "atributi artikla" koji omogućuju klijentu da otvara neograničen broj atributa (prehrana, hemija, suhomesnata roba, kafa, pića, alkoholna pića, Devel, Maxi, crvena boja i slično saglasno svojim potrebama) i da jednom artiklu dodeli neograničen broj ovih atributa a sve u cilju veoma preciznog i efikasnog izveštavanja. Takođe su izvedene funkcije automatskog dodeljivanja atributa po poslovnim subjektima kojima klijent može da poveže pojedine poslovne subjekte (primer: dobavljač Idea ili kupac Maxi) sa pojedinim atributima čime se otvaraju niz dimenzija izveštavanja koja iz ovako postavljenog sistema mogu proizaći. Primer: Koliko imamo artikala na zalihama koje smo nabavili od Devel-a a koji su prehrana ili hemija, ili koliko šta smo sve prodali Maxi-ju od pića crvene boje, ili kolika nam je ostvarena razlika u ceni prema nekom kupcu iz kategorije alkoholnih pića. Program u ovom smislu nudi neograničene mogućnosti.

Funkcijama propisanih cenovnika i modula dislociranih prodajnih objekata u kombinaciji sa sistemom za replikaciju i BizniSoft POS-om smatramo da smo u potpunosti pokrili poslovanje veoma velikog broja poslovnih subjekata koje imaju maloprodaje ili veleprodaje na većem broju geografski dislociranih lokacija (primer: veleprodaja u Beogradu, maloprodaja u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu itd.). Ovako postavljenim sistemom omogućeno je komercijali da propiše maloprodajne i veleprodajne cene po svim objektima (koje, naravno, mogu biti različite) uz automatsko formiranje nivelacije u prodajnom objektu po trenutnom stanju konkretnih artikala u objektu nakon uspešno izvršene sinhronizacije (koja se u principu vrši automatski na 15 minuta ili na zahtev). U praksi, to znači da je moguće da komercijalista u 12:00 promeni cenu kafe sa 90 na 100 dinara i da će najkasnije do 12:30 u svim dislociranim objektima cena biti promenjena uz automatsku štampu nivelacije po trenutnim količinama na lokalnim štampačima dislociranih objekata. Takođe je moguće da (ukoliko poseduje određena ovlašćenja) operater sa terena ili od kuće, koristeći BizniSoft Live sistem, bez potrebe da ima lokalno instaliran BizniSoft promeni cene u propisanom cenovniku i ostvari identičan efekat a sve u cilju brzog i efikasnog odgovora zahtevima tržišta. Pojedini naši klijenti ovaj sistem koriste na više od 30 dislociranih prodajnih objekata (naravno, uslov je da klijent koristi naš sistem za replikaciju podataka i/ili sistem BizniSoft Live).


EKRANSKI PRIMERI


Šifarnik Poslovnih partneraŠifarnik artikalaOtkup poljoprivrednih proizvoda


Transformacije artiklaIzlazna fakturaIzvoz robe i usluga


Uvozna kalkulacijaPopis robeIzvešaji iz robnog prometa