O Biznisoft-u

BizniSoft Moduli

BizniSoft ModuliBizniSoft u svojoj aktuelnoj verziji sadrži 12 modula koji su međusobno povezani u jedinstvenu i nerazdvojivu poslovnu celinu. BizniSoft se uvek distribuira kompletan i svi pripadajući moduli/podsistemi i njihove funkcije su dostupne svim našim klijentima. Klijent sam odlučuje, shodno svojim poslovnim potrebama, koje će module/funkcije koristiti. Takođe, i sam izgled osnovnog ekrana klijent sam može da menja i pojedine module sakriti za pojedine ili sve operatere sistemom ovlašćenja po funkcijama/modulima. Time smo svim našim klijentima, čak i onim najmanjim omogućili da koriste sve funkcije programa, bez potrebe za bilo kakvom dodatnom licencom i/ili nadoknadom, što se u praksi pokazalo vrlo korisno. Budući da svaki modul sadrži više desetina (a neki i više stotine funkcija), ovde ćemo samo navesti kratak opis pojedinih modula sa pripadajućim ekranskim primerima: